Ве­ли­кі пер­спе­кти­ви мі­скан­ту­су

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - В. І. Пир­кін Л. Н. Гі­збул­лі­на

Пер­спе­ктив­ним дже­ре­лом енер­гії на сьо­го­дні є ви­ро­щу­ва­н­ня біо­енер­ге­ти­чних куль­тур для ви­ро­бни­цтва, яким вла­сти­вий ви­со­кий по­тен­ці­ал енер­го­від­да­чі. То­му ва­жли­вим пи­та­н­ням для сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­ро­бни­ків є роз­роб­ка й опти­мі­за­ція те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня біо­енер­ге­ти­чних куль­тур.

Ви­со­ку про­ду­ктив­ність біо­ма­си для ви­ро­бни­цтва біо­па­ли­ва за­без­пе­чує мі­скан­тус гі­гант­ський, який за вро­жай­ні­стю су­хої біо­ма­си, ефе­ктив­ні­стю аку­му­ля­ції со­ня­чної енер­гії та еко­ло­гі­чні­стю те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня має пе­ре­ва­ги пе­ред ін­ши­ми енер­ге­ти­чни­ми куль­ту­ра­ми.

Се­ред агро­те­хні­чних і ор­га­ні­за­цій­но-го­спо­дар­ських за­хо­дів під час ви­ро­щу­ва­н­ня йо­го ва­жли­ву роль ві­ді­грає пе­ре­д­са­диль­на під­го­тов­ка са­див­но­го ма­те­рі­а­лу і сам про­цес са­ді­н­ня, то­му всі опе­ра­ції із са­ді­н­ня ри­зом, щоб до­сяг­ти ви­со­ких ста­лих уро­жа­їв біо­ма­си впро­довж ви­ко­ри­ста­н­ня план­та­ції, не­об­хі­дно про­во­ди­ти які­сно і своє­ча­сно.

Ри­зо­ми отри­му­ють з одно­го­а­бо дво­рі­чних ро­слин мі­скан­ту­су. Ви­ко­пу­ва­н­ня ма­то­чних ко­ре­не­вищ про­во­дять, як пра­ви­ло, на­ве­сні, без­по­се­ре­дньо пе­ред са­ді­н­ням (ІІІ де­ка­да бе­ре­зня-І де­ка­да кві­тня), по­пе­ре­дньо зі­брав­ши на­зем­ну біо­ма­су.

Ви­ко­па­ні ма­то­чні ко­ре­не­ви­ща мі­скан­ту­су гі­гант­сько­го роз­ді­ля­ють на ри­зо­ми і збе­рі­га­ють до са­ді­н­ня, але не біль­ше 14 діб. Ро­зді­ле­н­ня ко­ре­не­вищ про­во­дять вру­чну, пі­сля чо­го го­то­ві до са­ді­н­ня ри­зо­ми скла­да­ють на по­лі­ети­ле­но­ву плів­ку і змо­чу­ють, щоб во­ни не пе­ре­си­ха­ли. Звер­ху їх вкри­ва­ють ін­шою плів­кою, за­без­пе­чив­ши та­ким чи­ном во­ло­ге се­ре­до­ви- ще, де ри­зо­ми бу­дуть збе­рі­га­ти­ся до са­ді­н­ня, оскіль­ки су­хі втра­ча­ють зда­тність до про­ро­ста­н­ня, осо­бли­во за по­су­шли­вої ве­сни.

У ра­зі збе­рі­га­н­ня ри­зо­мів у при­мі­щен­ні, тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря має бу­ти в ме­жах від 4 до 15 °C. Низь­кі тем­пе­ра­ту­ри при­зве­дуть до під­мер­за­н­ня, що по­дов­жує час про­ро­ста­н­ня та зни­жує по­льо­ву схо­жість ри­зо­мів. Збіль­ше­н­ня тем­пе­ра­ту­ри під час збе­рі­га­н­ня впро­довж 10 діб при­зво­дить до про­ро­ста­н­ня ри­зо­мів, вна­слі­док чо­го під час са­ді­н­ня про­бу­дже­ні брунь­ки мо­жуть трав­му­ва­тись, що не­га­тив­но впли­ває на їх про­ро­ста­н­ня.

За на­яв­но­сті ста­ціо­нар­них схо­вищ із ре­гу­льо­ва­ним тем­пе­ра­тур­ним ре­жи­мом, з ме­тою змен­ше­н­ня ча­су на під­го­тов­ку са­див­но­го ма­те­рі­а­лу на­ве­сні або ін­ших ор­га­ні­за­цій­но-фі­нан­со­вих умов, ви­ко­пу­ва­н­ня ма­то­чних ко­ре­не­вищ мі­скан­ту­су мо­жна про­во­ди­ти во­се­ни (у ІІ– ІІІ де­ка­ді ли­сто­па­да, за­ле­жно від по­го­дних умов), і вже ве­сною, без­по­се­ре­дньо пе­ред са- ді­н­ням їх роз­ді­ля­ють на ри­зо­ми.

