Си­лос чи «ра­ке­тне па­ли­во» для ко­ро­ви?

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - Ві­ктор Бор­знен­ко

У ли­пні під Ки­є­вом про­йшов укра­їн­сько-аме­ри­кан­ський се­мі­нар «Як отри­ма­ти ку­ку­ру­дзя­ний си­лос із ви­со­кою про­ду­ктив­ною ді­єю». Що їдять аме­ри­кан­ські ко­ро­ви, і чи мо­жна та­кою ж їжею го­ду­ва­ти укра­їн­ських? Які гі­бри­ди най­кра­ще під­хо­дять для отри­ма­н­ня кор­мів? Ці та ін­ші ню­ан­си по­во­дже­н­ня з ху­до­бою обго­во­рю­ва­ли аграр­ні ек­спер­ти, вче­ні і фер­ме­ри-пра­кти­ки, які за­йма­ю­ться мо­ло­чним ско­тар­ством.

У ра­ціо­ні ху­до­би по­мі­тне мі­сце по­сі­дає си­лос із ку­ку­ру­дзи — со­ко­ви­тий корм, при­го­то­ва­ний зі ско­ше­ної, по­дрі­бне­ної, сві­жої і прив’яле­ної ку­ку­ру­дзи шля­хом ущіль­не­н­ня й утрам­бо­ву­ва­н­ня. Який си­лос ми хо­че­мо ма­ти, щоб збіль­ши­ти на­дої на ко­жну се­ре­дньо­ста­ти­сти­чну ко­ро­ву? Ні­би все про­сто. Слід обра­ти гар­ний гі­брид, пра­виль­но йо­го по­сі­я­ти й зі­бра­ти у по­трі­бний час, за­си­па­ти у си­ло­сну тран­шею, вкри­ти плів­кою… І збе­рі­га­ти, а по­тім, змі­шу­ю­чи з ком­бі­кор­ма­ми, по­тро­ху по­да­ва­ти ко­ро­ві на стіл. Клю­чо­ве сло­во на всіх ета­пах — «пра­виль­но».

На по­ча­тку ли­пня жур­на­ліст «Агро­бі­зне­су Сьо­го­дні» від­ві­дав у мо­те­лі «Ко­за­цький стан» не­по­да­лік Бо­ри­спо­ля укра­їн­сько-аме­ри­кан­ський се­мі­нар «Як отри­ма­ти ку­ку­ру­дзя­ний си­лос із ви­со­кою про­ду­ктив­ною ді­єю». Аме­ри­кан­ські аграр­ні ек­спер­ти, вче­ні-пра­кти­ки по­спіл­ку­ва­ли­ся з укра­їн­ськи­ми фер­ме­ра­ми на те­му го­дів­лі тва­рин, пред­став­ни­ка­ми кру­пних мо­ло­чар­ських ком­па­ній, дистриб’юто­ра­ми ве­те­ри­на­рії.

Де­що про фер­ми Нью-Йор­ку

Аме­ри­ка­нець Джон Кемп — спад­ко­вий фер­мер, лі­кар-ве­те­ри­нар за осві­тою. Ни­ні пра­цює у кон­сал­тин­го­вій ком­па­нії у шта­ті Нью-Йорк (США), за­йма­є­ться ме­не­джмен­том мо­ло­чно­го ско­тар­ства. Він по­чав із роз­по­віді про фер­му сво­го пра­пра­ді­да. Той про­да­вав вер­шки й мо­ло­ко. Чим го­ду­вав ко­рів? Влі­тку во­ни па­сли­ся як хо­ті­ли, а на зи­му той за­го­тов­ляв сі­но, ро­бля­чи пер­ший «укіс Дня Не­за­ле­жно­сті» на дер­жав­не свя­то США, тоб­то 4 ли­пня. Пан Кемп про­вів бліц-опи­ту­ва­н­ня укра­їн­ської ау­ди­то­рії. Се­ред тих, хто ви­ро­щує мо­ло­чних ко­рів (а в за­лі бу­ли при­су­тні близь­ко 50 та­ких фер­ме­рів) пе­ре­ва­жна біль­шість від­дає пе­ре­ва­гу без­прив’язно­му утри­ман­ню, і ли­ше че­тве­ро під­ня­ли ру­ки, ко­трі три­ма­ють ху­до­бу при­пну­тою.

