Пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня спе­ці­аль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня во­дних ре­сур­сів для про­ми­сло­вих по­треб

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Те­тя­на Ко­ва­лен­ко

За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ри­бне го­спо­дар­ство, про­ми­сло­ве ри­баль­ство та охо­ро­ну во­дних біо­ре­сур­сів» від 8 ли­пня 2011 р. ре­гу­лю­ю­ться пи­та­н­ня спе­ці­аль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня во­дних біо­ре­сур­сів, яке здій­сню­є­ться шля­хом їх ви­лу­че­н­ня із при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща (крім лю­би­тель­сько­го і спор­тив­но­го ри­баль­ства у во­дних об’єктах за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня у ме­жах та об­ся­гах без­опла­тно­го ви­ло­ву). Одним із рі­зно­ви­дів спе­ці­аль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня во­дних біо­ре­сур­сів є про­ми­сло­ве ри­баль­ство.

Про­ми­сло­ве ри­баль­ство здій­сню­є­ться від­по­від­но до По­ряд­ку здій­сне­н­ня спе­ці­аль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня во­дних біо­ре­сур­сів у вну­трі­шніх ри­бо­го­спо­дар­ських во­дних об’єктах (їх ча­сти­нах), вну­трі­шніх мор­ських во­дах, те­ри­то­рі­аль­но­му мо­рі, ви­клю­чній (мор­ській) еко­но­мі­чній зо­ні та на кон­ти­нен­таль­но­му шель­фі Укра­ї­ни, за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 25 ли­сто­па­да 2015 р. № 992. Ви­ко­ри­ста­н­ня во­дних біо­ре­сур­сів, які пе­ре­бу­ва­ють у ме­жах ізо­льо­ва­них при­ро­дних або шту­чно ство­ре­них во­дних об’єктів, на­да­них у ко­ри­сту­ва­н­ня для по­треб аква­куль­ту­ри, не на­ле­жить до спе­ці­аль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня і здій­сню­є­ться в по­ряд­ку, ви­зна­че­но­му вла­сни­ка­ми цих во­дних біо­ре­сур­сів.

Спе­ці­аль­не ви­ко­ри­ста­н­ня во­дних біо­ре­сур­сів здій­сню­є­ться ко­ри­сту­ва­ча­ми во­дних біо­ре­сур­сів на під­ста­ві до­зво­лу на та­ке ви­ко­ри­ста­н­ня у ри­бо­го­спо­дар­ських во­дних об’єктах (їх ча­сти­нах) пі­сля роз­по­ді­лу лі­мі­ту або про­гно­зу допу­сти­мо­го ви­ло­ву на час­тки до­бу­ва­н­ня (ви­ло­ву) для про­ми­сло­вих та не­про­ми­сло­вих ці­лей та ре­зер­ву до­бу­ва­н­ня (ви­ло­ву).

Дер­жри­б­агент­ство вста­нов­лює час­тки до­бу­ва­н­ня (ви­ло­ву) во­дних біо­ре­сур­сів у на­ту­раль­них ве­ли­чи­нах, над­си­лає що­ро- ку до 15 гру­дня ко­ри­сту­ва­чам во­дних біо­ре­сур­сів від­по­від­ні по­ві­дом­ле­н­ня з роз­мі­ще­н­ням ін­фор­ма­ції на вла­сно­му веб-сай­ті. Від­по­від­но до за­яви ко­ри­сту­ва­ча во­дних біо­ре­сур­сів йо­му мо­же бу­ти вста­нов­ле­на мен­ша час­тка до­бу­ва­н­ня (ви­ло­ву), ніж та, що роз­ра­хо­ва­на.

Роз­по­діл лі­мі­тів спе­ці­аль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня во­дних біо­ре­сур­сів для про­ми­сло­вих ці­лей

Дер­жри­б­агент­ство здій­снює роз­по­діл лі­мі­тів спе­ці­аль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня во­дних біо­ре­сур­сів на час­тки до­бу­ва­н­ня (ви­ло­ву) для про­ми­сло­вих ці­лей у ри­бо­го­спо­дар­ських во­дних об’єктах (їх ча­сти­нах) між ко­ри­сту­ва­ча­ми во­дних біо­ре­сур­сів. Час­тка до­бу­ва­н­ня (ви­ло­ву) во­дних біо­ре­сур­сів для про­ми­сло­вих ці­лей у від­со­тко­вих ве­ли­чи­нах вста­нов­лю­є­ться піс- ля ви­ді­ле­н­ня ре­зер­ву та ви­зна­че­н­ня не­об­хі­дних об­ся­гів для не­про­ми­сло­вих ці­лей і ви­зна­ча­є­ться у від­со­тках для ко­жно­го ко­ри­сту­ва­ча во­дних біо­ре­сур­сів у до­зво­лі на спе­ці­аль­не ви­ко­ри­ста­н­ня во­дних біо­ре­сур­сів у ри­бо­го­спо­дар­ських во­дних об’єктах (їх ча­сти­нах), що ви­да­є­ться стро­ком на п’ять ро­ків.

Ко­ри­сту­ва­чі во­дних біо­ре­сур­сів до 1 сер­пня ро­ку, що пе­ре­дує роз­ра­хун­ко­во­му, по­да­ють осо­би­сто або над­си­ла­ють по­што­вим від­прав­ле­н­ням Дер­жри­б­агент­ству за­яву про вста­нов­ле­н­ня час­тки до­бу­ва­н­ня (ви­ло­ву) во­дних біо­ре­сур­сів для про­ми­слу.

У за­яві за­зна­ча­є­ться: най­ме­ну­ва­н­ня ри­бо­го­спо­дар­сько­го во­дно­го об’єкта (йо­го ча­сти­ни), на яко­му пла­ну­є­ться здій­сню­ва­ти до­бу­ва­н­ня (ви­лов); пе­ре­лік ви­дів та об­ся­ги ви­ло­ву во­дних біо­ре­сур­сів, що пла­ну­є­ться ви­лу­чи­ти; пе­ре­лік су­ден (плав­за­со­бів) із за­зна­че­н­ням їх бор­то- вих но­ме­рів; пов­не і ско­ро­че­не най­ме­ну­ва­н­ня юри­ди­чної осо­би, мі­сце­зна­хо­дже­н­ня, іден­ти­фі­ка­цій­ний код, кон­та­ктний те­ле­фон — для юри­ди­чних осіб; ім’я, мі­сце про­жи­ва­н­ня, до­ку­мен­ти, що за­свід­чу­ють осо­бу, ре­є­стра­цій­ний но­мер облі­ко­вої кар­тки пла­тни­ка по­да­тків та ін­ших обов’яз­ко­вих пла­те­жів, кон­та­ктний те­ле­фон — для фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців; зго­да на оброб­ку (пу­блі­ка­цію) пер­со­наль­них да­них. До за­яви про вста­нов­ле­н­ня час­тки до­бу­ва­н­ня (ви­ло­ву) во­дних біо­ре­сур­сів для про­ми­слу до­да­є­ться ви­пи­ска або ви­тяг з Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру юри­ди­чних осіб та фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців. Ви­ма­га­ти по­да­н­ня до­ку­мен­тів, не пе­ред­ба­че­них цим По­ряд­ком, за­бо­ро­ня­є­ться.

Дер­жри­б­агент­ство для роз­гля­ду по­да­них до­ку­мен­тів утво­рює ко­мі­сію, до скла­ду якої вхо­дять пред­став­ни­ки Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, ор­га­нів ри­бо­охо­ро­ни,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.