Гре­чка та ре­гу­ля­то­ри ро­сту

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Юрій Ма­щен­ко Ігор Се­ме­ня­ка

Ріст, роз­ви­ток та про­ду­ктив­ність по­сі­вів гре­чки при за­сто­су­ван­ні ре­гу­ля­то­ра ро­сту за рі­зно­го фо­ну мі­не­раль­но­го жив­ле­н­ня свід­чать про ви­со­кі мо­жли­во­сті зро­ста­н­ня при­бу­тко­во­сті ці­єї куль­ту­ри.

за­сту­пник ди­ре­кто­ра з на­у­ко­во­ін­но­ва­цій­ної ді­яль­но­сті та роз­ви­тку екс­пе­ри­мен­таль­ної ба­зи Кі­ро­во­град­ської ДСГДС НААН, канд.с.-г. на­ук;

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.