Джон Кемп роз­ка­зав за­га­лом про мо­ло­чні фер­ми шта­ту Нью­Йорк, де він жи­ве й пра­цює. Во­ни — тре­ті за про­ду­ктив­ні­стю пі­сля мо­ло­чно­то­вар­них під­при­ємств Ка­лі­фор­нії й Ві­скон­сі­ну. На ко­жній го­спо­да­рі три­ма­ють по 1–4 тис. ко­рів. Ду­же су­во­рі ви­мо­ги в США що­до ути­лі­за­ції гною. На біль­шо­сті цих ферм на­до­ю­ють що­дня по 100 фун­тів на ко­ро­ву ( 45 л — Ред.). Ни­ні ре­корд про­ду­ктив­но­сті шта­ту Нью-Йорк ста­но­вить 90 л що­дня від ко­ро­ви го­лштин­ської по­ро­ди про­тя­гом 365 днів при три­ра­зо­во­му до­їн­ні. Які ж під­хо­ди й при­йо­ми за­сто­со­ву­ю­ться для до­ся­гне­н­ня та­ких ре­зуль­та­тів?

Аме­ри­кан­ський фер­мер-до­ра­дник роз­гля­нув ти­по­ві при­йо­ми й ра­ціо­ни ко­рів шта­ту Нью­Йорк. На­вів при­кла­ди з трьох рі­зних ферм. Основ­ну ча­сти­ну

лі­кар-ве­те­ри­нар, екс­перт із го­дів­лі ху­до­би

Якщо ми хо­че­мо одер­жу­ва­ти ба­га­то мо­ло­ка, ко­ро­ва має пра­виль­но хар­чу­ва­ти­ся. Ми пра­кти­ку­є­мо си­ло­сний тип го­дів­лі. Ви­ко­ри­сто­ву­є­мо ви­со­ко пе­ре­трав­ний ку­ку­ру­дзя­ний си­лос. Йо­го ро­би­мо з осо­бли­вих си­ло­сних гі­бри­дів з ви­со­кою пе­ре­трав­ні­стю NDF, які ду­же по­пу­ляр­ні в Аме­ри­ці. Ми ба­чи­мо, що са­ме та­кі ра­ціо­ни ма­ють най­ви­щу ста­біль­ність. До то­го ж ра­ціо­ни си­ло­сно­го ти­пу по­рів­ня­но з ін­ши­ми (ска­жі­мо, сі­на­жним) ма­ють кра­щу еко­но­мі­ку: до­зво­ля­ють зни­жу­ва­ти ви­тра­ти на ко­жен фунт мо­ло­ка. На­ша ме­та — мі­ні­маль­ні втра­ти кор­мів, не­при­пу­сти­мість їх псу­ва­н­ня. То­му в шта­ті Нью­Йорк всі фер­ме­ри ви­ко­ри­сто­ву­ють іно­ку­лян­ти — як на ку­ку- ру­дзя­ний си­лос, так і на сі­наж. Вар­то ро­зу­мі­ти, що ра­ціон, роз­ра­хо­ва­ний на па­пе­рі чи в комп’юте­рі, ще не га­ран­тує нам ба­жа­ні що­ден­ні 100 фу­тів мо­ло­ка на ко­ро­ву. Є ба­га­то ін­ших чин­ни­ків, які впли­ва­ють на на­дої. Це і ком­форт тва­рин, і кіль­кість ча­су, ко­ли ко­ро­ва гу­ляє та від­по­чи­ває.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.