Дро­ни для агро­бі­зне­су

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Свя­то­слав Слі­са­рев­ський

Су­ча­сне сіль­ське го­спо­дар­ство по­тре­бує по­стій­но­го мо­ні­то­рин­гу по­льо­вих ро­біт. Дро­ни мо­жуть ста­ти одним із ва­жли­вих фа­кто­рів ефе­ктив­но­го роз­ви­тку цьо­го на­пря­му ро­біт.

31 сер­пня у ки­їв­сько­му бі­знес-цен­трі UNIT.City від­був­ся май­стер-клас із ви­ко­ри­ста­н­ня без­пі­ло­тних лі­таль­них апа­ра­тів у сіль­сько­му го­спо­дар­стві від одно­го з фа­хів­ців цьо­го рин­ку в Укра­ї­ні Ва­ле­рія Яко­вен­ка. У рам­ках ці­єї по­дії обго­во­рю­ва­лись пер­спе­кти­ви та про­бле­ми за­сто­су­ва­н­ня дро­нів у агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі на­шої кра­ї­ни, при­су­тні на пре­зен­та­ції фер­ме­ри та пред­став­ни­ки аграр­них ком­па­ній за­да­ва­ли пи­та­н­ня що­до ви­ко­ри­ста­н­ня без­пі­ло­тних лі­таль­них апа­ра­тів на сво­їх по­лях. Ті ж, хто ще не ви­ко­ри­сто­вує дро­ни, мо­гли з’ясу­ва­ти, як са­ме ін­но­ва­цій­ний під­хід по­лі­пшить та опти­мі­зує їх ро­бо­ту.

Дро­ни як на­прям

Агро­про­ми­сло­вий ком­плекс є най­більш пер­спе­ктив­ною сфе­рою ді­яль­но­сті з ви­ко­ри­ста­н­ня БПЛА для ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ським ви­ро­бни­цтвом. На­зем­ні до­слі­дже­н­ня не зав­жди до­зво­ля­ють у пов­но­му об­ся­зі про­ана­лі­зу­ва­ти та оці­ни­ти стан сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь і про­кон­тро­лю­ва­ти про­цес по­сі­ву на­сі­н­ня та зби­ра­н­ня вро­жаю. Більш те­хно­ло­гі­чним та ді­є­вим у цьо­му ви­пад­ку є ви­ко­ри­ста­н­ня БПЛА, які ви­ко­ну­ють ае­ро­фо­то- та ві- де­о­з­йом­ку, на під­ста­ві яких ро­би­ться ор­то­фо­то­план мі­сце­во­сті та ана­лі­зу­ю­ться більш спри­я­тли­ві або про­блем­ні мі­сця для ви­сі­ву сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

Та­кож дро­ни до­зво­ля­ють з’ясу­ва­ти на­сту­пні де­та­лі: ви­зна­ча­ти пло­щі зе­мель, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться, та тих, що не обро­бля­ю­ться; ве­сти кон­троль за ста­ном по­сі­вів сіль­гос­пкуль­тур, ди­на­мі­кою їхньо­го роз­ви­тку; оці­ню­ва­ти ви­гі­дність та сту­пінь сти­гло­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур; про­гно­зу­ва­ти уро­жай­ність зер­но­вих куль­тур; ви­зна­ча­ти вплив еко­ло­гі­чних та те­хно­ген­них фа­кто­рів на зро­ста­н­ня куль­тур та вро­жай­ність, стан по­сі­вів пі­сля сти­хій­но­го ли­ха; пла­ну­ва­ти ком­плекс агро­те­хно­ло­гі­чних ро­біт для до­ся­гне­н­ня за­пла­но­ва­но­го вро­жаю; про­во­ди­ти ін­вен­та­ри­за­цію та кар­то­гра­фу­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь; прив'язу­ва­ти зо­бра­же­н­ня най­більш ано­маль­них ді­ля­нок та про­блем­них те­ри­то­рій до гео­гра­фі­чних ко­ор­ди­нат; кіль­кі­сно оці­ню­ва­ти стан ро­слин як на усьо­му по­лі, так і на окре­мих йо­го ді­лян­ках; ана­лі­зу­ва­ти за­галь­ну про­ду­ктив­ність сіль­го­спу­гідь та кіль­кість по­жив­них ре­чо­вин ґрун­ту, щоб зна­ти, скіль­ки до­бри­ва вно­си­ти на цю ді­лян­ку.

