Те­хно­ло­гі­чні опе­ра­ції для одер­жа­н­ня яко­сті зер­на

Agrobusiness Segodni - - Елеваторні технології - Ві­та­лій Іщен­ко Га­ли­на Ко­зе­лець Олег Гай­ден­ко

Для отри­ма­н­ня ма­кси­маль­но­го при­бу­тку від ви­ро­щу­ва­н­ня ози­мої пше­ни­ці ви­ко­ну­ють агро­те­хні­чні за­хо­ди для одер­жа­н­ня які­сно­го зер­на.

за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­вої ро­бо­ти, за­ві­ду­вач ла­бо­ра­то­рі­єю се­ле­кції і на­сін­ни­цтва зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, канд. с.-г. на­ук

стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ла­бо­ра­то­рії се­ле­кції і на­сін­ни­цтва зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, канд. с.-г. на­ук

уче­ний се­кре­тар, за­ві­ду­вач на­у­ко­во-те­хно­ло­гі­чним від­ді­лом се­ле­кції, на­сін­ни­цтва і трансфе­ру ін­но­ва­цій, канд. техн. на­ук Кі­ро­во­град­ська ДСГДС НААН

При ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих куль­тур ва­жли­во під­ви­щу­ва­ти не тіль­ки уро­жай зер­на, але та­кож і по­ка­зни­ки йо­го яко­сті, що ви­зна­ча­ють те­хно­ло­гі­чні, бо­ро­шно­мель­но-хлі­бо­пе­кар­ські вла­сти­во­сті і то­вар­ну цін­ність зер­на. Ва­жли­вим при цьо­му є роз­роб­ка но­вих та за­сто­су­ва­н­ня уже ві­до­мих ме­то­дів ґрун­то­вої та ро­слин­ної ді­а­гно­сти­ки під час ве­ге­та­ції ці­єї куль­ту­ри, за­вча­сно­го про­гно­зу­ва­н­ня вмі­сту біл­ка та клей­ко­ви­ни в зерні. На осно­ві та­кої ін­фор­ма­ції вно­сять ко­ре­кти­ви в те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня ози­мої пше­ни­ці для під­ви­ще­н­ня яко­сті її зер­на.

На фор­му­ва­н­ня біл­ка в зерні ве­ли­кий вплив чи­нять по­го­дні умо­ви. В по­мір­но по­су­шли­ві ро­ки зер­но пше­ни­ці мі­стить ви­щу кіль­кість біл­ка, але ві­дзна­чи­мо, що при змен­шен­ні за­па­сів во­ло­ги в ґрун­ті зро­ста­н­ня вмі­сту біл­ка збе­рі­га­є­ться до тих пір, по­ки їх зна­че­н­ня у ме­тро­во­му ша­рі ста­но­вить не мен­ше 70–80 мм. При подаль­шо­му зни­жен­ні за­па­сів во­ло­ги фор­му­є­ться міл­ке та щу­пле зер­но, що не­га­тив­но впли­ває як на уро­жай, так і на низ­ку те­хно­ло­гі­чних по­ка­зни­ків (на­ту­ра зер­на, ви­хід бо­ро­шна то­що). Осо­бли­во чі­тко це про­яв­ля­є­ться за умов низь­кої від­но­сної во­ло­го­сті по­ві­тря і під­ви­ще­но­го тем­пе­ра­тур­но­го ре­жи­му в пе­рі­од на­ли­ву зер­на.

Се­ред ком­пле­ксу за­хо­дів, спря­мо­ва­них на одер­жа­н­ня які­сно­го зер­на ози­мої пше­ни­ці, ва­жли­ве мі­сце по­сі­дає ор­га­ні­за­ція ма­кси­маль­но сти­сло­го у стро­ках зби­ра­н­ня ці­єї куль­ту­ри. До­слі­дже­н­ня на­у­ков­ців та пра­кти­ків свід­чать про те, що пе­ре­сто­ю­ва­н­ня по­сі­вів пше­ни­ці на ко­ре­ні про­тя­гом 10–12 діб, а та­кож три­ва­ле пе­ре­бу­ва­н­ня у вал­ках за не­спри­я­тли­вих умов при­зво­дять до по­гір­ше­н­ня по­ка­зни­ків яко­сті зер­на.

За ре­зуль­та­та­ми до­слі­джень Ін­сти­ту­ту сіль­сько­го го­спо­дар­ства сте­по­вої зо­ни НААН, пе­ре­сто­ю­ва­н­ня пше­ни­ці на ко­ре­ні до 5–10 діб від­мі­ча­ло­ся зна­чне зни­же­н­ня та­ких по­ка­зни­ків, як скло­по­ді­бність та ма­са 1000 зе­рен. Ці по­ка­зни­ки різ­ко по­гір­шу­ю­ться вже пі­сля ви­па­да­н­ня 1–2 до­щів на по­сі­ви до­сти­глої пше­ни­ці. А вже че­рез 20 діб під впли­вом рі­зних ме­тео­ро­ло­гі­чних фа­кто­рів шкі­дни­ків і хво­роб спо­сте­рі­га­ло­ся сут­тє­ве зни­же­н­ня та­ких по­ка­зни­ків, як ма­со­ва час­тка біл­ка та клей­ко­ви­ни.

За умов во­ло­гої по­го­ди при пе­ре­сто­ю­ван­ні пше­ни­ці мо­же від­бу­ва­ти­ся по­ши­ре­н­ня хво­роб,

Та­бли­ця 1. По­ка­зни­ки яко­сті зер­на м’якої пше­ни­ці

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.