Стер­ня

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ва­силь Чер­кас

Осо­бли­во­сті осін­ньо­го вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив з огля­ду на го­стру не­ста­чу во­ло­ги в ґрун­ті та не­за­до­віль­ний стан по­лів у ба­га­тьох го­спо­дар­ствах Укра­ї­ни

Цьо­го­річ у рі­зних ре­гіо­нах Укра­ї­ни на по­сі­вах рі­зних куль­тур до­во­ди­ло­ся не­о­дно­ра­зо­во спо­сте­рі­га­ти вже, на жаль, ти­по­ве яви­ще. Май­же скрізь у верх­ніх ша­рах грун­ту, без­по­се­ре­дньо в зо­ні роз­та­шу­ва­н­ня ко­ре­не­вої си­сте­ми ро­слин, мо­жна бу­ло без жо­дних зу­силь на­зби­ра­ти до­бру при­гор­щу мін­до­брив. При­чо­му не ли­ше ба­наль­них ні­тро­а­мо­фо­ски чи кар­ба­мі­ду, але й роз­ре­кла­мо­ва­них і за­га­лом ви­со­ко­ефе­ктив­них во­до­роз­чин­них мі­кро­гра­нул. Якщо ви не по­лі­ну­є­те­ся ко­пну­ти тро­хи глиб­ше, то й там обов’яз­ко­во щось зна­йде­те. Ні — це не гро­ші на ві­тер, швид­ше про­сто в зем­лю…

Ясна річ, що це не­при­пу­сти­мо. Агро­ном бе­ре чи то кол­го­спну ра­хів­ни­цю, чи то су­ча­сний га­джет, ре­тель­но ви­ра­хо­вує нор­ми вне­се­н­ня, ба­жа­ю­чи за­без­пе­чи­ти пов­но­цін­ний ра­ціон для по­сі­вів, однак по­жив­ні ре­чо­ви­ни за­сво­ю­ю­ться ли­ше час­тко­во і ха­о­ти­чно. Якщо по­ща­стить пі­зні­ше з по­го­дою, то бу­де все більш-менш. Якщо ні, то роз­по­чну­ться по­шу­ки де­ся­тки ймо­вір­них при­чин низь­кої уро­жай­но­сті, при­чо­му на­вряд чи у цьо­му пе­ре­лі­ку під пі­до­зрою ви­яви­ться не­пра­виль­но про­ве­де­не осін­нє вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив.

Від ком­бай­на — до ком­бай­на

Що та­ке не­пра­виль­не вне­се­н­ня? Зро­зумі­ло, якщо у ґрун­ті за­ма­ло во­ло­ги, то на­вряд чи у вас ви­йде її до­да­ти без до­щу­валь­ної ма­ши­ни. Швид­ше слід ве­сти мо­ву про нев­мі­н­ня збе­рег­ти ту де­щи­цю во­ло­ги, яка на­яв­на в зем­лі, та спри­я­ти її подаль­шо­му на­ко­пи­чен­ню.

Чо­му агро­но­ми за­кор­дон­них ком­па­ній-ви­ро­бни­ків ґрун­то­об­ро­бної те­хні­ки ма­ють зви­чку бі­га­ти на­ши­ми по­ля­ми із пе­не­тро­ме­тра­ми та ін­ши­ми хи­тро­му­дри­ми при­ла­да­ми і ла­я­ти сво­їх ко­лег? Раз — ущіль­не­н­ня грун­ту, спри­чи­не­ні ви­ко­ри­ста­н­ням важ­кої ко­лі­сної те­хні­ки, два — плу­жна пі­до­шва, яка фор- му­є­ться якраз пі­сля до­бро­тної осін­ньої оран­ки.

За­плю­щу­ва­ти очі на цю про­бле­му не слід, мов­ляв, да­мо ви­со­ку нор­му мін­до­брив, пі­дуть до­щі — і все бу­де га­разд. Пе­ре­у­щіль­не­ний грунт — це бе­тон, у яко­му рух во­ло­ги та по­ві­тря, м’яко ка­жу­чи, силь­но ускла­дне­ний, а від­по­від­но, за­сво­є­н­ня пе­ре­гни­ва­н­ня ро­слин­них ре­шток та за­сво­є­н­ня по­жив­них ре­чо­вин ко­ре­не­вою си­сте­мою ро­слин. По­жнив­ні реш­тки і мін­до­бри­ва там про­сто осі­да­ють мер­твим ван­та­жем. Ра­но чи пі­зно во­ни при­да­ду­ться по­сі­вам, однак не то­ді, ко­ли ви за­пла­ну­ва­ли.

