Оі­ді­ум, або бо­ро­шни­ста ро­са ви­но­гра­ду та за­хо­ди що­до обме­же­н­ня її по­ши­ре­н­ня

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Іван Мар­ков

Хво­ро­ба ви­яв­ля­є­ться скрізь, де ви­ро­щу­ють ви­но­град, осо­бли­во шкі­дли­ва у ро­ки зі спе­ко­тним лі­том. Озна­ки за­хво­рю­ва­н­ня про­яв­ля­ю­ться на всіх зе­ле­них ор­га­нах ро­слин — па­го­нах, лис­тках, че­ре­шках, ву­си­ках, пло­до­ніж­ках, яго­дах у ви­гля­ді сі­ру­ва­то­го бо­ро­шни­сто­го на­льо­ту — по­верх­не­вої гри­бни­ці і ко­ні­ді­аль­но­го спо­ро­но­ше­н­ня гри­ба. Зго­дом на ура­же­них лис­тках з’яв­ля­ю­ться бу­рі дрі­бні пля­ми від­мер­лої тка­ни­ни, пі­сля зли­т­тя яких утво­рю­є­ться сі­тча­стий ві­зе­ру­нок епі­дер­мі­су на зе­ле­но­му фо­ні здо­ро­вої па­рен­хі­ми лис­тка. На па­го­нах у мі­сцях ура­же­н­ня фор­му­ю­ться тем­но-ко­ри­чне­ві роз­плив­ча­сті пля­ми, які пі­сля зде­рев’яні­н­ня на­бу­ва­ють чер­во­ну­ва­то-ко­ри­чне­вих чі­тких кон­ту­рів.

Під час ура­же­н­ня зе­ле­них ягід на їх по­верх­ні, крім бо­ро­шни­сто­го на­льо­ту, з’яв­ля­ю­ться ко­ри­чне­ві дрі­бні пля­ми, яго­ди при­пи­ня­ють ріст і роз­ви­ток, тем­ні­ша­ють, твер­ді­ють, за­си­ха­ють, у во­ло­гу по­го­ду за­гни­ва­ють. Роз­ви­ток хво­ро­би на сти­глих яго­дах при­зво­дить до їх роз­трі­ску­ва­н­ня і за­се­ле­н­ня ін­ши­ми мі­кро­ор­га­ні­зма­ми. В спе­ко­тну по­го­ду ура­же­ні ро­сли­ни ма­ють за­пах гни­лої ри­би.

Збу­дни­ком хво­ро­би є гриб Erysiphe necator Schwein, ана­мор­фа: Oidium tuckeri Berk, який у ци­клі сво­го роз­ви­тку фор­мує ко­ні­ді­аль­не і сум­ча­сте спо­ро­но­ше­н­ня.

Ко­ні­ді­аль­не спо­ро­но­ше­н­ня ха­ра­кте­ри­зу­є­ться утво­ре­н­ням на по­верх­не­вій гри­бни­ці ко­ро­тких не­ро­зга­лу­же­них ко­ні­ді­є­но­сців, на вер­хів­ках яких фор­му­ю­ться одно­клі­тин­ні, без­барв­ні, бо­чко­по­ді­бні ко­ні­дії, які зі­бра­ні в лан­цюж­ки. Про­тя­гом ве­ге­та­ції ро­слин ін­фе­кція по­ши­рю­є­ться ко­ні­ді­я­ми.

Ін­ку­ба­цій­ний пе­рі­од роз­ви­тку хво­ро­би, за­ле­жно від тем­пе­ра­ту­ри та во­ло­го­сті по­ві­тря, три­ває від 4 до 25 діб. Гриб роз­ви­ва­є­ться у до­сить ве­ли­ко­му тем­пе­ра­тур­но­му ді­а­па­зо­ні, від 5 до 40°С (опти­мум 20–25°С). Гри­бни­ця по­чи­нає роз­ви­ва­ти­ся за тем­пе­ра­ту­ри 10–11°С, а ко­ні­дії про­ро­ста­ють при 5–7°С, і при 33°С во­ни ги­нуть, а при 37–40°С ги­не і по­верх­не­ва гри­бни­ця. Для про­ро­ста­н­ня ко­ні­дій не ви­ма­га­є­ться кра­плин­на во­ло­га, до­ста­тньо від­но­сної во­ло­го­сті від 25% і ви­ще. Про­те під­ви­ще­на во­ло­гість спри­яє більш ін­тен­сив­но­му ро­сту гри­бни­ці й утво­рен­ню ко­ні­дій. За опти­маль­них умов (20–25°С) ін­ку­ба­цій­ний пе­рі­од роз­ви­тку хво­ро­би до­рів­нює 7–8 дням, при 16°С — 17, при 8°С — 25 дням. Ці да­ні мо­жуть бу­ти ви­ко­ри­ста­ні для вста­нов­ле­н­ня стро­ків про­ве­де­н­ня про­фі­ла­кти­чних обро­бок.

