Гру­бі кор­ми 2017: свій до­свід зав­жди кра­щий, ніж по­ра­ди со­тень фа­хів­ців

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - На­та­лія Сер­гє­є­ва

Як ві­до­мо, за­для скла­да­н­ня зба­лан­со­ва­но­го ра­ціо­ну для ко­рів не­об­хі­дним є ана­ліз яко­сті гру­бих кор­мів. Адже са­ме то­чна ін­фор­ма­ція про те, що ж на­справ­ді за­кон­сер­во­ва­но в си­ло­сній/сі­на­жній ямі, дає мо­жли­вість фа­хів­цям опти­мі­зу­ва­ти го­дів­лю і ра­зом з тим по­кра­щи­ти на­дої. Ана­ліз си­ло­су/сі­на­жу має ще одну пе­ре­ва­гу — це мож- ли­вість го­спо­дар­ству впер­ше з по­ча­тку кор­мо­за­го­ті­вель­но­го про­це­су ре­аль­но та обє­ктив­но оці­ни­ти ре­зуль­та­ти сво­єї ро­бо­ти, а та­кож прийня­ти від­по­від­ні рі­ше­н­ня для по­кра­ще­н­ня те­хно­ло­гії та ме­не­джен­ту кор­мо­за­го­тів­лі пе­ред на­сту­пним се­зо­ном.

Ко­ро­ви ма­ють ви­зна­че­ні по­тре­би що­до яко­сті кор­мів. Для отри­ма­н­ня най­ви­щих ре­зуль­та­тів у мо­ло­чно­му ско­тар­стві прин­ци­по­во ва­жли­вою є якість са­ме гру­бих кор­мів, які не тіль­ки впли­ва­ють на кіль­кість на­до­їв, а й на здо­ров'я ху­до­би.

1.Вміст су­хої ре­чо­ви­ни ниж­че 30%

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.