Пі­сля­зби­раль­на оброб­ка на­сі­н­ня

Agrobusiness Segodni - - Елеваторні технології - Ві­та­лій Іщен­ко Олег Гай­ден­ко Га­ли­на Ко­зе­лець Ана­то­лій Тем­чен­ко

Пра­виль­на оброб­ка зі­бра­но­го зер­на до­зво­лить ви­ді­ли­ти які­сний ма­те­рі­ал від не­то­вар­но­го та змен­ши­ти втра­ти вже під час збе­рі­га­н­ня ве­ли­ких пар­тій.

за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо­ти, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рі­єю се­ле­кції і на­сін­ни­цтва зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, канд. с.-г. на­ук

уче­ний се­кре­тар, за­ві­ду­вач на­у­ко­во-те­хно­ло­гі­чним від­ді­лом се­ле­кції, на­сін­ни­цтва і трансфе­ру ін­но­ва­цій, канд. техн. на­ук

стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ла­бо­ра­то­рії се­ле­кції і на­сін­ни­цтва зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, канд. с.-г. на­ук

Склад та кіль­кість до­мі­шок у пар­ті­ях зер­на мо­жуть бу­ти рі­зни­ми, їх вміст за­ле­жить від рів­ня агро­те­хні­ки, спосо­бів та те­хні­ки зби­ра­н­ня вро­жаю, на­сту­пної оброб­ки зер­но­вих мас та пра­виль­но­сті по­во­дже­н­ня з ни­ми.

До­мі­шки бу­ва­ють ро­слин­но­го, тва­рин­но­го і мі­не­раль­но­го по­хо­дже­н­ня. Ко­жна з цих груп скла­да­є­ться з рі­зних об’єктів, які по-рі­зно­му впли­ва­ють на мо­жли­вість ви­ко­ри­ста­н­ня пар­тії та якість про­ду­ктів, що з них ви­ро­бля­ю­ться. То­му ду­же ва­жли­во ви­вча­ти склад до­мі­шок, кла­си­фі­ку­ва­ти і нор­му­ва­ти їх вміст за ви­да­ми.

Пі­сля­зби­раль­на оброб­ка на­сі­н­ня по­вин­на пе­ред­ба­ча­ти очи­ще­н­ня, сор­ту­ва­н­ня та су­ші­н­ня.

За­смі­че­ність зер­на не­га­тив­но впли­ває на якість про­ду­ктів пе­ре­роб­ки. Зер­но­ва до­мі­шка вклю­чає не­пов­но­цін­не зер­но основ­ної куль­ту­ри: силь­но не­до­ро­з­ви­не­не — щу­пле, мо­ро­зо­бій­не, що про­ро­сло, би­те, ушко­дже­не шкі­дни­ка­ми (із не­за­че­пле­ним ен­до­спер­мом), стем­ні­ле під час са­мо­зі­грі­ва­н­ня чи су­ші­н­ня. У пше­ни­ці сю­ди ж від­но­сять зер­на, ушко­дже­ні кло­пом-че­ре­па­шкою. У плів­ча­стих куль­тур — звіль­не­ні від кві­тко­вої плів­ки зер­на, силь­но по­дрі­бню­ю­ться під час пе­ре­роб­ки основ­ної ма­си. Зер­на ін­ших куль­тур­них ро­слин при оцін­ці мо­жуть по­тра- пля­ти як у зер­но­ву до­мі­шку, так і в бур’яни­сту.

Під час оцін­ки зер­на на­сі­н­ня бур’янів під­роз­ді­ля­ють на кіль­ка груп: лег­ко і важ­ко від­окрем­лю­ва­ні, з не­при­єм­ним за­па­хом та отруй­ні. Лег­ко від­окрем­лю­ю­ться від біль­шо­сті куль­тур на­сі­н­ня во­ло­шки по­льо­вої, пи­рію, бе­різ­ки по­льо­вої то­що; важ­че — на­сі­н­ня вів­сю­га по­льо­во­го від вів­са, пше­ни­ці від жи­та, ди­кої редь­ки та та­тар­ської гре­чки від гре­чки по­сів­ної та пше­ни­ці, пло­ску­хи від про­са. До бур’янів із не­при­єм­ним за­па­хом від­но­сять по­лин, бур­кун, ди­ку ци­бу­лю та ча­сник то­що.

