Зір­ка YouTube

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

Ком­бай­ни ACROS ком­па­нії VERSATILE ста­ють де­да­лі по­пу­ляр­ні­ши­ми. Остан­нім ча­сом їх мо­жна по­ба­чи­ти не тіль­ки на ро­бо­ті в го­спо­дар­ствах, а й на ... зйом­ках. Ін­тер­нет ря­сніє ві­део­ро­ли­ка­ми, при­свя­че­ни­ми те­хні­ці і її вла­сни­кам. На­ша ре­да­кція ви­рі­ши­ла зна­йти від­по­відь на за­пи­та­н­ня, чо­му так від­бу­ва­є­ться, про­ана­лі­зу­ва­ла ряд від­гу­ків вла­сни­ків і по­рів­ня­ла їх з ре­аль­ни­ми по­ка­зни­ка­ми ком­бай­нів.

Ма­су ці­ка­вих ма­те­рі­а­лів мо­жна зна­йти, якщо по­шу­ка­ти на про­сто­рах. Ін­тер­не­ту огля­ди вла­сни­ків ком­бай­нів. Со­тні ти­сяч пе­ре­гля­дів на­би­ра­ють ро­ли­ки, де на трем­тя­чо­му зо­бра­жен­ні пе­ред гля­да­чем з'яв­ля­ю­ться сіль­го­спма­ши­ни аж ні­як не в па­ра­дно­му вбран­ні: з без­со­ром­но під­ня­ти­ми ко­жу­ха­ми, за­си­па­ни­ми со­ло­мою, зі слі­да­ми три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня на від­кри­то­му по­ві­трі. Хтось за­во­дить ком­байн у пер­ший жов­тне­вий мо­роз і ви­га­няє йо­го на зби­ра­н­ня, хтось об­слу­го­вує ма­ши­ну, нав­па­ки, пе­ред по­ча­тком се­зо­ну, де­хто із ка­бі­ни по­яснює, як вла­што­ва­ний бор­то­вий комп'ютер і в яко­му ста­но­ви­щі у ва­же­ля ГСТ ней­траль.

Справ­жньою зір­кою YouTube ста­ли ком­бай­ни сі­мей­ства ACROS. Всі опи­са­ні ви­ще сю­же­тні си­ту­а­ції — про них. Ось ком­бай­нер Стас Бре­ді­хин у від­по­відь на ко­мен­та­рі пи­ше про те, що не­дав­но ку­пле­ний у го­спо­дар­стві ком­байн — «нор­маль­ний». Ось вла­сник вже ін­шо­го ком­бай­на, ACROS 585, Єв­ген Шва­чко пи­ше в ко­мен­та­рях: «Як на ме­не, ком­байн не­по­га­ний». Най­ча­сті­ше під та­ки­ми ві­део з'яв­ля­ю­ться за­пи­та­н­ня, які мо­жна роз­ді­ли­ти на дві гру­пи: про ро­до­від та екс­плу­а­та­цій­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки. Від­по­ві­мо на них по­слі­дов­но.

Ко м б а й н о в і ма­ши­ни VERSATILE пра­цю­ють на по­лях го­спо­дарств по всьо­му сві­ті. Ви­ро­бни­чий асор­ти­мент на сьо­го­дні більш ніж до­ста­тній. Сто­сов­но ком­бай­на сі­мей­ства ACROS, перш за все це агро­ма­ши­ни з ба­га­то­рі­чною істо­рі­єю, за ро­ки існу­ва­н­ня мо­де­лі во­ни по­стій­но вдо­ско­на­лю­ю­ться, і на сьо­го­дні ма­ють пло­щу ба­ра­ба­на най­біль­шу в сво­є­му кла­сі — 800 мм.

Сі­мей­ство пред­став­ле­но мо­де­ля­ми 550, 585, 595 і 595 Plus. Во­ни, як і ав­то­мо­бі­лі, роз­рі­зня­ю­ться дви­гу­на­ми і на­бо­ром опцій. Ком­бай­ни при­зна­че­ні для го­спо­дарств, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться май­же на всіх зер­но­вих куль­ту­рах, та­кож во­ни при­па­дуть до ду­ші і там, де під­ви­ще­ні ви­мо­ги ви­су­ва­ю­ться до яко­сті со­ло­ми, на­при­клад, при за­го­тів­лі кор­мів. ACROS при­зна­че­ні для ро­бо­ти на по­сів­них пло­щах від 700 га при се­ре­дній уро­жай­но­сті від 30 ц/га. При цьо­му ком­бай­ни за­яв­ле­ні як справ­жні уні­вер­са­ли, цьо­му під­твер­дже­н­ня — ши­ро­кий ряд при­стро­їв для агре­га­ту­ва­н­ня: зер­но­ві жа­тки 5-9 м, ряд­ко­ві жа­тки для зби­ра­н­ня со­ня­шни­ку (8 або 12 р.) і ку­ку­ру­дзи (6 або 8 р.), жа­тки для зби­ра­н­ня сої, при­став­ка для зби­ра­н­ня рі­па­ку, а та­кож під­би­ра­чі 3,4 і 4,3 м.

