Хво­ро­би со­ня­шни­ку та біо­еко­ло­гі­чні осо­бли­во­сті їх збу­дни­ків

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Іван Мар­ков

Своє­ча­сне і які­сне про­ве­де­н­ня за­хи­сних за­хо­дів про­ти хво­роб до­зво­ляє без роз­ши­ре­н­ня по­сів­них площ під со­ня­шник сут­тє­во збіль­ши­ти ва­ло­ві збо­ри вро­жаю та під­ви­щи­ти йо­го якість.

Фо­моз

Хво­ро­ба про­яв­ля­є­ться на со­ня­шни­ку, по­чи­на­ю­чи з фа­зи 3–4 пар лис­тків. На вер­хів­ках лис­тків ни­жньо­го яру­су з’яв­ля­ю­ться тем­но-бу­рі пля­ми із жов­тою обля­мів­кою. Пі­зні­ше ана­ло­гі­чні озна­ки за­хво­рю­ва­н­ня ви­яв­ля­ю­ться на лис­тках се­ре­дньо­го і верх­ньо­го яру­сів. Пля­ми по­сту­по­во роз­ро­ста­ю­ться, охо­плю­ю­чи май­же всю лис­тко­ву пла­стин­ку і пе­ре­хо­дять на че­ре­шок. Ура­же­ні лис­тки в’януть, за­си­ха­ють, але не об­па­да­ють.

Пі­сля цві­ті­н­ня ро­слин на сте­блах, по­чи­на­ю­чи з 4–5-го між­ву­зля, утво­рю­ю­ться по­здов­жні тем­но-бу­рі штри­хи, які, зли­ва­ю­чись, утво­рю­ють сві­тло-бу­рі сму­ги з тем­ним цен­тром і тем­но-зе­ле­ною обля­мів­кою. У мі­сцях при­крі­пле­н­ня че­ре­шків і бі­ля ко­ре­не­вої ший­ки во­ни ма­ють елі­псо­по­ді­бну фор­му і тем­но-ко­ри­чне­ве за­барв­ле­н­ня. За спри­я­тли­вих умов во­ни швид­ко роз­ро­ста­ю­ться, охо­плю­ють ни­жню ча­сти­ну сте­бла. На по­ча­тку цві­ті­н­ня ро­слин пля­ми на­бу­ва­ють си­ньо-чор­но­го за­барв­ле­н­ня з ме­та­ле­вим бли­ском зав­дя­ки фор­му­ван­ню під епі­дер­мі­сом ве­ли­кої кіль­ко­сті чор­них кра­пок — пі­кнід гри­ба.

При ура­жен­ні ко­ши­ків озна­ки хво­ро­би про­яв­ля­ю­ться на тиль­ній сто­ро­ні у ви­гля­ді ве­ли­ких бу­рих ви­раз­ко­вих плям, зго­дом ура­же­на тка­ни­на проб­ко­віє. На верх­ньо­му бо­ці ко­ши­ка в мі­сцях ура­жень кві­тки бу­рі­ють і за­си­ха­ють, на­сі­н­ня при ран­ньо­му ура­жен­ні не фор­му­є­ться, а при пі­зньо­му — во­но стає бу­рим і щу­плим. Ха­ра­ктер­ною ді­а­гно­сти­чною озна­кою фо­мо­зу є те, що на всіх ура­же­них ор­га­нах під епі­дер­мі­сом утво­рю­ю­ться пі­кні­ди, які роз­мі­щу­ю­ться кон­цен­три­чно.

Збу­дни­ком хво­ро­би є сум­ча­стий гриб Leptosphaeria lindquistii Frezzi (ана­мор­фа: Phoma oleraceae f. helianthi tuberosi Sacc). Він в основ­но­му роз­ви­ва­є­ться у пі­кні­ді­аль­ній ста­дії. За пе­рі­од ве­ге­та­ції со­ня­шни­ку па­то­ген дає кіль­ка ге­не­ра­цій пі­кні­ді­аль­но­го спо­ро­но­ше­н­ня.

