Но­ві ви­со­ко­а­да­птив­ні гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи — за­по­ру­ка ви­со­ко­го вро­жаю

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

Ство­ре­н­ня і впро­ва­дже­н­ня у ви­ро­бни­цтво но­вих ви­со­ко­про­ду­ктив­них гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи, ада­пто­ва­них до умов ви­ро­щу­ва­н­ня ко­жної ґрун­то­во-клі­ма­ти­чної зо­ни, є одним із най­ва­жли­ві­ших шля­хів під­ви­ще­н­ня уро­жай­но­сті й по­кра­ще­н­ня яко­сті про­ду­кції ці­єї куль­ту­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.