За­хист пше­ни­ці від ко­ре­не­вих гни­лей

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Іван Мар­ков

Ін­те­гро­ва­ний за­хист пше­ни­ці від ко­ре­не­вих гни­лей до­зво­ляє за­кла­сти по­ту­жний фун­да­мент для за­пла­но­ва­них по­ка­зни­ків уро­жай­но­сті.

Ви­ро­бни­цтво зер­но­вих куль­тур по­тре­бує одно­го з ва­жли­вих еле­мен­тів те­хно­ло­гії — за­хи­сту по­сі­вів від ко­ре­не­вих гни­лей. Най­більш ра­ди­каль­ним, еко­ло­гі­чно без­пе­чним та еко­но­мі­чно до­ціль­ним ме­то­дом за­хи­сту ро­слин є ви­ве­де­н­ня і впро­ва­дже­н­ня у ви­ро­бни­цтво ви­со­ко­про­ду­ктив­них, стій­ких до ко­ре­не­вих гни­лей сор­тів пше­ни­ці.

Се­ред ра­йо­но­ва­них сор­тів пше­ни­ці ози­мої по­льо­вою стій­кі­стю до ко­ре­не­вих гни­лей та біль­шо­сті ін­ших за­хво­рю­вань ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться на­сту­пні: Бла­го, Ве­ста, Во­ло­шко­ва, Еле­гія, Єр­мак, Злу­ка, Кас­сі­о­пея, Ко­лум­бія, Ко­пи­лів­чан­ка, Ко­ре­лі, Ларс, Ла­стів­ка оде­ська, Ми­ро­нів­ська 65, Ові­дій, По­ва­га, По­до­лян­ка, Сму­глян­ка, Спа­сів­ка, Спі­ван­ка, Сто­ли­чна, Фа­во­ри­тка, Чи­ги­рин­ка, Хар­ків­ська 105, Ха­рус, Ще­дра ни­ва, Айс­берг оде­ський, Ар­го­навт, Зо­ло­те ру­но, Ла­гу­на; сор­ти пше­ни­ці ярої: Ажур­ная, Ко­ле­ктив­на 3, На­та­ша, Хар­ків­ська 26, На­ща­док, Сла­ву­та та ін.

На стій­ких сор­тах, як пра­ви­ло, ін­ку­ба­цій­ний пе­рі­од роз­ви­тку хво­ро­би про­ті­кає ду­же по­віль­но, спо­ро­но­ше­н­ня па­то­ге­нів не­зна­чне, ча­сто бу­ває не­до­ро­з­ви­ну­тим. Та­кі сор­ти в біль­шо­сті ви­пад­ків не по­тре­бу­ють оброб­ки по­сі­вів фун­гі­ци­да­ми, або кра­тність обро­бок стає мі­ні­маль­ною. Вра­хо­ву­ю­чи ці об­ста­ви­ни, в ко­жно­му го­спо­дар­стві слід ви­ро­щу­ва­ти не один, а два­три сор­ти пше­ни­ці, які ма­ють ге­не­ти­чні за озна­кою стій­ко­сті від­мін­но­сті. При цьо­му, як пра­ви­ло, по­віль­но на­ко­пи­чу­ю­ться но­ві ві­ру­лен­тні біо­ти­пи і ра­си па­то­ге­нів, і, та­ким чи­ном, по­дов­жу­ю­ться стро­ки сор­то­за­мі­ни.

Го­ту­є­мо які­сний по­сів­ний ма­те­рі­ал

Для отри­ма­н­ня які­сно­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу пше­ни­ці по­трі­бно ви­ко­на­ти низ­ку те­хно- ло­гі­чних опе­ра­цій: за­го­тів­ля і ви­ко­ри­ста­н­ня на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу пше­ни­ці з ви­со­ки­ми по­сів­ни­ми яко­стя­ми, за­по­бі­га­н­ня або ма­кси­маль­но мо­жли­ве обме­же­н­ня йо­го за­спо­ре­н­ня чи за­ра­же­н­ня збу­дни­ка­ми ко­ре­не­вих гни­лей та ін­ших хво­роб. Це до­ся­га­є­ться ре­тель­ним пі­сля­зби­раль­ним очи­ще­н­ням, су­ші­н­ням і сор­ту­ва­н­ням на­сі­н­ня та до­ве­де­н­ням йо­го до по­сів­них кон­ди­цій.

