Го­лов­ний фа­ктор при­бу­тку

Agrobusiness Segodni - - Агрономія сьогодні - В’яче­слав Ва­си­льєв

По­сів­ний ком­плекс Bednar OMEGA OO_FERTI 00 6000 від­мін­но по­сі­яв гре­чку в одно­му з го­спо­дарств Ки­їв­щи­ни, за­клав­ши фун­да­мент май­бу­тньо­го ви­со­ко­го вро­жаю.

Для укра­їн­ських агра­рі­їв ва­жли­вий ко­жен еле­мент те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих куль­тур, сьо­го­дні во­ни ре­тель­но ана­лі­зу­ють всі мо­жли­во­сті для збіль­ше­н­ня при­бу­тку від цьо­го ви­ро­бни­цтва про­ду­кції, те­сту­ють на вла­сних по­лях де­ся­тки сор­тів на­сі­н­ня, від­пра­цьо­ву­ють те­хно­ло­гії за­хи­сту по­сі­вів та їх жив­ле­н­ня. Во­дно­час усі спе­ці­а­лі­сти го­спо­дарств та фер­ме­ри по­го­дя­ться: якщо сі­вал­ка не­які­сно по­сіє на­сі­н­ня, то­ді спра­ви не ви­пра­виш ні­яким ін­ших те­хно­ло­гі­чним фа­кто­ром. Сер­йо­зним ар­гу­мен­том для збе­ре­же­н­ня май­бу­тньо­го вро­жаю є по­сів­ний ком­плекс Bednar OMEGA OO_ FERTI 00 6000 від ком­па­нії VAIT AGROPARTNERS, ди­ле­ра Bednar в Укра­ї­ні, що не­що­дав­но від­пра­цю­вав на де­мон­стра­цій­но­му по­сі­ві гре­чки у го­спо­дар­стві Ки­їв­ської обла­сті.

Умо­ви де­мон­стра­цій­ної сів­би

У цьо­му під­при­єм­стві грун­ти су­пі­ща­ні, про­те не­ви­со­ко­го бо­ні­те­ту. По­сів­ний ком­плекс Bednar OMEGA OO_FERTI 00 6000 від­мін­но впо­рав­ся із зав­да­н­ням, за­сі­яв ді­лян­ку пло­щею у 39,5 га за ро­бо­чий час май­же у сім го­дин. Гре­чка ви­сі­ва­ла­ся з нор­мою ви­сі­ву 50 кг/га ка­над­сько­го сор­ту. Де­мон­стра­цій­не по­ле для сів­би бу­ло роз­ді­ле­но на дві ча­сти­ни. Пер­ша ча­сти­на ді­лян­ки по­пе­ре­дньо обро­бле­на ди­ско­вим лу­щиль­ни­ком, ін­ша за­ли­ши­ла­ся не­о­бро­бле­ною, одра­зу пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю по­пе­ре­дни­ка жи­та.

По­пе­ре­ду по­сів­но­го ком­пле­ксу Bednar OMEGA OO_FERTI 00 6000 вста­нов­ле­но ра­дар, що ре­гу­лює швид­кість ру­ху агре­га­ту. Від­по­від­но до отри­ма­них да­них ре­гу­лю­ва­ла­ся нор­ма ви­сі­ву. Рів­но­мір­ність роз­кла­ду у ряд­ку, до­три­ма­н­ня гли­би­ни за­гор­та­н­ня на­сі­нин від­по­від­а­ли най­ви­щим стан­дар­там. На­сту­пні схо­ди гре­чки кра­сно­мов­но під­твер­ди­ли спра­ве­дли­вість цьо­го твер­дже­н­ня — во­ни бу­ли ви­рів­ня­ні та одно­стай­ні.

Ці­ка­вим та фун­кціо­наль­но ду­же ко­ри­сним бу­ла лег­кість і про­сто­та ро­бо­ти по­льо­во­го агре­га­ту. Зокре­ма, з ро­бо­чо­го у транс­порт­не по­ло­же­н­ня по­сів­ний ком­плекс Bednar OMEGA OO_FERTI 00 6000 скла­да­є­ться ли­ше за 32 се­кун­ди! Це до­зво­ляє ма­кси­маль­но ефе­ктив­но йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти та швид­ко пе­ре­їжджа­ти з одно­го по­ля на ін­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.