Су­ціль­ний по­сів со­ня­шни­ку. Укра­їн­ський до­свід

Agrobusiness Segodni - - Елеваторні технології - Во­ло­ди­мир Та­тар­чук Во­ло­ди­мир Мір­нен­ко

Ми­ну­ло­рі­чна на­ша се­рія ста­тей про су­ціль­ний по­сів со­ня­шни­ку на­ро­би­ла ба­га­то га­ла­су в аграр­ній сфе­рі Укра­ї­ни. З’яви­ло­ся чи­ма­ло охо­чих ви­про­бу­ва­ти но­вий ме­тод. У цій стат­ті ми по­ді­ли­мо­ся йо­го осо­бли­во­стя­ми та про­мі­жни­ми ре­зуль­та­та­ми ви­ро­щу­ва­н­ня су­ціль­но­го со­ня­шни­ку в 2017 ро­ці. До оста­то­чно­го під­сум­ку (збо­ру вро­жаю) ли­ши­ло­ся не­ба­га­то, і вже за­раз за ста­ном по­сі­вів мо­жна ска­за­ти, що екс­пе­ри­мент вдав­ся.

Су­ціль­ний по­сів со­ня­шни­ку — це від­но­сно но­вий ме­тод ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри. Пер­ші спро­би про­во­ди­ли­ся на пів­дні Укра­ї­ни в 70-80-х рр. ХХ ст. Вда­лою мо­жна вва­жа­ти пра­кти­ку з 2011 ро­ку вже з ви­ко­ри­ста­н­ням су­ча­сної те­хні­ки та гер­бі­ци­дів. 7 ро­ків ми зби­ра­є­мо до­свід цьо­го ме­то­ду та по­пу­ля­ри­зу­є­мо йо­го. Су­ціль­ний со­ня­шник має ряд пе­ре­ваг та кіль­ка «під­во­дних ка­ме­нів».

Пе­ред­по­сів­ний обро­бі­ток

У по­рів­нян­ні з кла­си­чним ме­то­дом по­сі­ву, ви­мо­ги до пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку зна­чно ниж­чі. Оскіль­ки по­сів про­во­ди­ться уні­вер­саль­ним зер­но­вим по­сів­ний ком­пле­ксом, то, як пра­ви­ло, від одно­го обро­бі­тку мо­жна від­мо­ви­ти­ся. Це дає еко­но­мії 7-8 л/га ди­зе­лю та змен­шує со­бі­вар­тість по­сі­ву. Плюс — мен­ше амор­ти­за­ції те­хні­ки та ниж­чі втра­ти во­ло­ги.

Гли­би­на та нор­ма по­сі­ву

По­сів про­во­дять пнев­ма­ти­чним по­сів­ним ком­пле­ксом із між­ря­д­дям 12,5 см (чи 16,7 на важ­ких ґрун­тах, схиль­них до за­ли­па­н­ня). Гли­би­на при цьо­му не від­рі­зня­є­ться від кла­си­чно­го ме­то­ду і має ви­зна­ча­ти­ся сор­том та гра­ну­ло­ме­три­чним ста­ном ґрун­ту. Кри­ти­чно ва­жли­во, щоб вста­нов­ле­на гли­би­на не від­рі­зня­лась по всьо­му по­лю. Для цьо­го по­сів­ний ком­плекс по­ви­нен ма­ти па­ра­ле­ло­грам­ну на­ві­ску ко­жно­го со­шни­ка окре­мо (як це зро­бле­но у всіх сі­ва­лок то­чно­го ви­сі­ву).

По­при ха­о­ти­чність роз­по­ді­лу ро­слин нор­ма на ква­дра­тний метр має збе­рі­га­ти­ся. При нор­мі в 70 тис. шт./га в будь-яко­му мі­сці по­ля ви ма­є­те отри­ма­ти 7 ро­слин на ква­дра­тно­му ме­трі. То­му ми не ре­ко­мен­ду­є­мо для цьо­го ме­то­ду ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ме­ха­ні­чні та пнев­ма­ти­чні сі­вал­ки з дов­гим шля­хом від ко­ту­шки до со­шни­ків (біль­ше 5 м) та ін­ші ма­ши­ни, що ма­ють про­бле­ми з то­чні­стю роз­по­ді­лу по­сів­ма­ту. Нор­ма на ге­ктар мо­же бу­ти збе­ре­же­на як і в кла­си­чно­му ме­то­ді по­сі­ву. Є пра­кти­ка збіль­ше­н­ня нор­ми по­сі­ву на 10%. За ра­ху­нок більш рів­но­мір­но­го роз­по­ді­лу пло­щі жив­ле­н­ня про­ду­ктив­но­сті по­ля ви­ста­чає для ви­ро­щу­ва­н­ня біль­шої кіль­ко­сті ро­слин. При під­ви­щен­ні нор­ми по­сі­ву має бу­ти спів­ро­змір­не збіль­ше­н­ня і нор­ми жив­ле­н­ня. Остан­нє мо­жли­ве, але це не обов’яз­ко­вий крок.

