Осін­ній обро­бі­ток під цукро­ві бу­ря­ки

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Ігор Стор­чо­ус

Агро­те­хні­чні за­хо­ди, зокре­ма, вча­сно й які­сно здій­сне­ний обро­бі­ток ґрун­ту, зна­чно обме­жу­ють чи­сель­ність бур’янів у по­сі­вах бу­ря­ків цукро­вих. Лу­ще­н­ня стер­ні ви­ко­ну­ють пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю по­пе­ре­дни­ків із до­три­ма­н­ням гли­би­ни ґрун­ту, не­об­хі­дної для які­сно­го за­гор­та­н­ня ро­слин­них ре­шток. У ра­зі на­яв­но­сті на по­лях ко­ре­не­па­рос­тко­вих та ко­ре­не­ви­щних ба­га­то­рі­чних бур’янів (осо­ту ро­же­во­го, бе­різ­ки по­льо­вої), про­во­дять дру­ге лу­ще­н­ня на гли­би­ну 10–16 см.

Зна­чний вплив на про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня бур’янів, що зна­хо­ди­ться у грун­ті, має си­сте­ма основ­но­го обро­бі­тку. Для отри­ма­н­ня ви­со­ких уро­жа­їв бу­ря­ків цукро­вих за­сто­со­ву­ють два спосо­би основ­но­го обро­бі­тку ґрун­ту — на­пів­па­ро­вий і по­лі­пше­ний. За до­по­мо­гою обро­бі­тку грун­ту з ви­ко­ри­ста­н­ням на­пів­па­ро­во­го спосо­бу змен­шу­є­ться на 30–50% за­бур’яне­ність по­лів, на 20–30 мм збіль­шу­ю­ться за­па­си во­ло­ги в ґрун­ті.

На­пів­па­ро­вий обро­бі­ток ґрун­ту за­сто­со­ву­ють у ра­йо­нах із до­ста­тнім за­без­пе­че­н­ням во­ло­гою та не­стій­ко­го і не­до­ста­тньо­го за­без­пе­че­н­ня во­ло- гою на по­лях на­дмір­но за­бур’яне­них одно­рі­чни­ми бур’яна­ми. Цей за­хід пе­ред­ба­чає ди­ско­ве лу­ще­н­ня стер­ні на гли­би­ну 5–6 см одно­ча­сно зі зби­ра­н­ням пше­ни­ці ози­мої, гли­бо­ку оран­ку на гли­би­ну 30–32 см пі­сля вне­се­н­ня до­брив на­при­кін­ці ли­пня-у пер­шій по­ло­ви­ні сер­пня. В агре­га­ті з плу­гом за умов су­хої по­го­ди, осо­бли­во під час утво­ре­н­ня брил, ви­ко­ри­сто­ву­ють кіль­ча­сто-шпо­ро­ві ко­тки, а на во­ло­гих ґрун­тах і для які­сно­го роз­ро­бле­н­ня ґрун­ту — бо­ро­ни. З ви­па­да­н­ням опа­дів і по­явою схо­дів бур’янів по­ля бо­ро­ну­ють з ви­ко­ри­ста­н­ням ши­ро­ко­за­хва­тних агре­га­тів. За до­по­мо­гою цих спосо­бів обро­бі­тку ґрун­ту за­бур’яне­ність по­лів одно­рі­чни­ми бур’яна­ми зни­жу­ва­ла­ся на 30–50%, а ба­га­то­рі­чни­ми — 80%. Ра­зом з тим, ці спосо­би обро­бі­тку спри­я­ли зна­чно­му на­гро­ма­джен­ню во­ло­ги у грун­ті.

За умов ко­ре­не­ви­щно­го ти­пу за­бур’яне­но­сті для обме­же­н­ня ве­ге­та­тив­них ор­га­нів пи­рію пов­зу­чо­го пі­сля зби­ра­н­ня зер­но­вих ко­ло­со­вих по­пе­ре­дни­ків ви­ко­ну­ють два ди­ску­ва­н­ня на гли­би­ну 12–15 см ди­ско­ви­ми бо­ро­на­ми у по­пе­ре­чних на­прям­ках, а пі­сля по­яви схо­дів пи­рію — гли­бо­ку куль­тур­ну оран­ку яру­сним плу­гом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.