Що сто­су­є­ться екс­плу­а­та­цій­них ха­ра­кте­ри­стик, то тут най­кра­ще про­дов­жи­ти зна­йом­ство з від­гу­ка­ми. «Ма­ши­на еко­но­міч- на, дви­гун до­бре пі­ді­бра­ний. По­рів­ня­ли з ви­тра­тою в ін­ших — на 15% мен­ше, а пра­цює на одній за­прав­ці біль­ше сві­тло­во­го дня — до 14 го­дин», — пи­шуть про ACROS 585. Про більш ці­ка­ву мо­дель, ACROS 595 Plus, ме­ха­ні­за­то­ри ка­жуть, що ав­то­ма­ти­ка зна­чно по­лег­шує ро­бо­ту на скла­дно­му ре­льє­фі — ком­байн осна­щу­є­ться си­сте­мою ав­то­ма­ти­чно­го ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу грун­ту, — і хва­лять її за до­бру се­па­ра­цію: «зер­ня­тко до зер­ня­тка, без по­шко­джень». Зда­є­ться, до­сить для то­го, щоб по­гля­ну­ти на ма­ши­ни ближ­че і по­рів­ня­ти з від­гу­ка­ми ре­аль­ні вра­же­н­ня.

На­віть без жа­тки ком­байн за­ли­шає від­чу­т­тя со­лі­дно­сті. Мо­жли­во, зав­дя­ки опу­клим ка­по­там ві­зу­аль­но до­дає ма­ши­ні об­сяг. Щось се­ре­днє між по­ро­ди­стою м'язи­стою тва­ри­ною і фу­ту­ри­сти­чною фан­та­зі­єю на те­му ко­смі­чно­го ко­ра­бля. Зда­є­ться, обри­си ACROS лег­ко впі­зна­ти на­віть у тем­ря­ві — на­стіль­ки цей ком­байн во­ло­діє ри­са­ми до за­пам'ято­ву­ва­н­ня.

По­гляд зу­пи­ня­є­ться на цен­трі управ­лі­н­ня, на ка­бі­ні. Всі ком­бай­ни сі­мей­ства ма­ють уні­фі­ко­ва­ну ка­бі­ну, яка на­дає опе­ра­то­ру не тіль­ки не­об­хі­дний рі­вень ком- фор­ту (кон­ди­ціо­нер, па­но­рам­не склі­н­ня, під­ре­сор­не крі­сло), але і ра­дує не­спо­ді­ва­ни­ми зна­хід­ка­ми: охо­ло­джу­валь­ним бо­ксом, під­ло­кі­тни­ком, без­ліч­чю ящи­ків і скри­ньок. Ма­те­рі­а­ли при­єм­ні на до­тик, ні­чо­го не лю­фтить і не скри­пить (прав­да, про­між­ки на па­не­лях мо­гли б бу­ти, зви­чай­но, тро­хи мен­ші), в крі­слі ком­фор­тно си­ді­ти. Па­хне но­вим ав­то­мо­бі­лем, і ви­хо­ди­ти з ка­бі­ни не ду­же хо­че­ться. У ви­пад­ку зі стар­шою мо­де­л­лю сі­мей­ства це ціл­ком здій­снен­но — біль­шість на­ла­шту­вань ви­ко­ну­ю­ться опе­ра­то­ром са­ме з неї.

За­гля­не­мо під ка­по­ти. Від­чу­т­тя то­го, що все під ру­кою. До­сту­пи до мо­тор­но­го від­сі­ку і по­ві­тря­но­го філь­тру зру­чні, до аку­му­ля­то­рів мо­жна ді­ста­ти з рів­ня зем­лі. А ось і ро­дзин­ка: в ба­зо­вій ком­пле­кта­ції всіх ACROS по­ві­тря­ний ком­пре­сор на 110 л — про­ду­ти або під­ка­ча­ти ко­ле­са мо­жна, не ви­їжджа­ю­чи з по­ля.

Що все­ре­ди­ні? Ве­ли­кі бі­чні па­не­лі від­кри­ва­ють до­ступ до мо­ло­тар­ки. Си­сте­ма обмо­ло­ту кла­си­чна. За за­явою ви­ро­бни­ків, са­ме во­на за­без­пе­чує дбай­ли­вий обмо­лот, уні­вер­саль­ність і низь­кі ви­тра­ти при об­слу­го­ву­ван­ні та пе­ре­о­бла­днан­ні. При­стрій си­стем се­па­ра­ції і очи­ще­н­ня, зла­го­дже­на ро­бо­та хо­до­вої ча­сти­ни і транс­мі­сії, без­ліч менш по­мі­тних ін­же­нер­них рі­шень — все го­во­рить про те, що ве­ли­че­зна ро­бо­та над ком­бай­ном бу­ла ви­ко­на­на не­дар­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.