Те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня про­це­су ущіль­не­н­ня по­верх­ні грун­ту

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Олег Гай­ден­ко

Одні­єю з ва­жли­вих те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій при ви­ро­щу­ван­ні будь-яких сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур є ко­тку­ва­н­ня (при­ко­чу­ва­н­ня, ущіль­не­н­ня) по­верх­ні ґрун­ту, що руй­нує груд­ки пі­сля оран­ки, ущіль­нює ґрунт до по­сі­ву на­сі­н­ня, до­зво­ляє йо­го міл­ко за­ро­бля­ти, при­ко­чу­ва­ти си­де­ра­ти пе­ред при­орю­ва­н­ням то­що.

Для ви­ко­на­н­ня цих те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій ви­ко­ри­сто­ву­ють рі­зні кон­стру­кції ґрун­то­об­ро­бних ко­тків. Зав­дя­ки про­сто­ті кон­стру­кції, ви­со­кій те­хно­ло­гі­чно­сті ви­го­тов­ле­н­ня ба­га­то ві­тчи­зня­них за­во­дів-ви­ро­бни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки ви­пу­ска­ють ко­тки, які від­рі­зня­ю­ться ли­ше ши­ри­ною за­хва­ту та ком­пле­кта­ці­єю ро­бо­чих ор­га­нів, що ство­рює агра­рі­ям про­бле­му ви­бо­ру мар­ки ко­тків при їх при­дбан­ні. Спро­бу­є­мо де­таль­ні­ше оці­ни­ти кон­стру­кції ві­тчи­зня­них ко­тків, осо­бли­во­сті їх ви­ко­ри­ста­н­ня та кон­троль яко­сті ро­бо­ти.

На ко­жно­му ета­пі ви­ко­на­н­ня ро­біт, у то­му чи­слі ущіль­не­н­ня по­верх­ні грун­ту, не­об­хі­дно про­во­ди­ти кон­троль яко­сті ро­бо­ти ґрун­то­об­ро­бних ма­шин, ви­ко­ну­ва­ти їх ре­гу­лю­ва­н­ня (на­ла­го­дже­н­ня) для за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су у від­по­від­но­сті до на­у­ко­во об­грун­то­ва­них зна­чень кон­тро­льо­ва­них па­ра­ме­трів.

Агро­те­хно­ло­гі­чні ви­мо­ги на умо­ви ро­бо­ти ко­тків

Агре­га­ти за­сто­со­ву­ю­ться на по­лях із во­ло­го­сті ґрун­ту від 14 до 23%, твер­ді­стю до 1,5 МПа, щіль­ні­стю до 1,0 г/ смЗ. По­ка­зни­ки яко­сті: гли­би­на обро­бі­тку ґрун­ту ущіль­не­н­ням — 2,5 см; се­ре­дньо­ква­дра­ти­чне від­хи­ле­н­ня від гли­би­ни обро­бі­тку — 2,0 см; вміст гру­док за фра­кці­я­ми: до 15 мм — до 70,0%; по­над 30 мм — до 2,0%; гре­бе­ни­стість по­верх­ні по­ля — не біль­ше 1,6 см.

До­три­ма­н­ня основ­них агро­те­хні­чних ви­мог до обро­бі­тку ґрун­ту дасть мо­жли­вість опти­мі­зу­ва­ти ро­бо­ту МТА при мі­ні­маль­них ви­тра­тах па­ли­ва за опти­маль­ної про­ду­ктив­но­сті ро­бо­ти ґрун­то­об­ро­бних ма­шин.

На­ра­зі роз­рі­зня­ють та­кі ти­пи кон­стру­кцій ко­тків: кіль­ча­сто-шпо­ро­ві — на­бу­ли най­біль­шо­го роз­по­всю­дже­н­ня та при­зна­че­ні для по­верх­не­во­го роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту з ущіль­не­н­ням під­по­верх­не­во­го ша­ру, руй­ну­ва­н­ня ґрун­то­вої кір­ки, а та­кож для час­тко­во­го ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні зо­ра­но­го по­ля. Скла­да­ю­ться із на­бо­ру ди­сків ді­а­ме­тром 520 мм, ро­бо­чою ча­сти­ною яких є кли­но­по­ді­бні шпо­ри (ши­пи), що роз­та­шо­ва­ні по оби­два бо­ки кі­лець. Пи­то­мий тиск на грунт мо­жна змі­ню­ва­ти ве­ли­чи­ною при­кла­де­но­го ба­ла­сту (від 25 до 43 Н на 1 см ши­ри­ни за­хва­ту); кіль­ча­сто-зу­бо­ві та­кож скла­да­ю­ться із на­бо­ру кі­лець двох ви­дів: із кли­но­по­ді­бним кіль­цем та із зуб­ця­ми. Ці ко­тки по­дрі­бню­ють груд­ки ефе­ктив­ні­ше глад­ких, але гір­ше кіль­ча­сто-шпо­ро­вих. Сут­тє­вою пе­ре­ва­гою їх є по­кра­ще­не са­мо­очи­ще­н­ня за ра­ху­нок рі­зних ко­ло­вих швид­ко­стей кі­лець; во­до­на­лив­ні глад­кі ко­тки при­зна­че­ні для ущіль­не­н­ня ґрун­ту пе­ред або пі­сля ви­сі­ву дрі­бно­го на­сі­н­ня, а та­кож для при­ко­чу­ва­н­ня ве­сною схо­дів ози­мих на роз­ри­хле­них мо­ро­зом ґрун­тах. Во­ни ком­пле­кту­ю­ться із кіль­кох се­кцій, ма­ють ді­а­метр до 0,7 м. Щіль­ність при­ко­чу­ва­н­ня ре­гу­лю­ють кіль­кі­стю во­ди, за­ли­тої у ци­ліндр ко­тка. Пи­то­мий тиск на ґрунт ста­но­вить у ме­жах

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.