Кла­си­чні сп­осо­би кон­тро­лю бур’янів

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ігор Стор­чо­ус

Вра­хо­ву­ю­чи ре­зуль­та­ти ві­тчи­зня­них на­у­ко­вих до­слі­джень, агра­рії мо­жуть уни­ка­ти по­ми­лок під час до­гля­ду за по­сі­ва­ми, а та­кож про­ду­ктив­ні­ше і ра­ціо­наль­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти зем­лю, за­сто­со­ву­ва­ти для ви­ко­на­н­ня агро­те­хні­чних за­хо­дів су­ча­сні уні­вер­саль­ні ма­ши­ни й ін­ші за­со­би ви­ро­бни­цтва, які не при­зво­дять до де­гра­да­ції ґрун­тів.

На­у­ко­во під­твер­дже­но, що отри­ма­н­ня ма­кси­маль­но ви­со­кої уро­жай­но­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур за­ле­жить від пра­виль­но пі­ді­бра­них, своє­ча­сно та які­сно ви­ко­на­них усіх те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій з до­три­ма­н­ням ви­мог, ре­ко­мен­да­цій та по­слі­дов­ним про­ве­де­н­ням ком­пле­ксу за­хо­дів, у то­му чи­слі і що­до ці­ле­спря­мо­ва­но­го кон­тро­лю бур’янів, з ура­ху­ва­н­ням від­мін­но­стей рі­зних грун­то­во-клі­ма­ти­чних зон і на ко­жно­му окре­мо­му по­лі зокре­ма.

Ва­жли­ве мі­сце у си­сте­мі агро­те­хні­чних за­хо­дів і в ці­ло­му в су­ку­пній пра­ці сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­чни­ка за­йма­ють ті, що пов’яза­ні з кон­тро­лем бур’янів. Так, у стру­кту­рі со­бі­вар­то­сті де­яких по­льо­вих куль­тур за­галь­на їх вар­тість, спря­мо­ва­них на зни­же­н­ня за­бур’яне­но­сті по­сі­вів, мо­же ся­га­ти до 40 і біль­ше від­со­тків. Ме­тою агро­те­хні­чних за­хо­дів із ці­ле­спря­мо­ва­но­го кон­тро­лю бур’янів є на­сам­пе­ред усу­не­н­ня шкі­дли­во­сті бур’янів, які кон­ку­ру­ють з куль­тур­ни­ми ро­сли­на­ми за фа­кто­ри ро­сту й еле­мен­ти жив­ле­н­ня.