Спри­я­ють роз­ви­тку хво­ро­би тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря у ме­жах 20–250С, во­ло­гість грун­ту 60% від ПВ. Ін­тен­сив­не роз­по­всю­дже­н­ня пі­кно­спор ві­дбу­ва­є­ться під час до­щу та ви­па­да­н­ня ро­си.

Дже­ре­лом ін­фе­кції є ура­же­ні ро­слин­ні реш­тки, на яких гриб збе­рі­га­є­ться пі­кні­да­миз пі­кно­спо­ра­ми, пе­ри­те­ці­я­ми з сум­ко­спо­ра­ми, і за­ра­же­не на­сі­н­ня, в яко­му збе­рі­га­є­ться гри­бни­ця па­то­ге­на.

Шкі­дли­вість хво­ро­би по­ля­гає у сут­тє­во­му змен­шен­ні уро­жаю со­ня­шни­ку в ре­зуль­та­ті ви­па­да­н­ня схо­дів, змен­шен­ні аси­мі­ля­цій­ної по­верх­ні ро­слин в на­слі­док від­ми­ра­н­ня ура­же­них лис­тків. Не­до­бір уро­жаю на­сі­н­ня мо­же ся­га­ти до 10% і біль­ше.

За­хи­сні за­хо­ди, на­прав­ле­ні про­ти не­справ­жньої бо­ро­шни­стої ро­си, є ефе­ктив­ни­ми і про­ти фо­мо­зу.

Фо­мо­псис, або тем­но­сі­ра пля­ми­стість сте­бел

Хво­ро­ба по­ши­ре­на по­всю­ди, де ви­ро­щу­ють со­ня­шник. Про­яв­ля­є­ться на лис­тках, че­ре­шках, сте­блах і ко­ши­ках ро­слин. Сим­пто­ми за­хво­рю­ва­н­ня спо­ча­тку з’яв­ля­ю­ться на ни­жніх більш ста­рих лис­тках, по­чи­на­ю­чи з дру­гої па­ри, і по­ши­рю­є­ться за­хво­рю­ва­н­ня вго­ру до 11-ї па­ри лис­тків.

Спо­ча­тку на вер­хів­ках ли­стя, а зго­дом по всій пла­стин­ці ви­яв­ля­ю­ться ко­ри­чне­во-сі­рі чи тем­но-бу­рі пля­ми з хло­ро­ти­чною обля­мів­кою по краю ли­сто­вої пла­стин­ки або по­між жил­ка­ми. Во­ни швид­ко роз­ро­ста­ю­ться у на­прям­ку до цен­траль­ної жил­ки че­ре­шка, а по­тім охо­плю­ють йо­го у ви­гля­ді кіль­ця. Вна­слі- док ви­ді­ле­н­ня гри­бом то­кси­нів на ли­сті мо­жуть з’яви­ти­ся зне­барв­ле­ні або ж тем­ні ді­лян­ки зі зруй­но­ва­ною пе­ре­н­хі­мою. Не­кро­ти­зо­ва­на тка­ни­на нав­ко­ло хво­рих про­жи­лок від­ми­рає, і лист пов­ні­стю вси­хає.

На сте­блах бі­ля осно­ви че­ре­шка пля­ми сі­ру­ва­то-бу­ро­го ко­льо­ру, во­ни ча­сті­ше ви­яв­ля­ю­ться між че­твер­тим та сьо­мим яру­са­ми лис­тків, які роз­ро­ста­ю­ться до 20 см у дов­жи­ну, на­бу­ва­ють тем­но-ко­ри­чне­во­го за­барв­ле­н­ня, зго­дом охо­плю­ють май­же все сте­бло. Ха­ра­ктер­ною озна­кою хво­ро­би є розм’якше­н­ня ура­же­ної ді­лян­ки на сте­блі, вна­слі­док чо­го при на­ти­скан­ні тка­ни­на вдав­лю­є­ться. При силь­но­му ура­жен­ні збу­дни­ком фо­мо­пси­су ро­сли­ни пе­ре­ла­му­ю­ться, що при­зво­дить до зна­чних втрат вро­жаю.

При до­зрі­ван­ні ура­же­ні сте­бла на­бу­ва­ють срі­бля­сто­го за­барв­ле­н­ня, сте­бло стає по­ро­жнім, втра­чає мі­цність і лег­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.