Укра­ї­на–ЄС: все тіль­ки по­чи­на­є­ться

Agrobusiness Segodni - - Елеваторні технології - Ігор Пе­трен­ко

З 1 ве­ре­сня цьо­го ро­ку пов­но­цін­но всту­пає у дію Уго­да про асо­ці­а­цію Укра­ї­ни з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом. Ба­жа­н­ня під­пи­са­ти її спри­чи­ни­ло три ро­ки то­му Єв­ро­май­дан. По су­ті, одра­зу пі­сля ньо­го єв­ро­пей­ці по­ча­ли на­да­ва­ти нам пев­ні пре­фе­рен­ції, до­по­ма­га­ти те­хно­ло­гі­я­ми і гро­ши­ма. А що отри­ма­ють агро­ви­ро­бни­ки те­пер?

«Я ле­тів над усі­єю Укра­ї­ною і над по­ло­ви­ною Бі­ло­ру­сі з пів­дня на пів­ніч, а по­тім з Мін­ська на схід над Бі­ло­рус­сю й Ро­сі­єю у Мо­скву, — пи­ше пра­во­за­хи­сник і ди­си­дент Сер­гій Ша­ров-Де­ло­не, який ни­ні жи­ве в Ро­сії. — День був ясний, си­дів я бі­ля ілю­мі­на­то­ра і ди­вив­ся униз. На су­ціль­но обро­бле­ну зем­лю від Оде­си до По­ліс­ся, на обро­бле­ні по­ля, ви­кро­є­ні се­ред По­лі­ських лі­сів, на су­ціль­но обро­бле­ні зем­лі в Бі­ло­ру­сі до ро­сій­сько­го кор­до­ну… Й на ті, що за­ро­ста­ють ку­ща­ми, дав­но за­не­дба­ні по­ля у Ро­сії — від кор­до­ну й до Мо­скви».

Ці спо­сте­ре­же­н­ня бу­ло опу­блі­ко­ва­но влі­тку. А з по­ча­тком осе­ні, з 1 ве­ре­сня офі­цій­но по­чи­нає ді­я­ти Уго­да про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС. І між ці­єю по­ді­єю та дум­ка­ми пра­во­за­хи­сни­ка є оче­ви­дний зв’язок.

Уго­да ця ра­зом з на­да­н­ням без­ві­зо­во­го ре­жи­му для укра­їн­ців ста­ла сим­во­лом на­шої при­на­ле­жно­сті до єв­ро­пей­сько­го спосо­бу жи­т­тя, до роз­ви­не­ної ци­ві­лі­за­ції. Еко­но­мі­чне збли­же­н­ня Укра­ї­ни з ЄС роз­по­ча­ло­ся ще до по­ча­тку дії Уго­ди.

По су­ті, одра­зу від Єв­ро­май­да­ну нам по­ча­ли до­по­ма­га­ти те­хно­ло­гі­я­ми і гро­ши­ма. Під­сум­ки спів­пра­ці ці­ка­во ана­лі­зує ви­да­н­ня Zn.ua. Во­но на­во­дить ре­зуль­та­ти до­слі­джень ди­на­мі­ки ефе­ктив­но­сті екс­пор­ту з Укра­ї­ни. Згі­дно з під­ра­хун­ка­ми Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­ки, які на­во­дить Zn.ua, за 2016 рік укра­їн­ський екс­порт у Єв­ро­со­юз ви­ріс на 3,7%. А цьо­го­річ ба­чи­мо ще сер­йо­зні­ше зро­ста­н­ня.

За пер­ше пів­річ­чя 2017 ро­ку, по­ві­до­ми­ла за­сту­пник Мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки й про­до­воль­ства Укра­ї­ни Оль­га Тро­фім­це­ва, екс­порт укра­їн­ської агро­про­ду­кції у ЄС збіль­шив­ся на 31,4% у по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку. Ви­ро­сли об­ся­ги по­ста­ча­н­ня на єв­ро­пей- ські рин­ки ку­ку­ру­дзи, сої, ма­ку­хи, со­ня­шни­ко­вої олії, м’яса й хар­чо­вих суб­про­ду­ктів пти­ці, мар­га­ри­нів, со­ло­до­во­го екс­тра­кту, ячме­ню, хлі­бо­бу­ло­чних і кон­ди­тер­ських ви­ро­бів, го­рі­хів та ме­ду. Та­кож по­мі­тно збіль­шив­ся екс­порт на єв­ро­пей­ські рин­ки пе­ре­ро­бле­них про­ду­ктів із до­да­ною вар­ті­стю: ма­сла вер­шко­во­го, су­ше­них ово­чів, шо­ко­ла­ду, кон­сер­во­ва­них по­мі­до­рів.

