Пер­спе­ктив­не ви­но­гра­дар­ство

Agrobusiness Segodni - - У центрі уваги - Ю. В. Кер­на­сюк

Одни­ми з пер­спе­ктив­них і еко­но­мі­чно ви­гі­дних на­пря­мів кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­го роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го агро­бі­зне­су є ви­ро­щу­ва­н­ня ви­но­гра­ду із подаль­шим за­до­во­ле­н­ням по­пи­ту на­се­ле­н­ня у спо­жи­ван­ні сві­жих ягід та за­без­пе­чен­ні хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті си­ро­ви­ною для пе­ре­роб­ки.

канд. еко­ном. на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ла­бо­ра­то­рії мар­ке­тин­гу, еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу та за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Кі­ро­во­град­ської дер­жав­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської до­слі­дної стан­ції НААН

Ко­ри­сний і ви­гі­дний на­прям агро­бі­зне­су

Ви­но­гра­дар­ство — одна з не­ба­га­тьох га­лу­зей сіль­сько­го го­спо­дар­ства, яка по­при еко­но­мі­чні не­га­ра­зди і стру­ктур­ні змі­ни в про­це­сі ре­фор­му­ва­н­ня аграр­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки не втра­ти­ла ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті та за­ли­ша­є­ться одним із пер­спе­ктив­них на­пря­мів роз­ви­тку агро­бі­зне­су в ма­лих та се­ре­дніх фор­мах го­спо­да­рю­ва­н­ня. Зу­мов­ле­но це осо­бли­во ко­ри­сни­ми вла­сти­во­стя­ми ви­но­гра­ду та йо­го уні­вер­саль­ним ха­ра­кте­ром мо­жли­во­стей ви­ко­ри­ста­н­ня як для ви­ро­бни­цтва рі­зних ви­дів про­до­воль­чої про­ду­кції, у то­му чи­слі со­ків і ал­ко­голь­них та без­ал­ко­голь­них на­по­їв, так і без­по­се­ре­дньо до­сить по­ши­ре­ним спо­жи­ва­н­ням у ви­гля­ді сві­жих ягід.

За да­ни­ми укра­їн­ських на­у­ков­ців (Н. Х. Гра­бак, І. Н. То­пі­ха, В. М. Да­ви­ден­ко, В.Г. В’юн, С. М. Чмирь, «Осно­ви ве­де­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства та охо­ро­на зе­мель», 2005) по­жив­на цін­ність та сма­ко­ві яко­сті ви­но­гра­ду на­сам­пе­ред зу­мов­лю­ю­ться вмі­стом цукру в яго­дах, яко­го на­гро­ма­джу­є­ться від 12 до 30%, за­ле­жно від сор­ту та умов ви­ро­щу­ва­н­ня. Цукри ви­но­гра­ду скла­да­ю­ться в основ­но­му з най­більш лег­ко­за­сво­ю­ва­них — глю­ко­зи та фру­кто­зи. За енер­ге­ти­чною цін­ні­стю 1 кг ви­но­гра­ду при цукри­сто­сті 18–28% ста­но­вить 750–800 ккал, тоб­то за­без­пе­чує 25– 30% до­бо­вої по­тре­би людини в енер­гії. По­жив­на якість 1 кг ви­но­гра­ду ви­ща, ніж 1 л мо­ло­ка або 1 кг кар­то­плі, яблук, груш чи пер­си­ків. Зав­дя­ки ви­со­кій ка­ло­рій­но­сті та на­яв­но­сті біо­ло­гі­чно актив­них ре­чо­вин ви­но­град до­по­ма­гає при не­до­крів’ї, роз­ла­ді нер­во­вої си­сте­ми, по­ру­шен­ні обмі­ну ре­чо­вин в ор­га­ні­змі. На­у­ко­во об­ґрун­то­ва­на нор­ма спо­жи­ва­н­ня сві­жо­го ви­но­гра­ду на одну лю­ди­ну ста­но­вить 8–10 кг на рік.

Фа­кти­чно впро­довж ба­га­тьох ро­ків на­се­ле­н­ня спо­жи­ває ви­но­гра­ду на­ба­га­то мен­ше ці­єї нор­ми, оскіль­ки на­віть су­мар­но йо­го ім­порт ра­зом із ви­ро­бни­цтвом не пе­ре­ви­щує 2 кг в рік із роз­ра­хун­ку на осо­бу.

В Укра­ї­ні, за да­ни­ми по­рів­няль­но­го ана­лі­зу ста­ти­сти­чної зві­тно­сті 2016 р., під ви­но­гра­дни­ми на­са­дже­н­ня­ми у пло­до­но­сно­му ві­ці усі­ма ка­те­го­рі­я­ми го­спо­дарств бу­ло зайня­то 45,1 тис. га, в то­му чи­слі у сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах — 32,2 тис. га, або 71,4%. Зде­біль­шо­го в стру­кту­рі ви­но­гра­дних на­са­джень близь­ко 89% площ за­кла­де­ні те­хні­чни­ми сор­та­ми, 11% — сто­ло­ви­ми.

За остан­ні 3 ро­ки пло­ща на­са­джень ви­но­гра­дни­ків в усіх ка­те­го­рі­ях го­спо­дарств сут­тє­во не змі­ню­ва­ла­ся. У 2014 р. — 48,7 тис. га, 2015 р. — 45,4 тис. га, 2016 р. — 45,1 тис. га. Про­те все ж спо­сте­рі­га­є­ться пев­ний не­га­тив­ний тренд на їх змен­ше­н­ня, що по­тре­бує окре­мої ува­ги та роз­роб­ки кон­кре­тних ді­є­вих за­хо-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.