Но­вий по­гляд на гли­бо­ке роз­пу­ше­н­ня, або по­льо­ва пра­кти­ка

Agrobusiness Segodni - - Елеваторні технології -

Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач Cultiplow® від фран­цузь­ко­го ви­ро­бни­ка Agrisem, екс­клю­зив­ним дистриб'юто­ром яко­го є «Во­лин­ська Фон­до­ва Ком­па­нія», ін­три­гує все біль­ше сіль­го­спви­ро­бни­ків. При­чи­на про­ста: Cultiplow® зни­щує під­плу­жну пі­до­шву і здій­снює роз­пу­ше­н­ня без пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ша­рів ґрун­ту. Зав­дя­ки чо­му це є мо­жли­вим, і які ре­зуль­та­ти дає на пра­кти­ці? Від­по­віді на ці та ін­ші пи­та­н­ня ми шу­ка­ли в ФГ «Ан­ну­шка» (Пер­во­май­ський р-н, Ми­ко­ла­їв­ська обл.), де вже дру­гий се­зон пра­цює цей агре­гат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.