Стро­ки та про­ду­ктив­ність

Стро­ки по­сі­ву ви­зна­ча­ю­ться гі­бри­дом та по­го­дни­ми умо­ва­ми і не від­рі­зня­ю­ться від кла­си­чно­го ме­то­ду по­сі­ву. За су­ціль­но­го ме­то­ду по­сі­ву по­сів­ний ком­плекс мо­же ма­ти ро­бо­чу швид­кість 1416 км/год. зі збе­ре­же­н­ням яко­сті по­сі­ву. Це озна­чає, що 6-ме­тро­вий ком­плекс за до­бу мо­же по­сі­я­ти 100-110 га (9-ме­тро­вий — 160-170 га). Та­ка ви­со­ка про­ду­ктив­ність до­зво­ляє чі­тко вкла­сти­ся в агро­но­мі­чні стро­ки по­сі­ву, впі­йма­ти во­ло­гу в ґрун­ті, що на­ве­сні зни­кає швид­ко.

По­при те, що со­ня­шник мо­же схо­ди­ти за тем­пе­ра­ту­ри +3о на гли­би­ні по­сі­ву та до­бре ви­три­мує не­ве­ли­кі за­мо­роз­ки, кра­щі вро­жаї да­ють пі­зні­ші по­сі­ви. За­зви­чай го­спо­дар­ство по­чи­нає з по­сі­ву пі­зньої ку­ку­ру­дзи. Да­лі ро­бить пе­ре­р­ву на со­ня­шник. По­тім за­вер­шує по­сів ран­ньої ку­ку­ру­дзи. Та­кий під­хід по­кра­щує уро­жай­ність со­ня­шни­ку, але опти­маль­ні стро­ки по­сі­ву ран­ньої ку­ку­ру­дзи втра­ча­ю­ться. За­сто­су­ва­н­ня су­ціль­но­го ме­то­ду по­сі­ву куль­ту­ри до­зво­ляє ви­віль­ни­ти сі­вал­ки то­чно­го ви­сі­ву під по­сів ку­ку­ру­дзи. В ре­гіо­нах, що не ви­ро­щу­ють ку­ку­ру­дзу, за­сто­су­ва­н­ня су­ціль­но­го ме­то­ду по­сі­ву со­ня­шни­ку до­зво­ляє від­мо­ви­ти­ся від сі­вал­ки то­чно­го ви­сі­ву зов­сім.

Ці­ка­вим був цьо­го­рі­чний до­свід у го­спо­дар­стві Жи­то­мир­сько­го ра­йо­ну. Ґрун­ти важ­кі, з ви­со­ким вмі­стом гли­ни. Ґрун­то­ві во­ди близь­ко. Бу­ло до­ста­тньо опа­дів, і во­да на по­лях сто­я­ла до кін­ця кві­тня. На пло­щах під со­ня­шник бу­ло про­ве­де­но ли­ше гли­бо­ке ди­ску­ва­н­ня. До кін­ця опти­маль­них стро­ків по­сі­ву ли­ша­лись лі­че­ні дні. Бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня про по­сів всі­єї пло­щі со­ня­шни­ку су­ціль­ним ме­то­дом. По­сів­ний ком­плекс за один про­хід про­вів пе­ред­по­сів­ний обро­бі­ток, вне­се­н­ня стар­то­во­го до­бри­ва в між­ря­д­дя, ви­рів­няв пло­щу та чі­тко за­клав по­сів­ний ма­те­рі­ал на одна­ко­ву гли­би­ну. І все це з ро­бо­чою швид­кі­стю 14-16 км/год. Та­ка про­ду­ктив­ність до­зво­ли­ла вкла­сти­ся в агро­но­мі­чні стро­ки по­сі­ву. Ста­ном на се­ре­ди­ну ли­пня ро­сли­ни ви­гля­да­ють від­мін­но — до­бре роз­ви­не­ні і в пра­виль­ній фа­зі ве­ге­та­ції.

Гі­брид і гер­бі­цид

Остан­ні кіль­ка ро­ків ве­ли­ка час­тка но­вих гі­бри­дів со­ня­шни­ку від­но­си­ться до низь­ко­ро­слих. Це від­по­відь се­ле­кціо­не­рів на по­пит, що зро­стає, з бо­ку агра­рі­їв. На­справ­ді ви­со­ко­ро­слі гі­бри­ди ви­ко­ри­сто­ву­ють біль­ше по­жив­них ре­чо­вин на фор­му­ва­н­ня сте­бла. З біль­шою кіль­кі­стю по­жнив­них ре­шток важ­че бо­ро­ти­ся. Чим

Ае­ра­ція су­ціль­но­го со­ня­шни­ку до 25 см ви­со­ти ро­слин

Со­ня­шник то­чно­го ви­сі­ву на ета­пі зми­ка­н­ня ряд­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.