Зер­но­ві куль­ту­ри: тен­ден­ції і про­гно­зи рин­ку

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Юрій Кер­на­сюк

На аграр­но­му рин­ку зер­но­ві куль­ту­ри збе­рі­га­ють про­від­ні по­зи­ції в екс­пор­ті, пе­ре­роб­ці і вну­трі­шньо­му спо­жи­ван­ні, що до­во­дить їх стра­те­гі­чно ва­жли­ву роль у за­без­пе­чен­ні про­до­воль­чої і еко­но­мі­чної без­пе­ки кра­ї­ни.

канд. еко­ном. на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ла­бо­ра­то­рії мар­ке­тин­гу, еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу та за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Кі­ро­во­град­ської дер­жав­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської до­слі­дної стан­ції НААН

Тен­ден­ції рин­ку зер­на

Стра­те­гі­чний ха­ра­ктер і мас­шта­би роз­ви­тку ві­тчи­зня­ної зер­но­вої га­лу­зі до­пов­ню­ю­ться до­сить ва­го­ми­ми її між­га­лу­зе­ви­ми зв’яз­ка­ми з ін­ши­ми се­кто­ра­ми на­ціо­наль­но­го го­спо­дар­ства, що справ­ляє істо­тний вплив на за­галь­ний стан усі­єї еко­но­мі­ки кра­ї­ни. Впро­довж 7 мі­ся­ців 2017 р., за да­ни­ми ана­лі­зу ми­тної ста­ти­сти­ки, з Укра­ї­ни на сві­то­ві рин­ки сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції і про­до­воль­ства бу­ло спря­мо­ва­но близь­ко 24,4 млн т зер­на і про­ду­ктів йо­го пе­ре­роб­ки на су­му май­же 3,9 млрд дол. США, що ста­но­вить у від­но­сно­му ви­мі­рі 39,2% від за­галь­но­го аграр­но­го екс­пор­ту. При цьо­му час­тка без­по­се­ре­дньо зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур у вар­то­сті екс­пор­ту усі­єї про­ду­кції зер­но­вої га­лу­зі ся­гає 94,7%, то­ді як на про­ду­кти їх пе­ре­роб­ки при­хо­ди­ться ли­ше 5,3% (табл. 1).

Ім­порт про­ду­кції зер­но­вої га­лу­зі ста­но­вить близь­ко 156,7 млн дол., і зде­біль­шо­го вклю­чав зер­но ку­ку­ру­дзи на су­му 93,1 млн дол., а та­кож ри­су — 17,6 млн дол. та ін­ших зер­но­вих куль­тур. По­рів­ня­но до­сить ви­со­ка вар­тість ім­пор­ту ку­ку­ру­дзи пов’яза­на з тим фа­ктом, що це, як пра­ви­ло, є на­сі­н­ня по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу ви­со­ко­про­ду­ктив­них її гі­бри­дів від про­від­них сві­то­вих ком­па­ній-ви­ро­бни­ків. Се­ре­дньо­зва­же­на ці­на ім­пор­ту 1 т усі­єї зер­но­вої про­ду­кції га­лу­зі ся­га­ла 1209,3 дол., у то­му чи­слі ку­ку­ру­дзи — 3903,2 дол.

Се­ре­дньо­зва­же­на ці­на 1 т усьо­го екс­пор­ту про­ду­кції зер­но­вої га­лу­зі ста­но­ви­ла 159,9 дол., у то­му чи­слі пше­ни­ці — 161,1 дол., жи­та — 133,6 дол., ячме­ню — 141,2 дол., вів­са — 149,5 дол., ку­ку­ру­дзи — 156,1 дол., ри­су — 454,7 дол., сор­го зер­но­во­го — 143,5 дол., гре­чки, про­са та ін­ших зер­но­вих куль­тур — 173,1 дол. Во­дно­час, ці­на про­ду­ктів пе­ре­роб­ки зер­на бу­ла сут­тє­во ви­щою. Так, се­ре­дньо­зва­же­на ці­на екс­пор­ту 1 т бо­ро­шна пше­ни­чно­го ся­га­ла 209,3 дол., бо­ро­шна із зер­на ін­ших зер­но­вих куль­тур — 594,8 дол., круп та гра­нул із зер­на зер­но­вих куль­тур — 295,8 дол.

Се­ред про­ду­ктів пе­ре­роб­ки зер­на най­біль­ший ін­те­рес для ана­лі­зу пред­став­ляє бо­ро­шно пше­ни­чне. За аб­со­лю­тною вар­ті­стю екс­пор­ту во­но не­зна­чним чи­ном по­сту­пи­ло­ся ли­ше то­вар­ній по­зи­ції «ви­сів­ки, кор­мо­ве бо­ро­шно», від­по­від­но, 48,5 млн дол. і 49,0 млн дол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.