Плу­жна пі­до­шва — про­бле­ма не менш ва­жли­ва. Во­на фор­мує бар’єр для во­ло­ги на гли­би­ні від 30 до 40 см. Це при­зво­дить до то­го, що де­які ро­сли­ни не мо­жуть про­би­ти­ся і по­тяг­ти во­ло­гу із ни­жніх ша­рів грун­ту. Сво­єю чер­гою, во­ло­га із верх­ніх ша­рів грун­ту пі­сля опа­дів не мо­же ді­йти вниз. Отри­му­є­мо не­гли­бо­ку сла­бо­ро­з­ви­не­ну ко­ре­не­ву си- сте­му і низь­кий ко­е­фі­ці­єнт за­сво­є­н­ня за­галь­но­го об­ся­гу во­ло­ги.

Са­ме то­му про­від­ні ви­ро­бни­ки сіль­гос­пте­хні­ки упер­то про­су­ва­ють ори­гі­наль­ні на­шпи­го­ва­ні ря­да­ми лап та ін­ших ро­бо­чих ор­га­нів агре­га­ти, по­кли­ка­ні, по-пер­ше, зруй­ну­ва­ти плу­жну пі­до­шву, а по-дру­ге, на­си­ти­ти щіль­ний грунт мі­кро­трі­щи­на­ми, крізь які віль­но цир­ку­лю­ва­ти­муть во­да та по­ві­тря. Ін­ша річ, що пі­ді­бра­ти по­трі­бний агре­гат кра­ще з ура­ху­ва­н­ням кон­кре­тних грун­то­во-клі­ма­ти­чних умов та на­ла­што­ву­ва­ти йо­го за до­по­мо­гою фа­хів­ців ком­па­нії-ви­ро­бни­ка.

З во­ло­гою ні­би­то біль­шменш зро­зумі­ло, однак ду­же ча­сто із те­хно­ло­гії ви­лу­ча­є­ться та­кий ва­жли­вий фа­ктор, як ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня по­жнив­них ре­шток пі­сля зби­ра­н­ня куль­ту­ри-по­пе­ре­дни­ка. Не бу­де­мо вко­тре тав­ру­ва­ти на­ших ко­лег, які роз­прав­ля­ю­ться із со­ло­мою на сво­їх по- лях за до­по­мо­гою ко­роб­ки сір­ни­ків — те, що це по­га­но, во­ни і са­мі чу­до­во зна­ють. По­го­во­ри­мо кра­ще про шля­хи по­до­ла­н­ня про­бле­ми.

Не­ва­жли­во, чи ви за­ли­ша­є­те по­жнив­ні за­ли­шки на по­верх­ні по­ля, чи нав­па­ки ре­тель­но за­ро­бля­є­те в зем­лю, змі­шу­ю­чи із ча­сто­чка­ми грун­ту. В будь-яко­му ра­зі — це цін­не ор­га­ні­чне дже­ре­ло по­жив­них ре­чо­вин. Це дім і їжа ко­ри­сних мі­кро­ор­га­ні­змів, які ме­шка­ють у верх­ньо­му ша­рі грун­ту, тоб­то біо­та. Не про­сто ба­жа­но, а на­галь­но не­об­хі­дно ство­ри­ти та­кі умо­ви, щоб ця вся со­ло­ма яко­мо­га швид­ше пе­ре­прі­ла, за­ра­зом спри­я­ю­чи кра­що­му за­сво­єн­ню до­брив мі­не­раль­них.

Так, по­трі­бні ком­бай­ни з які­сни­ми шта­тни­ми по­дрі­бню­ва­ча­ми, які міл­ко по­сі­чуть со­ло­му і рів­но­мір­но її роз­по­ді­лять по­верх­нею по­ля. У край­ньо­му ра­зі по­трі­бен про­хід лег­кої пру­жин­ної бо­ро­ни, а ще кра­ще до­бро­тно­го по­дрі­бню­ва­ча вал­ків на кшталт сло-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.