Тоб­то мо­жна вже сьо­го­дні кон­ста­ту­ва­ти, що на­ша кра­ї­на від під­пи­са­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію з ЄС ви­гра­ла.

Як тіль­ки єв­ро­пей­ці на­да­ли нам пев­ні пре­фе­рен­ції, ми по­ча­ли тор­гу­ва­ти тим, чим ра­ні­ше не мо­гли. Те, що вва­жа­ло­ся для екс­пор­ту не над­то при­да­тним, на­справ­ді ви­яви­ло­ся до­во­лі ефе­ктив­ним. Ми по­ча­ли в Єв­ро­пу вез­ти яй­ця, то­ма­тну па­сту, яблу­чний і бе­ре­зо­вий со­ки, мед, мо­ло­чні про­ду­кти, на­ту­раль­не й шту­чне ху­тро, де­ре­ви­ну, ви­ро­би бо­ро­шно­мель­но-круп’яної про­ми­сло­во­сті, ма­те­рі­а­ли для ви­го­тов­ле­н­ня пле­те­них ви­ро­бів (ло­зу), жи­ри, на­віть рав­ли­ків. Та­кож пе­ред­ба­че­на лі­бе­ра­лі­за­ція тор­гів­лі де­яки­ми про­ми­сло­ви­ми то­ва­ра­ми. Тоб­то Укра­ї­на і наш бі­знес отри­ма­ли в стру­кту­рах ЄС та пред­став­ни­ках єв­ро­пей­сько­го бі­зне­су на­дій­них пар­тне­рів.

У гро­шо­во­му ви­мі­рі за­галь­ний об­сяг екс­пор­ту в ЄС у пер­шо­му квар­та­лі ц. р. до­сяг $4,5 млрд. Це май­же на $400 млн біль­ше, ніж на пі­ку роз­кві­ту ре­жи­му Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча — у пер­шо­му квар­та­лі 2013 ро­ку.

Го­ло­ва Пред­став­ни­цтва ЄС в Укра­ї­ні Юґ Мі­нґа­рел­лі вва­жає, що «за остан­ні три ро­ки Укра­ї­на здій­сни­ла ду­же ба­га­то по­лі­ти­чних та еко­но­мі­чних ре­форм. Це факт». Ми са­мі йо­го не зав­жди хо­че­мо (і пра­гне­мо) по­мі­ча­ти й усві­дом­лю­ва­ти. Ну що ж — для то­го щоб по­ди­ви­ти­ся на се­бе збо­ку, вар­то по­слу­ха­ти ди­пло­ма­та Мі­нґа­рел­лі чи пра­во­за­хи­сни­ка Ша­ро­ва-Де­ло­не. Або ко­ли­шньо­го по­сла США в Укра­ї­ні Джо­на Херб­ста: «Для укра­їн­ських ре­фор­ма­то­рів про­грес у пе­ре­тво­рен­ні дер­жа­ви тя­гне­ться по­віль­но… {Однак} у вель­ми скла­дних умо­вах успі­хи зна­чно пе­ре­вер­ши­ли очі­ку­ва­н­ня ба­га­тьох до­бре ін­фор­мо­ва­них спо­сте­рі­га­чів, які во­ни ви­слов­лю­ва­ли три ро­ки то­му. Так, про­грес міг би бу­ти й більш вра­жа­ю­чим. Але він і так до­во­лі зна­чний».

Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція від­вер­то на­ма­га­ла­ся не да­ти нам під­пи­са­ти й ра­ти­фі­ку­ва­ти Уго-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.