Осо­бли­во ін­тен­сив­ний роз­ви­ток хво­ро­би спо­сте­рі­га­є­ться за ви­со­кої від­но­сної во­ло­го­сті по­ві­тря і те­плої без­ві­тря­ної по­го­ди в ра­йо­нах, роз­та­шо­ва­них по­бли­зу мо­рів, озер, рі­чок. Спри­я­ють роз­ви­тку за­хво­рю­ва­н­ня ча­сті чер­гу­ва­н­ня за­су­шли­вих і во­ло­гих пе­рі­о­дів, ко­ли ро­сли­ни силь­но осла­блю­ю­ться.

Во­се­ни на ура­же­них тка­ни­нах гриб фор­мує сум­ча­сте спо­ро­но­ше­н­ня у ви­гля­ді тем- но-ко­ри­чне­вих, ку­ля­стих клей­сто­те­ці­їв із сум­ка­ми і сум­ко­спо­ра­ми. Сум­ки яй­це­по­ді­бні, оваль­ні, в яких фор­му­є­ться 6–7 оваль­них, без­барв­них сум­ко­спор. Клей­сто­те­ції лег­ко зми­ва­ю­ться до­щем і під ді­єю ґрун­то­вих мі­кро­ор­га­ні­змів швид­ко руй­ну­ю­ться.

Основ­ним дже­ре­лом ін­фе­кції є ура­же­ні па­го­ни ро­слин, на яких між лу­со­чка­ми бру­ньок, у трі­щи­нах і склад­ках ко­ри, все­ре­ди­ні бру­ньок і нав­ко­ло за­ча­тків су­цвіть зи­мує гри­бни­ця па­то­ге­на, а ве­сною, на по­ча­тку ве­ге­та­ції ро­слин, по­нов­лю­є­ться роз­ви­ток ко­ні­ді­аль­но­го спо­ро­но­ше­н­ня. Ко­ні­дії гри­ба роз­но­ся­ться ві­тром, ви­кли­ка­ю­чи пер­вин­не за­ра­же­н­ня здо­ро­вих ча­стин ви­но­гра­дної ло­зи.

Шкі­дли­вість хво­ро­би ви­яв­ля­є­ться у змен­шен­ні аси­мі­ля­цій­ної по­верх­ні ро­слин, зни­жен­ні вро­жаю і йо­го яко­сті. Ура­же­ні па­го­ни сла­бо роз­ви­ва­ю­ться, по­віль­но де­рев’яні­ють, ча­сто ви­мер­за­ють за не­зна­чно­го зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри. Ура­же­ні яго­ди роз­трі­ску­ю­ться, за­гни­ва­ють і ста­ють не­при­да­тни­ми для вжи­ва­н­ня. Шкі­дли- вість хво­ро­би різ­ко збіль­шу­є­ться у за­гу­ще­них ви­но­гра­дни­ках че­рез не­своє­ча­сне підв’язу­ва­н­ня па­го­нів.

За­хи­сні за­хо­ди. Ви­ро­щу­ва­н­ня стій­ких сор­тів. Сор­ти ви­но­гра­ду з тем­но­за­барв­ле­ни­ми яго­да­ми і під­ви­ще­ною ки­сло­тні­стю, як пра­ви­ло, більш стій­кі до оі­ді­у­му, ніж сор­ти зі сві­тли­ми яго­да­ми і мен­шою ки­сло­тні­стю.

З агро­те­хні­чних за­хо­дів своє­ча­сно ви­яв­ля­ти осе­ред­ки

Про­яв­ле­н­ня оі­ді­у­му на мо­ло­дих лис­тках ви­но­гра­ду

Ді­а­гно­сти­чні озна­ки хво­ро­би на лис­тках у пе­рі­од до­зрі­ва­н­ня ягід

Ді­а­гно­сти­чні озна­ки про­я­ву оі­ді­у­му на мо­ло­дих па­го­нах і ву­си­ках

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.