Ве­ли­кі ри­зо­ми (30–50 г) і се­ре­дні (20–30 г), якщо ра­ху­ва­ти за оди­ни­цею ма­си, більш про­ду­ктив­ні, ніж ма­лі (до 20 г), і ро­сли­на з них у по­ча­тко­вий пе­рі­од кра­ще роз­ви­ва­є­ться.

Го­лов­ною ви­мо­гою до са­див­но­го ма­те­рі­а­лу є кіль­кість по­тен­цій­них бру­ньок, які мо­жуть про­ро­сти. Їх має бу­ти не мен­ше 4–5 шт. на одній ри­зо­мі.

До­слі­дже­н­ня по­ка­зу­ють, що опти­маль­ні стро­ки са­ді­н­ня ри­зо­мів мі­скан­ту­су на­ста­ють, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра ґрун­ту на гли­би­ні 5 см до­ся­гне10–12˚С та по­ві­тря 15˚С за фі­зи­чної сти­гло­сті ґрун­ту.

До­ціль­но, по­чи­на­ю­чи з се­ре­ди­ни кві­тня і до се­ре­ди­ни трав­ня, про­во­ди­ти са­ді­н­ня ри­зо­мів. Пра­кти­ка вва­жає опти­маль­ним стро­ком са­ді­н­ня з бе­ре­зня до 15 кві­тня, що пов’яза­но з ви­ко­ри­ста­н­ням ве­сня­ної во­ло­ги в ґрун­ті і за­без­пе­чує кра­щий ріст та роз­ви­ток ро­слин. Оскіль­ки швид­кий ріст і роз­ви­ток спри­яє біль­шо­му на­ко­пи­чен­ню по­жив­них ре­чо­вин у ко- ре­не­ви­щах, а та­кож до­зво­ляє куль­ту­рі кра­ще пе­ре­но­си­ти за­су­ху і мо­роз.

Для зо­ни Лі­со­сте­пу Укра­ї­ни ре­ко­мен­ду­є­ться са­ді­н­ня ри­зо­мів мі­скан­ту­су здій­сню­ва­ти на гли­би­ну 14–20 см з гу­сто­тою 15–20 тис./га ри­зо­мів, із між­ря­д­дям 70 см та кро­ком са­ді­н­ня в 50–70 см. Про­ве­де­ни­ми до­слі­дже­н­ня­ми вста­нов­ле­но, що ущіль­не­н­ня ґрун­ту нав­ко­ло ви­са­дже­них ри­зо­мів змен­шує їх по­льо­ву схо­жість та про­дов­жує пе­рі­од по­яви схо­дів.

Для ме­ха­ні­зо­ва­но­го са­ді­н­ня ри­зо­мів мі­скан­ту­су ви­ко­ри­сто­ву­ють спе­ці­аль­ні са­диль­ні ма­ши­ни.

Опти­мі­за­ція те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій і те­хні­чних за­со­бів до­гля­ду за план­та­ці­я­ми мі­скан­ту­су ство­рює не­об­хі­дні умо­ви для ро­сту і роз­ви­тку ро­слин, спри­яє отри­ман­ню за­пла­но­ва­ної опти­маль­ної для ко­жно­го по­ля уро­жай­но­сті біо­ма­си за ра­ціо­наль­них ви­трат на їх ви­ро­щу­ва­н­ня і зна­чно­го змен­ше­н­ня ви­трат ко­штів на оди­ни­цю про­ду­кції.

До­гляд за план­та­ці­я­ми мі­скан­ту­су вклю­чає на­сту­пні те­хно­ло­гі­чні опе­ра­ції: кон­троль за бур’яна­ми під час ви­ро­щу­ва­н­ня мі­скан­ту­су шля­хом за­сто­су­ва­н­ня хі­мі­чних за­со­бів; роз­пу­шу­ва­н­ня в між­ря­д­дях; за­хист мі­скан­ту­су від шкі­дни­ків і хво­роб за по­тре­би. По­віль­ний по­ча­тко­вий ріст і роз­ви­ток мі­скан­ту­су сут­тє­во зни­жує йо­го зда­тність до кон­ку­рен­ції з бур’яна­ми. В про­це­сі по­сад­ки ри­зо­мів мі­скан­ту­су про­хо­дить обро­бі­ток грун­ту, тим са­мим спри­я­ю­чи про­ро­стан­ню на­сі­н­ня бур’янів. Низь­ка щіль­ність са­ді­н­ня ро­слин за­ли­шає ве­ли­ку пло­щу для актив­но­го ро­сту бур’янів. Слід вра­ху­ва­ти, що не­своє­ча­сний кон­троль за бур’яна­ми в про­це­сі ве­ге­та­ції мі­скан­ту­су в пер­ший рік ве­ге­та­ції не тіль­ки стри­мує ріст ро­слин, але й мо­же спри­чи­ни­ти від­су­тність ку­щі­н­ня.

То­му пі­сля­схо­до­ві об­при­ску­ва­н­ня про­во­дять у фа­зі сім’ядоль-2 ли­сто­чків у бур’янів, за- ґ ру н т у

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.