Втра­ти зер­на: фа­кто­ри та при­чи­ни

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Олег Гай­ден­ко

Ва­жли­вим ре­зер­вом збіль­ше­н­ня ва­ло­во­го збо­ру зер­на є мі­ні­мі­за­ція йо­го втрат. Основ­ни­ми при­чи­на­ми втрат зер­на при зби­ран­ні є не­своє­ча­сне при­зна­че­н­ня по­ча­тку й три­ва­ло­сті пе­рі­о­ду зби­ра­н­ня ті­єї чи ін­шої куль­ту­ри, не­за­до­віль­не об­слу­го­ву­ва­н­ня зби­раль­них агре­га­тів, яке ви­кли­кає три­ва­лі про­стої те­хні­ки, не­рів­на по­верх­ня по­ля, за­гу­ще­ні або зрі­дже­ні по­сі­ви, за­смі­че­ність, кон­стру­ктив­ні не­до­лі­ки ма­шин або їх окре­мих ро­бо­чих ор­га­нів, по­ру­ше­н­ня опти­маль­них те­хно­ло­гі­чних ре­гу­лю­вань то­що.

уче­ний се­кре­тар, за­ві­ду­вач на­у­ко­во-те­хно­ло­гі­чним від­ді­лом се­ле­кції, на­сін­ни­цтва і трансфе­ру ін­но­ва­цій Кі­ро­во­град­ської ДСГДС НААН, канд. техн. на­ук

Пря­мі та по­бі­чні втра­ти

Та­кож при­чи­на­ми втрат зер­на при зби­ран­ні мо­жуть бу­ти: не­своє­ча­сне про­ве­де­н­ня і роз­тя­гу­ва­н­ня стро­ків зби­ра­н­ня, від­су­тність на ком­бай­нах від­по­від­них при­стро­їв, не­пра­виль­на їх екс­плу­а­та­ція, ре­гу­лю­ва­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів, що не від­по­від­ає ста­ну хлі­ба, який зби­ра­ють, не­від­по­від­ність те­хно­ло­гії зби­ра­н­ня умо­вам зби­ра­н­ня, низь­кий рі­вень ор­га­ні­за­ції зби­раль­них ро­біт, не­пі­дго­тов­ле­ність транс­порт­них за­со­бів для пе­ре­ве­зе­н­ня зер­на від ком­бай­на на тік та ін.

Крім пря­мих втрат зер­на, є й по­бі­чні. До них на­ле­жать зни­же­н­ня по­сів­них і хлі­бо­пе­кар­ських яко­стей збіж­жя, що мо­же ста­ти­ся вна­слі­док йо­го ме­ха­ні­чно­го по­шко­дже­н­ня. У та­ко­му ра­зі по­си­лю­є­ться про­цес ди­ха­н­ня, роз­ви­ток мі­кро­ор­га­ні­змів, клі­щів та ін­ших шкі­дни­ків, що є одні­єю з при­чин са­мо­зі­грі­ва­н­ня. Якщо ці при­чи­ни своє­ча­сно не усу­ну­ти, зер­но мо­же пов­ні­стю ста­ти не­при­да­тним для ви­ко­ри­ста­н­ня. Най­біль­ше по­шко­дже­н­ня зер­на під час зби­ра­н­ня ком­бай­на­ми від­бу­ва­є­ться при обмо­ло­ті. При пі­сля­зби­раль­ній оброб­ці, збе­рі­ган­ні і ви­сі­ван­ні сі­вал­ка­ми ме­ха­ні­чне по­шко­дже­н­ня, по­рів­ня­но з обмо­ло­том, не­зна­чне.

От­же, змен­ше­н­ня ме­ха­ні­чних по­шко­джень зер­на при обмо­ло­ті має та­ке ж го­спо­дар­ське зна­че­н­ня, як і за­по­бі­га­н­ня пря­мим втра­там. З ме­тою своє­час- но­го за­по­бі­га­н­ня втра­там не­об­хі­дно ви­зна­чи­ти, з яких при­чин во­ни від­бу­ва­ю­ться та у якій по­слі­дов­но­сті, а та­кож про­ве­сти ре­гу­лю­ва­н­ня ме­ха­ні­змів ма­шин при зби­ран­ні, очи­щен­ні та сор­ту­ван­ні зер­на.

За­по­бі­га­н­ня втра­там уро­жаю при ро­бо­ті жа­тки

При ско­шу­ван­ні хлі­бів у вал­ки жа­тка­ми ма­ють мі­сце втра­ти зер­на (в основ­но­му че­рез ви­би­ва­н­ня зер­нин із ко­ло­са план­ка­ми мо­то­ви­ла), зрі­за­но­го та не­зрі­за­но­го ко­лос­ся (вна­слі­док не­які­сної ро­бо­ти рі­заль­но­го апа­ра­та та по­діль­ни­ків). Щоб цьо­го не ста­ло­ся, по­трі­бно пра­виль­но ви­бра­ти ви­со­ту зрі­зу сте­бло­стою.

Ду­же низь­ко­ро­слі та зрі­дже­ні хлі­ба слід зби­ра­ти одно­фа­зним спосо­бом. На кам’яни­стих або во­ло­гих ґрун­тах ко­пі­ю­ва­н­ня по­верх­ні по­ля не­мо­жли­ве, то­му ба­шма­ки на жа­тках вста­нов­лю­ють на мі­ні­маль­ну ви­со­ту зрі­зу.

У цьо­му ви­пад­ку ви­со­ту зрі­зу ре­гу­лю­ють за до­по­мо­гою гі­дро­си­сте­ми. Для нор­маль­ної ро­бо­ти жа­тки ко­ло­ва швид­кість пла­нок мо­то­ви­ла по­вин­на пе­ре­ви­щу­ва­ти швид­кість по­сту­паль­но­го ру­ху агре­га­ту в 1,2–2,0 ра­зів. Ча­сто­ту обер­та­н­ня мо­то­ви­ла жа­тки ЖВН-6А змі­ню­ють від 24 до 64 об./хв. за до­по­мо­гою кли­но­па­со­во­го ва­рі­а­то­ра, яким ке­ру­ють із ка­бі­ни ком­бай­на.

Пе­ре­сто­я­ний хліб ско­шу­ють на мі­ні­маль­ній ча­сто­ті обер­та­н­ня мо­то­ви­ла, а низь­ко­ро­слий — на збіль­ше­ній, щоб не допу­сти­ти на­гро­ма­дже­н­ня зрі­за­ної ма­си на паль­це­во­му бру­сі жа­тки.

Ре­гу­лю­ю­чи мо­то­ви­ло по вер­ти­ка­лі, тре­ба вра­хо­ву­ва­ти, що йо­го план­ки по­вин­ні за­хо­плю­ва­ти ро­сли­ни по цен­тру ма­си сте­бла або де­що ви­ще. При ви­со­ті сте­бло­стою 80–120 см центр ма­си від­да­ле­ний від вер­хів­ки ко­ло­са при­бли­зно на 1/3 ви­со­ти сте­бла. От­же, мо­то­ви­ло по вер­ти­ка­лі вста­нов­лю­ють так, щоб план­ки за­хо­плю­ва­ли

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.