Пра­кти­чна ро­бо­та дро­на в по­лі

Для то­го щоб ви­ко­на­ти ае­ро­фо­то- та ві­део­з­йом­ку, по­трі­бно за­да­ти кон­троль­ні то­чки мар­шру­ту, яко­го бу­де до­три­му­ва­тись БПЛА. Це ро­би­ться за до­по­мо­гою ін­тер­фей­сно­го ме­ню про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, вста­нов­ле­но­го на дро­ні. Та­кож агро­но­му тре­ба вста­но­ви­ти фі­зи­чні кон­троль­ні то­чки по всьо­му пе­ри­ме­тру, який до­слі­джу­ють. У су­ча­сно­го БПЛА за­ря­ду аку­му­ля­то­ра ви­ста­чає на 20-30 хви­лин у без­ві­тря­них умо­вах, то­му мар­шрут по­трі­бно за­да­ва­ти чі­тко, щоб уни­кну­ти по­хи­бок у до­слі­джен­ні. Тра­є­кто­рія шля­ху апа­ра­ту має бу­ти пря­мою лі­ні­єю або ком­пле­ксом пря­мих лі­ній для отри­ма­н­ня то­чні­ших да­них. За один ви­літ БПЛА по­кри­ває при­бли­зно 290 га. Про­те при пев­ній мо­дер­ні­за­ції з уста­нов­кою до­да­тко­вих аку­му­ля­то­рів цей по­ка­зник мо­жна збіль­ши­ти уше­сте­ро, за­зна­чив Ва­ле­рій Яко­вен­ко.

До кор­пу­су БПЛА крі­пи­ться ка­ме­ра, яка мо­же здій­сню­ва­ти фо­то-, ві­део­з­йом­ку у ре­аль­но­му ча­сі. Для отри­ма­н­ня ко­ре­ктної ві­зу­аль­ної ін­фор­ма­ції фі­зи­чні кон­троль­ні то­чки по­трі­бно роз­мі­щу­ва­ти та­ким чи­ном, щоб ка­ме­ра за­хо­плю­ва­ла те­ри­то­рію по­бли­зу пе­ри­ме­тру, яка не під­ля­гає до­слі­джен­ню. Це ро­би­ться для то­го, щоб при оброб­ці знім­ків мо­жна бу­ло обрі­за­ти бо­ки фо­то, то­му що на знім­ку во­ни ві­зу­аль­но обір­ва­ні. При мо­ні­то­рин­гу ве­ли­ких площ мар­шрут тре­ба за­да­ва­ти так, щоб при на­кла­дан­ні знім­ків один на один бу­ло якнай­біль­ше спіль­них то­чок, че­рез те, що про­гра­ми, які зши­ва­ють фо­то у єди­ну кар­ти­ну, не змо­жуть іден­ти­фі­ку­ва­ти зні­мок без прив’язок між со­бою.

Про­те фо­то- та ві­део­з­йом­ка не єди­не, що мо­жуть ро­би­ти су­ча­сні БПЛА. Ком­па­нія DJI роз­ро­би­ла дрон Agras MG-1, який ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі для об­при­ску­ва­н­ня по­лів. Цей апа­рат мо­же обро­бля­ти від 2,8 до 4 га пло­щі сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь за го­ди­ну і обла­дна­ний ре­зер­ву­а­ром єм­ні­стю 10 л. Зі слів роз­ро­бни­ків, Agras при­бли­зно уде­ся­те­ро ефе­ктив­ні­ший у по­рів­нян­ні з ру­чним роз­пи­ле­н­ням. Ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи мі­кро­хви­льо­вий ра­дар, дрон ска­нує мі­сце­вість та утри­мує по­трі­бну ди­стан­цію від куль­тур під час їх рів­но­мір­но­го об­при­ску­ва­н­ня. Він ру­ха­є­ться зі швид­кі­стю 8 м/с, ре­гу­лю­ю­чи по­да­чу ро­бо­чої ре­чо­ви­ни, що зна­хо­ди­ться у ре­зер­ву­а­рі. При­стрій мо­же екс­плу­а­ту­ва­ти­ся у трьох допу­сти­мих ре­жи­мах ро­бо­ти: ав­то­ма­ти­чно­му, на­пів­ав­то­ма­ти­чно­му та ру­чно­му. Крім то­го, цей БПЛА має пи­ло- та во­до­стій­кий кор­пус з ан­ти­ко­ро­зій­ним по­кри­т­тям, яке по­трі­бне у ро­бо­ті з во­дою.

За­мість ре­зю­ме

Вив­ча­ю­чи ста­ти­сти­ку аграр­них кра­їн сві­ту, мо­жна ді­йти ви­снов­ку, що дро­ни по­сту­по­во за­мі­ню­ють не тіль­ки до­слі­дни­цький апа­рат агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу, а й на­віть ру­чну пра­цю. У Ні­дер­лан­дах БПЛА ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться фер­ме­ра­ми для до­слі­дже­н­ня уро­жаю тюль­па­нів, у Пів­ден­ній Ко­реї –оцін­ки площ по­сі­ву ри­су та сої, в США – для мо­ні­то­рин­гу ро­сту ку­ку­ру­дзи. В Укра­ї­ні за­сто­су­ва­н­ня ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій у ви­гля­ді БПЛА по­ки що не має зна­чних успі­хів, про­те ця га­лузь по­сту­по­во роз­ви­ва­є­ться і, мо­жли­во, че­рез кіль­ка ро­ків ві­тчи­зня­ні фер­ме­ри пе­ре­йдуть на ви­ко­ри­ста­н­ня дро­нів у сво­їй пов­сяк­ден­ній пра­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.