До­три­ма­н­ня у го­спо­дар­ствах сі­во­змін, роз­ро­бле­них для ко­жної еко­ло­го-гео­гра­фі­чної зо­ни за­ле­жно від грун­то­вих і клі­ма­ти­чних умов, стру­кту­ри по­сів­них площ. Ви­ко­на­н­ня ці­єї ви­мо­ги є по­ту­жним фі­то­са­ні­тар­ним за­хо­дом, який за­по­бі­гає ви­ни­кнен­ню епі­фі­то­тій хво­роб на по­сі­вах пше­ни­ці.

На­си­че­н­ня ко­ло­со­ви­ми куль­ту­ра­ми в по­лях сі­во­змі­ни по­вин­но бу­ти не біль­ше 40–50% і час­ткою ко­ло­со­вих у стру­кту­рі по­пе­ре­дни­ків ози­мих до 10– 15%. За на­дмір­но­го на­си­че­н­ня сі­во­змі­ни одні­єю куль­ту­рою або при мо­но­куль­ту­рі під­ви­щу­є­ться шкі­дли­вість ко­ре­не­вих гни­лей, бу­рої ли­сто­вої ір­жі, се­пто­рі­о­зу, бо­ро­шни­стої ро­си, ба­кте­рі­аль­них і ві­ру­сних хво­роб. За­ува­жи­мо, що за­галь­ні ви­тра­ти на про­ве­де­н­ня за­хи­сних за­хо­дів про­ти за­хво­рю­вань зро­ста­ють у 3–5 ра­зів. Осо­бли­ве зна­че­н­ня ма­ють сі­во­змі­ни в обме­жен­ні по­ши­ре­н­ня хво­роб, збу­дни­ки яких роз­ви­ва­ю­ться у ґрун­ті.

По­сі­ви пше­ни­ці ози­мої у всіх зо­нах, як пра­ви­ло, роз­мі­щу­ють по па­рах, ба­га­то­рі­чних і одно­рі­чних бо­бо­вих тра­вах, зер­но- бо­бо­вих, ка­пу­стя­них куль­ту­рах, що за­без­пе­чує змен­ше­н­ня ря­ду па­то­ге­нів у ґрун­ті і під­ви­щує стій­кість ро­слин до хво­роб. Не­об­хі­дно звер­та­ти ува­гу на не­д­опу­ще­н­ня у ран­ні фа­зи роз­ви­тку ро­слин ко­ре­не­вих гни­лей та бо­ро­шни­стої ро­си, бу­рої лис­тко­вої ір­жі, се­пто­рі­о­зу. У зв’яз­ку з цим ви­ро­щу­ва­н­ня стій­ких сор­тів про­ти хво­роб, осо­бли­во за роз­мі­ще­н­ня пше­ни­ці пі­сля пше­ни­ці, ма­ють пер­шо­чер­го­ве зна­че­н­ня.

До­три­ма­н­ня про­сто­ро­вої ізо­ля­ції між то­вар­ни­ми і на­сін­нє­ви­ми по­сі­ва­ми, між по­ля­ми ми­ну­ло­рі­чних по­сі­вів куль­ту­ри і цьо­го­рі­чни­ми; між куль­ту­ра­ми, що ма­ють спіль­них збу­дни­ків за­хво­рю­вань сут­тє­во зни­жує по­ши­ре­н­ня і роз­ви­ток хво­роб. У сі­во­змі­нах не до­пу­ска­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.