Осо­бли­во не­ба­жа­ною є на­яв­ність на­сі­н­ня отруй­них бур’янів, до яких від­но­сять ку­кіль, ко­тро­му при­та­ман­ні гір­кий смак та нар­ко­ти­чна дія; гір­чак, в’язіль, дур­ман, ге­ліо­троп опу­ще­ний та ін­ші. До шкі­дли­вої бур’я- ни­стої до­мі­шки від­но­сять та­кож отруй­ні гриб­ко­ві за­хво­рю­ва­н­ня куль­тур­них ро­слин — саж­ку та рі­жок. Саж­ка ура­жує біль­шість зла­ків. Спо­ри гри­ба ма­ють не­при­єм­ний осе­лед­це­вий за­пах. Вміст у зерні саж­ки су­во­ро обме­жу­є­ться, якщо її ви­яв­ле­но, то зер­но збе­рі­га­є­ться та пе­ре­ро­бля­є­ться окре­мо. Рі­жок най­ча­сті­ше по­шко­джує жи­то, зна­чно рід­ше ін­ші зла­ки і зу­стрі­ча­є­ться у ви­гля­ді скле­ро­цій чор­но-фі­о­ле­то­во­го ко­льо­ру, що мі­стять лі­зер­гі­но­ву ки­сло­ту та її по­хі­дні, які во­ло­ді­ють силь­ною су­ди­но­зву­жу­валь­ною ді­єю.

Очи­ще­н­ня зер­на про­во­ди­ться на по­ві­тря­но-си­то­вих ма­ши­нах або ком­бі­но­ва­них, у трі­є­рах, ма­гні­тних се­па­ра­то­рах, а за по­тре­би на ін­ших ма­ши­нах.

Те­хно­ло­гію се­па­ру­ва­н­ня зер­на роз­ро­бля­ють з ура­ху­ва­н­ням під­бо­ру від­по­від­но­го об- ла­дна­н­ня, яке за­без­пе­чує най­біль­шу ефе­ктив­ність очи­ще­н­ня за­ле­жно від скла­ду і ха­ра­кте­ру до­мі­шок у зерні, те­хно­ло­гі­чних норм про­ду­ктив­но­сті обла­дна­н­ня. Сві­жо­зі­бра­не зер­но, яке на­ді­йшло з по­ля, спо­ча­тку очи­щу­ють від сміт­тє­вих та зер­но­вих до­мі­шок. Пер­шо­чер­го­ве очи­ще­н­ня по­трі­бно пе­ред­ба­ча­ти для зер­на, яке має ви­щу за обме­жу­валь­ні кон­ди­ції за­смі­че­ність, са­мо зі­грі­ва­є­ться, за­ра­же­не шкі­дни­ка­ми хлі­бних за­па­сів, а та­кож для зер­на, яке за­смі­че­не до­мі­шка­ми, що на­да­ють йо­му нев­ла­сти­во­го за­па­ху.

По­пе­ре­днє очи­ще­н­ня зер­но­во­го во­ро­ху ви­ко­ри­сто­ву­ють за умо­ви: во­ло­гість не біль­ше 40%, вміст до­мі­шок бур’янів не біль­ше 20%, у т.ч. со­ло­ми — не біль­ше 5%. Во­рох роз­ді­ля­ють на дві фра­кції: зер­но і від­хо­ди. З во­ро­ху від­окрем­лю­ють не мен­ше 50% до­мі­шок ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня. У на­сін­ні не по­вин­но бу­ти біль­ше 0,2% до­мі­шок со­ло­ми дов­жи­ною до 50 мм, вміст пов­но­цін­но­го на­сі­н­ня у від­хо­дах не по­ви­нен пе­ре­ви­щу­ва­ти 0,05% від їх ма­си у ви­хі­дно­му ма­те­рі­а­лі. Вміст со­ло­ми дов­жи­ною по­над 50 мм у на­сін­ні не до­пу­ска­є­ться.

Тим­ча­со­во­му збе­рі­ган­ню під­да­ють во­рох на­сі­н­ня во­ло­гі­стю до 30% із вмі­стом до­мі­шок со­ло­ми з дов­жи­ною не біль­ше 50 мм до 0,2%. Ви­ко­ри­ста­н­ня для вен­ти­лю­ва­н­ня по­ві­тря, що вже про­йшло че­рез шар на­сі­н­ня, ко­тре вен­ти­лю­є­ться, не до­пу­ска­є­ться. На­сі­н­ня з во­ло­гі­стю до 24% при вен­ти­лю­ван­ні атмо­сфер­ним по­ві­трям має збе­рі­га­ти­ся не біль-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.