Крім то­го, до основ­них, які за­без­пе­чу­ють отри­ма­н­ня ма­кси­маль­но­го вро­жаю і на­пря­му впли­ва­ють на обме­же­н­ня шкі­дли­во­го впли­ву бур’янів в по­сі­вах і по­сад­ках куль­тур, на­ле­жать на­сту­пні: ра­ціо­наль­ний обро­бі­ток грун­ту — осно­ва ви­со­кої уро­жай­но­сті куль­ту­ри за­кла­да­є­ться вже пе­ред сів­бою зав­дя­ки обро­бі­тку грун­ту; роз­ра­ху­нок опти­маль­ної нор­ми ви­сі­ву з ура­ху­ва­н­ням грун­то­во-клі­ма­ти­чних умов та бан­ку на­сі­н­ня бур’янів у грун­ті — для за­без­пе­че­н­ня гу­сто­ти сто­я­н­ня не­об­хі­дної кіль­ко­сті куль­тур­них ро­слин на 1 м2; сів­ба на­сі­н­ня на рів­но­мір­ну гли­би­ну — за­без­пе­че­н­ня дру­жніх схо­дів і ви­со­кої по­льо­вої схо­жо­сті; ви­ко­ри­ста­н­ня які­сно­го на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу — ви­со­ка схо­жість куль­тур ма­ти­ме ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня на ран­ньо­му ета­пі роз­ви­тку ро­слин. Ін­ші те­хно­ло­гі­чні опе­ра­ції спря­мо­ва­ні на за­без­пе­че­н­ня: кон­тро­лю хво­роб і шкі­дни­ків — ви­ко­на­н­ня цих за­хо­дів у ком­пле­ксі за­без­пе­чу­ва­ти­ме збе­ре­же­н­ня вро­жаю куль­тур і ви­прав­до­ву­ва­ти­ме по­не­се­ні ви­тра­ти; зби­ра­н­ня вро­жаю з мі­ні­маль­ни­ми втра­та­ми кіль­ко­сті й яко­сті про­ду­кції. Обро­бі­ток грун­ту по­ви­нен ди­фе­рен­ці­ю­ва­ти­ся за­ле­жно від грун­то­во-клі­ма­ти­чної зо­ни, по­пе­ре­дни­ків, ти­пу за­бур’яне­н­ня, во­ло­го­за­без­пе­че­но­сті, стро­ків зби­ра­н­ня по­пе­ре­дни­ка. Під­го­тов­ку грун­ту по­чи­на­ють без роз­ри­ву в ча­сі пі­сля зби­ра­н­ня по­пе­ре­дни­ка. Агро­те­хні­чні за­хо­ди з об- ро­бі­тку грун­ту під по­сів усіх сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур про­во­дя­ться які­сно та вча­сно. Пі­сля їх ви­ко­на­н­ня стру­кту­ра і по­верх­ня грун­ту по­вин­на бу­ти роз­пу­ше­ною, роз­си­пча­стою, дрі­бно-груд­ку­ва­тою, іде­аль­но ви­рів­ня­ною для які­сно­го роз­мі­ще­н­ня на­сі­н­ня (бульб) під час сів­би в бо­ро­зні, до­ся­гне­н­ня дру­жніх їх схо­дів і без­пе­ре­шко­дно­го роз­ви­тку ко­ре­не­вої си­сте­ми в ор­но­му і під­ор­но­му ша­рах. За­хо­ди з обро­бі­тку грун­ту не­об­хі­дно про­во­ди­ти з ура­ху­ва­н­ням йо­го гра­ну­ло­ме­три­чно­го скла­ду та по­го­дних умов, во­ло­го­сті верх­ньо­го ша­ру грун­ту, по­пе­ре­дни­ків і сту­пе­ня за­смі­че­но­сті по­лів.

Се­гмен­ту­є­мо бур’яни

Ана­ліз впли­ву ме­ха­ні­чних обро­бі­тків грун­ту на ріст і роз­ви­ток се­ге­таль­ної ро­слин­но­сті до­зво­ляє ви­ді­ли­ти три гру­пи бур’янів. До пер­шої, най­більш чи­сель­ної, на­ле­жать ін­ди­фе­рен­тні до ін­тен­сив­но­сті обро­бі­тку грун­ту ви­ди: осот жов­тий, ми­шій си­зий та ін­ші.

Дру­гу гру­пу ста­нов­лять ви­ди, які зу­стрі­ча­ю­ться рід­ше, що за­ле­жить від ча­сто­ти обро­бі­тку грун­ту. Це — хвощ по­льо­вий, осот ро­же­вий та ін­ші.

Ви­ди, що зу­стрі­ча­ю­ться ча­сті­ше зі зро­ста­н­ням ін­тен­сив­но­сті обро­бі­тку грун­ту: зі­ро­чник се­ре­дній, ло­бо­да бі­ла, ло­бо­да ба­га­то­на­сін­на та ін­ші, на­ле­жать до тре­тьої гру­пи. Сю­ди вхо­дять тер­мо­фі­ли, що про­ду­ку­ють ве­ли­ку кіль­кість на­сі­н­ня, яке аку­му­лю­є­ться у грун­ті (фор­му­є­ться де­по на­сі­н­ня). Під час куль­ти­ва­ції на по­верх­ню грун­ту ви­но­ся­ться но­ві пор­ції на­сі­н­ня, що швид­ко про­ро­стає. Від­по­від­но ко­жне роз­пу­шу­ва­н­ня грун­ту спри­яє подаль­шо­му за­бур’янен­ню по­сі­вів.

Кон­троль та те­хно­ло­гі­чні за­хо­ди про­ти бур’янів

Ефе­ктив­ність агро­те­хні­чних за­хо­дів що­до ці­льо­во­го за­хи­сту по­сі­вів від шкі­дли­во­сті бур’янів за­ле­жить від оцін­ки фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну по­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.