Ди­ско­ві бо­ро­ни ви­ро­бни­цтва KUHN

Agrobusiness Segodni - - Елеваторні технології -

Ві­до­мо, що оран­ці як одно­му з ва­рі­ан­тів основ­но­го обро­бі­тку грун­ту при­та­ман­ні не тіль­ки пе­ре­ва­ги, але й не­до­лі­ки. То­му аль­тер­на­ти­вою здав­на є без­по­ли­це­вий обро­бі­ток, зокре­ма ди­ску­ва­н­ня, що ви­ді­ля­є­ться сво­єю про­сто­тою та ба­га­то­ці­льо­вою фун­кціо­наль­ні­стю.

Ди­ску­ва­н­ня, як пра­ви­ло, про­во­ди­ться від­ра­зу пі­сля зби­ра­н­ня вро­жаю і ним одно­ча­сно ви­ко­ну­є­ться ряд ду­же ва­жли­вих опе­ра­цій: лу­ще­н­ня стер­ні та руй­ну­ва­н­ня кір­ки, роз­пу­шу­ва­н­ня і по­дрі­бне­н­ня, час­тко­ве пе­ре­вер­та­н­ня верх­ньо­го ша­ру грун­ту; за­роб­ка на­сі­н­ня бур’янів та па­да­ли­ці на не­ве­ли­ку гли­би­ну зі ство­ре­н­ням опти­маль­них умов їх про­ро­ста­н­ня пе­ред на­сту­пним зни­ще­н­ням; бо­роть­ба з ко­рі­н­ням бур’янів, шкі­дни­ка­ми та збу­дни­ка­ми хво­роб куль­тур­них ро­слин; по­дрі­бне­н­ня по­жнив­них ре­шток та їх за­роб­ка на по­верх­ні, де ор­га­ні­ка швид­ко роз­па­да­є­ться під ді­єю зем­лі, во­ло­ги і по­ві­тря; збе­ре­же­н­ня і на­гро­ма­дже­н­ня ґрун­то­вої во­ло­ги за до­по­мо­гою ша­ру муль­чі, яким усу­ва­є­ться ка­пі­ляр­ний під­йом во­ди; акти­ві­за­ція мі­кро­біо­ло­гі­чних про­це­сів та зем­ля­них черв’яків, ефе­ктив­ність ро­бо­ти яких всьо­го за три ро­ки екві­ва­лен­тна одній оран­ці; ви­рів­ню­ва­н­ня грун­ту; під­го­тов­ка до на­сту­пних те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій, якот обро­бі­ток на біль­шу гли­би­ну оран­кою, чи­зе­ля­ми чи ла­по­ви­ми куль­ти­ва­то­ра­ми, по­сів ози­мих або яро­вих куль­тур. В остан­ньо­му ви­пад­ку ди­ску­ва­н­ня ство­рює кра­щі умо­ви для роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми ро­слин. Ба­га­то­фун­кціо­наль­ність ди­ско­вої бо­ро­ни об­умов­ле­на спе­ци­фі­кою її ро­бо­чих ор­га­нів: ста­ле­вих глад­ких або ви­рі­зних ди­сків сфе­ри­чної фор­ми ді­а­ме­тром від 560 до 660 мм із за­го­стре­ною рі­заль­ною кром­кою, які зби­ра­ють у ба­та­реї. Ефе­ктив­ність ро­бо­ти ди­ско­во­го зна­ря­д­дя за­ле­жить від фор­ми ди­сків, мі­цно­сті ста­лі, їх го­стро­ти і пра­виль­но­сті на­ла­шту­ван- ня. За­ле­жно від ва­ги, що при­па­дає на один диск, бо­ро­ни ді­ля­ться на важ­кі, се­ре­дні, лег­кі. Ма­са бо­ро­ни та­кож об­умов­лює її при­зна­че­н­ня.

Зав­дя­ки зче­плен­ню із грун­том та роз­та­шу­ван­ню у ро­бо­чо­му по­ло­жен­ні під ку­том до на­прям­ку ру­ху агре­га­ту, ди­ски обер­та­ю­ться і ви­рі­за­ють з ґрун­ту ски­би, які роз­пу­шу­ю­ться, кри­ша­ться, пе­ре­вер­та­ю­ться і пе­ре­мі­шу­ю­ться із зсу­вом вбік, утво­рю­ю­чи шар муль­чі із зем­лі та по­дрі­бне­них ро­слин­них ре­шток. Кут, під яким вста­нов­лю­ю­ться ди­ски, на­зи­ва­ють ку­том ата­ки. На во­ло­гих та лег­ких грун­тах ре­ко­мен­ду­є­ться ви­три­му­ва­ти йо­го до 18о, а на твер­ді­ших збіль­шу­ва­ти, щоб до­ся­гну­ти глиб­шо­го обро­бі­тку та які­сно­го під­рі­за­н­ня бур’янів.

