Ві­бро­се­па­ра­ція елі­тно­го на­сі­н­ня про­са

Agrobusiness Segodni - - Елеваторні технології - Ми­ко­ла Ба­кум Ана­то­лій Ми­хай­лов Оле­ксандр Ко­зій В.О. Лев

Хар­ків­ські на­у­ков­ці ство­ри­ли лі­ній­ку ві­бро­фри­кцій­них се­па­ра­то­рів, які роз­ді­ля­ють ком­по­нен­ти на­сін­нє­вих су­мі­шей за ком­пле­ксом фі­зи­ко-ме­ха­ні­чних вла­сти­во­стей: пру­жні­стю, фри­кцій­ни­ми вла­сти­во­стя­ми і фор­мою на­сі­н­ня.

кан­ди­да­ти техн. на­ук, до­цен­ти Хар­ків­ський на­ціо­наль­ний те­хні­чний уні­вер­си­тет сіль­сько­го го­спо­дар­ства ім. П. Ва­си­лен­ка

Ефе­ктив­ність ви­ро­бни­цтва про­са за­ле­жить від куль­ту­ри зем­ле­роб­ства, ком­пле­ксно­го за­сто­су­ва­н­ня усіх агро­те­хні­чних при­йо­мів при ви­со­кій яко­сті про­ве­де­н­ня ме­ха­ні­зо­ва­них ро­біт, пов­но­го ма­те­рі­аль­но-те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня за­со­ба­ми ме­ха­ні­за­ції, у то­му чи­слі су­ча­сни­ми ком­пле­кса­ми ма­шин та обла­дна­н­ням для пі­сля­зби­раль­ної оброб­ки на­сі­н­ня.

Ва­жли­вим агро­те­хні­чним при­йо­мом, який за­без­пе­чує під­ви­ще­н­ня уро­жай­но­сті про­са, є по­сів ви­со­ко­які­сним сор­то­вим на­сі­н­ням. То­му одним з основ­них зав­дань го­спо­дарств, які за­йма­ю­ться ви­ро­щу­ва­н­ням про­са на на­сі­н­ня, є до­ве­де­н­ня на­сі­н­ня ці­єї куль­ту­ри до ви­со­ких по­сів­них кон­ди­цій.

Отри­ма­н­ня на­сі­н­ня про­са з ви­со­ки­ми по­сів­ни­ми яко­стя­ми при най­мен­ших ви­тра­тах пра­ці та з мі­ні­маль­ни­ми втра­та­ми на­сі­н­ня основ­ної куль­ту­ри у від­хід за­ле­жить від пра­виль­но обра­них спосо­бів те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су се­па­ра­ції та за­со­бів ме­ха­ні­за­ції.

Оби­ра­ють спосо­би і від­по­від­ні ро­бо­чі ор­га­ни зер­но­очи­сних ма­шин для очи­ще­н­ня та сор­ту­ва­н­ня, а та­кож ви­зна­ча­ють роз­мі­ри ро­бо­чих еле­мен­тів на під­ста­ві ана­лі­зу скла­ду ком­по­нен­тів ви­хі­дної на­сін­нє­вої су­мі­ші та їх фі­зи­ко-ме­ха­ні­чних вла­сти­во­стей.

Ана­ліз ознак се­па­ра­ції на­сі­н­ня про­са по­ка­зує, що най­більш сут­тє­ви­ми не­до­лі­ка­ми на­яв­них зер­но­очи­сних ма­шин є не­ви­со­ка їх про­ду­ктив­ність, низь­ка якість се­па­ра­ції на­сі­н­ня, тру­дно­щі в ін­тен­си­фі­ка­ції про­це­су се­па­ра­ції, які об­умов­ле­ні по­віль­ним ру­хом ро­бо­чих ор­га­нів зер­но­очи­сних ма­шин.

То­му ви­ни­кає не­об­хі­дність по­шу­ку но­вих ви­со­ко­ефе­ктив­них ро­бо­чих ор­га­нів зер­но­очи­сних ма­шин для очи­ще­н­ня та сор­ту­ва­н­ня на­сі­н­ня про­са, а та­кож до­слі­дже­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су під­го­тов­ки по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу ці­єї куль­ту­ри.

У Хар­ків­сько­му на­ціо­наль­но­му те­хні­чно­му уні­вер­си- те­ті сіль­сько­го го­спо­дар­ства ім. П. Ва­си­лен­ка роз­ро­бле­но лі­ній­ку ві­бро­фри­кцій­них се­па­ра­то­рів, які роз­ді­ля­ють ком­по­нен­ти на­сін­нє­вих су­мі­шей за ком­пле­ксом фі­зи­ко-ме­ха­ні­чних вла­сти­во­стей: пру­жні­стю, фри­кцій­ни­ми вла­сти­во­стя­ми і фор­мою на­сі­н­ня. Спо­сіб се­па­ра­ції, по­кла­де­ний в осно­ву кон­стру­кцій цих се­па­ра­то­рів, не має ана­ло­гів у сві­то­во­му сіль­го­спма­ши­но­бу­ду­ван­ні. На- ра­зі одна мо­дель про­йшла дер­жав­ні ви­про­бу­ва­н­ня і ви­пу­ска­є­ться Хо­роль­ським ме­ха­ні­чним за­во­дом.

За­галь­ний ви­гляд та­ко­го ві­бро­фри­кцій­но­го се­па­ра­то­ра на­ве­де­ний на ри­сун­ку.

Ви­ко­ри­ста­н­ня йо­го на до­очи­щен­ні і сор­ту­ван­ні на­сі­н­ня ба­га­тьох сіль­го­спо­дар­ських куль­тур (зер­но­бо­бо­вих, те­хні­чних, олій­них, круп’яних, ово­че­вих, трав, лі­кар­ських та ін­ших) від важ­ко­від­окрем­лю­ва­но­го на­сі­н­ня бур’янів та до­мі­шок до­зво­ляє отри­му­ва­ти на­сі­н­ня з ви­со­ки­ми по­сів­ни­ми яко­стя­ми і мі­ні­маль­ни­ми втра­та­ми на­сі­н­ня основ­ної куль­ту­ри.

Ви­хі­дний ма­те­рі­ал пі­сля се­па­ра­ції елі­тно­го на­сі­н­ня про­са на по­ві­тря­но-ре­ші­тно-трі­єр­них ро­бо­чих ор­га­нах зер­но­очи­сних ма­шин не від­по­від­ав ви­мо­гам ДСТУ за вмі­стом на­сі­н­ня бур’янів — 0,36% (15,0 шт./кг), у то­му чи­слі: ще­тин­ни­ка — 4,0 шт./кг, про­са ку­ря­чо­го — 8,0 шт./кг; бе­різ­ки — 3,0 шт./кг; на­сі­н­ня ін­ших куль­тур­них ро­слин: пшо­на — 0,52%, жи­та — 2,0 шт./кг, про­са в лу­сках — 0,33%, а вміст на­сі­н­ня основ­ної куль­ту­ри ста­но­вив 98,77%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.