«Агро­сем» від­кри­ває чер­го­вий ди­лер­ський центр John Deere

Agrobusiness Segodni - - У центрі уваги - В’яче­слав Ва­си­льєв

Від­кри­т­тя ди­лер­сько­го цен­тру ком­па­нії «Агро­сем» із про­да­жу та сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки John Deere у мі­сті Луцьк ста­ло над­зви­чай­ною по­ді­єю для агра­рі­їв За­хі­дної Укра­ї­ни.

Ком­па­нія «Агро­сем», про­від­ний ди­лер із про­да­жу та сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки John Deere, 6 ли­пня 2017 ро­ку від­кри­ла но­вий уні­каль­ний ди­лер­ський центр у Лу­цьку. Уча­сни­ки за­хо­ду, се­ред яких бу­ло біль­ше ста фер­ме­рів, ке­рів­ни­ків го­спо­дарств та пар­тне­рів ком­па­нії, бу­ли вра­же­ні по­ба­че­ним рів­нем ор­га­ні­за­ції ди­лер­сько­го цен­тру та ком­пле­ксом по­слуг, які про­по­нує ком­па­нія «Агро­сем».

Ди­лер­ський центр роз­та­шо­ва­ний у зру­чно­му для клі­єн­тів мі­сці в Лу­цьку. Звід­си зру­чно ви­во­зи­ти та до­став­ля­ти ма­ши­ни й обла­дна­н­ня для сер­ві­су і об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Сим­во­лі­чну чер­во­ну стрі­чку на вхо­ді до ди­лер­сько­го цен­тру «Агро­сем» уро­чи­сто пе­ре­рі­за­ли Ігор Мол­ча­нов, те­ри­то­рі­аль­ний ме­не­джер ком­па­нії John Deere в За­хі­дній Укра­ї­ні, та ди­ре­ктор ком­па­нії «Агро­сем» Оле­ксій Ку­лик.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.