Ко­ро­ткі сі­во­змі­ни і ви­тра­ти

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Оле­ксандр Ци­лю­рик

Бі­о­енер­ге­ти­чна оцін­ка ефе­ктив­но­сті си­стем обро­бі­тку ґрун­ту та удо­бре­н­ня в ко­ро­тко­ро­та­цій­них сі­во­змі­нах Сте­пу до­зво­ляє агра­рі­ям ма­ти кон­кре­тні ре­ко­мен­да­ції для при­бу­тко­во­го ви­ро­щу­ва­н­ня про­ду­кції.

На­дій­ним енер­ге­ти­чним по­ка­зни­ком ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти у ро­слин­ни­цтві є спів­від­но­ше­н­ня кіль­ко­сті енер­гії, аку­му­льо­ва­ної в уро­жаї по­льо­вих куль­тур у про­це­сі фо­то­син­те­зу, із су­ку­пни­ми її ви­тра­та­ми вкла­де­них у ви­ро­бни­цтво ма­те­рі­а­лів та за­со­бів (ко­е­фі­ці­єнт енер­ге­ти­чної ефе­ктив­но­сті), які ви­ра­жа­ю­ться у по­рів­няль­них оди­ни­цях (ккал, МДж). Ве­ли­чи­на ко­е­фі­ці­єн­та енер­ге­ти­чної ефе­ктив­но­сті (Кее) за­ле­жить від осо­бли­во­стей те­хно­ло­гії (кіль­кість за­сто­со­ва­них енер­го­за­со­бів, ма­шин, до­брив, за­со­бів за­хи­сту та ін.) ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри та рів­ня її про­ду­ктив­но­сті.

Го­лов­на ме­та ро­бо­ти — вста­но­ви­ти вплив міл­кої (муль­чу­валь­ної) си­стем основ­но­го обро­бі­тку ґрун­ту та вне­се­них мі­не­раль­них до­брив при за­ли­шен­ні пі­сля­жнив­них ре­шток по­пе­ре­дни­ка в ко­ро­тко­ро­та­цій­них сі­во­змі­нах на біо­енер­ге­ти­чну ефе­ктив­ність рі­зних те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня по­льо­вих куль­тур в умо­вах пів­ні­чно­го Сте­пу Укра­ї­ни.

Ек­спе­ри­мен­таль­ну ча­сти­ну ро­бо­ти на­у­ков­ці на­шо­го за­кла­ду про­во­ди­ли про­тя­гом 2005– 2015 рр. у від­по­від­но­сті з за­галь­но­прийня­тою ме­то­ди­кою до­слі­дної спра­ви в дов­го­стро­ко­вих ста­ціо­нар­них до­слі­дах ДПДГ «Дні­про» Ін­сти­ту­ту сіль­сько­го го­спо­дар­ства сте­по­вої зо­ни НААН Укра­ї­ни (ни­ні Ін­сти­тут зер­но­вих куль­тур НААН Укра­ї­ни).

Ре­зуль­та­ти по­льо­вих до­слі­джень

До­слі­дже­н­ня­ми в ста­ціо­нар­но­му до­слі­ді № 1 бу­ло пе­ред­ба­че­но ви­вчи­ти в двох ко­ро­тко­ро­та­цій­них сі­во­змі­нах: чи­стий пар-пше­ни­ця ози­ма-ячмінь ярий та чи­стий пар-пше­ни­ця ози­ма-со­ня­шник біо­енер­ге­ти­чну ефе­ктив­ність рі­зних спосо­бів основ­но­го обро­біт-

Та­бли­ця 1. По­ка­зни­ки біо­енер­ге­ти­чної ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва про­ду­кції у зер­но-па­ро-про­са­пній сі­во­змі­ні за­ле­жно від си­стем обро­бі­тку ґрун­ту та удо­бре­н­ня в се­ре­дньо­му за 2005–2010 рр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.