Се­ло — від цен­тра­лі­зо­ва­но­го управ­лі­н­ня до де­цен­тра­лі­за­ції

Agrobusiness Segodni - - Експертна оцінка - Та­рас Тер­нів­ський

Пе­ре­хід на но­ві прин­ци­пи фор­му­ва­н­ня со­ці­аль­но-еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки на се­лі пов’яза­ні зі змі­ною прі­о­ри­те­тів — те­пер го­лов­ний на­тяк ро­би­ться на люд­ський фа­ктор.

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні від­бу­ва­ю­ться прин­ци­по­ві змі­ни в сіль­ській по­лі­ти­ці. Акцент ро­би­ться не тіль­ки на роз­ви­ток те­ри­то­рій, але й на ма­кси­маль­не за­до­во­ле­н­ня по­треб та ін­те­ре­сів сіль­сько­го на­се­ле­н­ня. При­чо­му люд­ський фа­ктор стає до­мі­ну­ю­чим.

Для на­шої кра­ї­ни та­кі під­хо­ди є но­ви­ми. То­му при­скі­пли­во ви­вча­є­мо вда­лі пра­кти­ки сіль­сько­го роз­ви­тку успі­шних кра­їн, пе­ред­усім Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки, Ка­на­ди, ЄС. А та­кож ви­ко­ри­сто­ву­є­мо до­свід про­від­них екс­пер­тів у цій ца­ри­ні, до­слу­ха­є­мо­ся до їх ре­ко­мен­да­цій.

То­мас Джонс на­ле­жить до чи­сла та­ких ві­до­мих у сві­ті екс­пер­тів. Він є про­фе­со­ром еко­но­мі­ки сіль­сько­го го­спо­дар­ства Уні­вер­си­те­ту Френ­ка Міл­ле­ра та Шко­ли між­на­ро­дних від­но­син Уні­вер­си­те­ту Міс­су­рі (США). Та­кож То­мас Джонс спе­ці­а­лі­зу­є­ться на еко­но­мі­ці роз­ви­тку сіль­ської мі­сце­во­сті, ана­лі­зі еко­но­мі­чно­го впли­ву, фі­нан­сах мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Кіль­ка ро­ків то­му він кон­суль­ту­вав уряд Укра­ї­ни у пи­та­н­нях змі­ни по­лі­ти­ки сіль­сько­го го­спо­дар­ства та роз­ви­тку сіль­ських ре­гіо­нів.

Не­що­дав­но То­мас Джонс по­бу­вав у на­шій кра­ї­ні. Він охо­че від­по­вів на за­пи­та­н­ня що­до до­ціль­но­сті впро­ва­дже­н­ня но­вої сіль­ської по­лі­ти­ки та її пер­спе­ктив.

— Я при­їхав сю­ди за­для то­го, щоб ді­зна­ти­ся, у яко­му кон­текс­ті тут роз­ви­ва­є­ться сіль­ська по­лі­ти­ка. На осно­ві да­них, які отри­маю, та з ура­ху­ва­н­ням до­сві­ду США, Ка­на­ди та кра­їн Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, ми ра­зом із на­у­ков­ця­ми Уні­вер­си­те­ту Міс­су­рі під­го­ту­є­мо ре­ко­мен­да­ції що­до ре­а­лі­за­ції по­лі­ти­ки сіль­сько­го роз­ви­тку для укра­їн­сько­го уря­ду.

Сіль­ський роз­ви­ток на осно­ві лі­дер­ства гро­мад по­ви­нен роз­ро­бля­ти­ся ду­же ре­тель­но, аби від­по­від­а­ти умо­вам тих кра­їн, де ця про­гра­ма впро­ва­джу­є­ться. На­ші ре­ко­мен­да­ції при­зна­ча­ти­му­ться й мі­сце­вим ор­га­нам вла­ди. Уряд по­ви­нен ство­ри­ти умо­ви для від­по­від­ної ро­бо­ти мі­сце­вої вла­ди. А оста­н­ня, сво­єю чер­гою, має отри­ма­ти при­кла­ди успі­шної ро­бо­ти з те­ри­то­рі­аль­ни­ми гро­ма­да­ми, які теж ви­би­ра­ють вла­сні стра­те­гії. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що змо­же­мо на­да­ти ідеї, які сти­му­лю­ва­ти­муть їхні вла­сні ін­но­ва­ції. То­му ме­ні ва­жли­во зро­зу­мі­ти ре­аль­ну си­ту­а­цію, що скла­да­є­ться в укра­їн­ській сіль­ській мі­сце­во­сті.

— Я бу­вав в Укра­ї­ні кіль­ка ра­зів. Впер­ше — близь­ко15 ро­ків то­му. І вже то­ді ви­вчав мо­жли­во­сті про­ве­де­н­ня аграр­ної та сіль­ської по­лі­ти­ки. А та­кож роз­гля­дав не­об­хі­дність де­цен­тра­лі­за­ції вла­ди.

Від­то­ді у ва­шій кра­ї­ні ба­га­то зро­бле­но. Про­цес де­цен­тра­лі­за­ції вла­ди вже від­бу­ва­є­ться. Актив­но ство­рю­ю­ться об’єд­на­ні те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди. Во­дно­час тре­ба не за­бу­ва­ти про те, що кон­со­лі­до­ва­ні те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди змо­жуть за­без­пе­чу­ва­ти про­цві­та­н­ня, якщо ма­ють для цьо­го не­об­хі­дні ін­стру­мен­ти, фі­нан­су­ва­н­ня та спри­я­тли­ве для мі­сце­во­го бі­зне­су ре­гу­ля­тор­не се­ре­до­ви­ще.

— До­бре об­ґрун­то­ва­на по­лі­ти­ка сіль­сько­го роз­ви­тку до­зво­ляє мі­сце­вій вла­ді ство­рю­ва­ти умо­ви, які бу­дуть при­ва­бли­ви­ми для но­вих ро­бо­то­дав­ців, ін­ве­сто­рів і, що най­ва­жли­ві­ше, — для мо­ло­дих лю­дей, які отри­ма­ють сти­му­ли за­ли­ша­ти­ся пра­цю­ва­ти в цих гро­ма­дах, обла­што­ву­ва­ти­ся ра­зом зі сво­ї­ми сім’ями. Я не ви­пад­ко­во ка­жу, що най­лі­пше ці пи­та­н­ня ви­рі­шу­ва­ти мі­сце­вій вла­ді, бо во­на знає силь­ні та слаб­кі сто­ро­ни сво­єї те­ри­то­рії, за­пи­ти на­се­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.