1 2

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ке­руй­те стій­кі­стю до шкі­дни­ків За­хи­щай­те во­дні ре­сур­си За­хи­щай­те біо­ло­гі­чне рі­зно­ма­ні­т­тя нав­ко­ло ва­ших по­лів Ви­ко­ри­сто­вуй­те за­со­би за­хи­сту Уни­кай­те дже­рел то­чко­во­го за­бру­дне­н­ня

Як про­від­на гло­баль­на хі­мі­чна ком­па­нія, що дбає про ста­лий роз­ви­ток аграр­но­го се­кто­ра та здо­ров’я ни­ні­шніх і май­бу­тніх по­ко­лінь, BASF по­стій­но роз­ро­бляє ін­но­ва­ції для ефе­ктив­но­го ве­де­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства, без­пе­чно­го для людини та при­ро­ди. Ми гли­бо­ко ро­зу­мі­є­мо по­тре­би агра­рія й по­стій­но ви­вча­є­мо тен­ден­ції роз­ви­тку аграр­ної га­лу­зі у всьо­му сві­ті, зав­дя­ки чо­му про­по­ну­є­мо без­пе­чні та во­дно­час ефе­ктив­ні но­ві­тні те­хно­ло­гії за­хи­сту ро­слин.

Не об­при­скуй­те одним і тим са­мим актив­ним ін­гре­ді­єн­том два ра­зи під­ряд Чер­гуй­те про­ду­кти з рі­зни­ми спосо­ба­ми дії Ви­ко­ри­сто­вуй­те фор­сун­ки для змен­ше­н­ня зне­се­н­ня ві­тром та фор­муй­те вздовж во­дойм за­хи­сні ро­слин­ні сму­ги ши­ри­ною що­най­мен­ше 5 ме­трів Вра­хо­вуй­те ви­со­кий ри­зик сто­ку на де­яких по­лях та вжи­вай­те не­об­хі­дних за­хо­дів для йо­го мі­ні­мі­за­ції Уни­кай­те за­сто­су­ва­н­ня пе­сти­ци­дів не­за­дов­го до силь­но­го до­щу (<48 год.) Актив­но до­гля­дай­те за сму­га­ми з ди­ко­ро­слою ро­слин­ні­стю і не­за­сі­я­ни­ми кра­я­ми по­лів, щоб ство­ри­ти се­ре­до­ви­ще для жи­т­тя тва­рин та ро­слин Роз­став­ляй­те гні­зда і го­дів­ни­чки для ди­ких пта­хів Ви­ко­ри­сто­вуй­те обла­дна­н­ня та ме­то­ди управ­лі­н­ня, що за­хи­ща­ють ґрунт За­ру­чі­ться під­трим­кою екс­пер­тів у га­лу­зі сіль­сько­го го­спо­дар­ства чи охо­ро­ни дов­кі­л­ля Обов’яз­ко­во ви­ко­ри­сто­вуй­те на­ле­жні за­со­би ін­ди­ві­ду­аль­но­го за­хи­сту під час ви­ко­на­н­ня опе­ра­цій зі змі­шу­ва­н­ня, об­при­ску­ва­н­ня та ми­т­тя Мий­те ру­ка­ви­ці пе­ред тим, як їх зня­ти За­хи­сний одяг слід пра­ти окре­мо від осо­би­сто­го Три­чі про­по­ло­сніть по­ро­жні ка­ні­стри та пе­ре­дай­те їх на ути­лі­за­цію Пра­цюй­те з пе­сти­ци­дни­ми за­ли­шка­ми та ути­лі­зуй­те їх без­пе­чним та за­кон­ним шля­хом Об­при­ску­вач по­трі­бно про­ми­ва­ти у від­кри­то­му по­лі, на від­ста­ні що­най­мен­ше 10 ме­трів від во­дойм та ко­ло­дя­зів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.