Гли­би­на ри­хле­н­ня важ­ки­ми ди­ско­ви­ми бо­ро­на­ми, як пра­ви­ло, ста­но­вить 12–14 см, але, за­ле­жно від ве­ли­чи­ни ку­та ата­ки, ді­а­ме­тру ди­сків та ро­бо­ти, яка ви­ко­ну­є­ться, мо­же змен­шу­ва­тись до 5 см або, нав­па­ки, до­рів­ню­ва­ти і 23 см. Окрім то­го, не­об­хі­дно сте­жи­ти, щоб оби­два ря­ди ди­ско­вих ба­та­рей бу­ли на одно­му рів­ні.

Гру­па ком­па­ній KUHN ви­го­тов­ляє на­сту­пні мо­де­лі при­чі­пних важ­ких ди­ско­вих бо­рін: Discolander та бо­ро­ни се­рій 8100, 8210 та 8310. Ро­з­гля­не­мо X-по­ді­бні з цен­траль­ною ра- мою Discolander ви­ро­бни­цтва KUHN-Huard, Фран­ція, а та­кож ба­га­то­рам­ну бо­ро­ну 8210 за­во­ду KUHN-Krause, США, як най­більш по­пу­ляр­ні та ефе­ктив­ні для ро­бо­ти в умо­вах Укра­ї­ни.

Ці бо­ро­ни за­слу­го­ву­ють ува­ги тих, ко­му по­трі­бно ро­би­ти по­верх­не­вий обро­бі­ток на 5–12 см, і у ко­го ви­ни­кає по­тре­ба гли­бо­кої стер­ньо­вої куль­ти­ва­ції до 23 см, хто хо­че за­ро­би­ти ве­ли­ку ма­су по­жнив­них ре­шток ку­ку­ру­дзи, по­кров­них куль­тур або гною, ко­му не­об­хі­дно обро­би­ти па­со­ви­ще, у ко­го важ­кі грун­ти, і ви­ма­га­ю­ться ма­ши­ни з ви­со­кою зда­тні­стю про­ни­кне­н­ня та роз­рі­за­н­ня, хто від­дає пе­ре­ва­гу швид­ким та про­стим на­ла­шту­ва­н­ням, ви­со­кій яко­сті ро­бо­ти на­віть у кам’яни­стих умо­вах та на ви­со­ких швид­ко­стях.

Одною із най­су­ча­сні­ших роз­ро­бок KUHN у кла­сі важ­ких ди­ско­вих бо­рін є Discolander XM2.

Discolander XM2 ви­пу­ска­є­ться ши­ри­ною від 3,7 до 6 м із кіль­кі­стю ди­сків (по­чер­го­во глад­кі та ви­рі­зні) від 32 до 52, ді­а­ме­тром 660 мм і тов­щи­ною 6 мм (опцій­но 8 мм), гли­би­ною обро­бі­тку від 5 до 18 см із ро­бо­чою швид­кі­стю 8–10 км/год., ва­гою від 5930 до 8100 кГ у ком­пле­кті з ко­тком HD Liner ді­а­ме­тром 600 мм, ме­ха­ні­чним або опцій­но гі­драв­лі­чним ре- гу­лю­ва­н­ням ку­та ата­ки від 10о до 24о.

За­ле­жно від ти­пів грун­тів бо­ро­ни мо­жуть ком­пле­кту­ва­тись важ­ки­ми ста­ле­ви­ми уда­ро- та зно­со­стій­ки­ми ко­тка­ми трьох ти­пів:

1. T-Liner ді­а­ме­тром 600 мм та на­ван­та­же­н­ням 140 кг/м для кам’яни­стих та во­ло­гих умов.

2. HD- Liner ді­а­ме­тром 600 мм, мі­цний, з ви­со­кою зда­тні­стю трам­бу­ва­н­ня. Зав­дя­ки V-по­ді­бній фор­мі ре­бер во­ни ти­снуть на грунт як по вер­ти­ка­лі, так і по ді­а­го­на­лі, за­без­пе­чу­ю­чи гли­бо­ке ущіль­не­н­ня по всій дов­жи­ні ко­тка. На­ван­та­же­н­ня на грунт ся­гає 180 кг/м.

3. HD Liner ді­а­ме­тром 700 мм (ана­ло­гі­чний по­пе­ре­дньо­му) та на­ван­та­же­н­ням 225 кг/м для осо­бли­во важ­ких умов ро­бо­ти.

Кон­троль гли­би­ни здій­сню­є­ться ли­ше ко­тком та на­ві­скою тра­кто­ра. При цьо­му зчі­пка ви­ко­на­на на осно­ві кіль­ця та ша­ро­во­го шар­нір­но­го з’єд­на­н­ня. Ко­ле­са, які в стан­дар­ті ма­ють роз­мір 520/50/17 для ХМ32–44 або 550/45/22,5 для ХМ48–52, ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ли­ше для тран­спор­ту­ва­н­ня.

Ба­та­реї та ко­тки в транс­порт­но­му по­ло­жен­ні скла­да­ю­ться вер­ти­каль­но (цим змен­шу­є­ться дов­жи­на) з ав­то­ма­ти­чною ме­ха­ні­чною фі­кса­ці­єю. Під час транс­пор­ту­ван-

Важ­ка ди­ско­ва бо­ро­на Discolander XM2

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.