Гран­діо­зний День по­ля від «Во­лин­ської Фон­до­вої Ком­па­нії»

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ігор Пе­трен­ко

Най­більш очі­ку­ва­на по­дія в агро­сфе­рі на Во­ли­ні від­бу­ла­ся 8 сер­пня цьо­го ро­ку — мас­шта­бний День по­ля від «Во­лин­ської Фон­до­вої Ком­па­нії». За­хід зі­брав не­по­да­лік Лу­цька зна­них агра­рі­їв Во­ли­ні та Рів­нен­щи­ни, бі­зне­сме­нів, агро­но­мів, ін­же­не­рів. Свя­то від­бу­ло­ся на по­лях сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства «Рать».

Горб­ку­ва­та мі­сце­вість по­бли­зу се­ла Оздів ду­же ма­льов­ни­ча. На обрії ви­дно ма­ків­ки кіль­кох нав­ко­ли­шніх цер­ков: над сві­жо­ско­ше­ною стер­нею — Св. Па­ра­ске­ви й Во­зне­сі­н­ня, а над даль­нім лі­сом — Успі­н­ня.

Зер­но­вий клин го­спо­дар­ства «Рать» ста­но­вить 1300 га. Ко­ло­со­ві вже зі­бра­ли — се­ре­дня уро­жай­ність пше­ни­ці ся­гає 86 ц/га, ячмінь дав по 57 ц/га. На по­лі ле­жать тю­ки со­ло­ми. Жни­ва про­йшли зла­го­дже­но, чі­тко на п’ятьох ком­бай­нах.

І те­пер от — су­ча­сні обжин­ки: свя­то, по­єд­на­не з Днем по­ля «Во­лин­ської Фон­до­вої Ком­па­нія». Бо во­на є одним із го­лов­них пар­тне­рів цьо­го пе­ре­до­во­го го­спо­дар­ства.

Із при­ві­таль­ною про­мо­вою до го­стей звер­ну­ли­ся ке­рів­ник СГПП «Рать» Ві­ктор Шум­ський, за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «Во­лин­ської Фон­до­вої Ком­па­нії» Ва­ле­рій Ду­дар та ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту агро­про­ми­сло­во­го роз­ви­тку Во­лин­ської ОДА Юрій Гор­бен­ко.

Ві­ктор Шум­ський — уро­дже­нець се­ла Ра­тнів. Йо­го дід Юхим за­ві­ду­вав тут тва­рин­ни­цькою фер­мою, і під час шкіль­них ка­ні­кул хло­пець пра­цю­вав там фу­ра­жи­ром. По­тім у рі­дно­му се­лі був бри­га­ди­ром, агро­но­мом, оби­рав­ся сіль­ським го­ло­вою. То­му вла­сни­ки без­за­сте­ре­жно до­ві­ри­ли йо­му свої паї. Ни­ні «Рать» обро­бляє близь­ко 4 000 га, утри­мує на 8 фер­мах ве­ли­ку ро­га­ту ху­до­бу, по­го­лів’я якої ся­гає 2500 го­лів, і дві сви­но­фер­ми. Тоб­то це до­бре зба­лан­со­ва­не, ди­вер­си­фі­ко­ва­не го­спо­дар­ство, яке не ли­ше дає при­бу­ток, а й за­без­пе­чує ро­бо­тою ме­шкан­ців кіль­кох ближ­чих сіл.

Юрій Гор­бен­ко на­го­ло­сив на ро­лі «Во­лин­ської Фон­до­вої Ком­па­нії» у жит­ті агра­рі­їв ре­гіо­ну і на­звав її «на­шою, рі­дною, най­більш по­ту­жною, що пра­цює на Во­ли­ні». Втім, і за ме­жа­ми обла­сті ВФК та­кож вель­ми зна­на.

От­же, на стер­ні ви­ши­ку­ва­ли­ся 13 зраз­ків най­кра­щої агро­те­хні­ки від брен­дів зі сві­то­вим іме­нем — Fendt, Challenger і Massey Ferguson, що вхо­дять у кор­по­ра­цію AGCO, а та­кож від про­від­них ма­ши­но­ви­ро­бни­ків Kuhn, Agrisem, Unia. Тут бу­ли ма­ши­ни, що на­ле­жать го­спо­дар­ству «Рать», а та­кож спе­ці­аль­но на­да­ні для пре­зен­та­ції «Во­лин­ською Фон­до­вою Ком­па­ні­єю».

Кіль­ка фер­ме­рів об­сту­пи­ли тра­ктор Fendt 936 Vario. Ка­бі­на Х5 справ­ляє вра­же­н­ня «п’яти зі­рок» єв­ро­пей­сько­го го­те­лю. Во­на кра­си­ва, ер­го­но­мі­чна. Ди­зайн тра­кто­ра роз­ро­бляв­ся ві­до­мою ав­то­мо­біль­ною пре­мі­ум-ком­па­ні­єю «Пор­ше». Ка­пот вузь­кий: тра­кто­ри­сто­ві пре­кра­сно ви­дно не ли­ше пе­ре­днє уста­тку­ва­н­ня, а й ко­лі­сні ар­ки. Ма­кси­маль­но ши­ро­кий огляд від­кри­ва­є­ться нав­сі­біч. Ка­бі­на роз­та­шо­ву­є­ться на трьох пнев­мо­по­ду­шках-ста­бі­лі­за­то­рах, що за­без­пе­чу­ють м’яку їзду.

Си­ді­н­ня мо­жна ро­би­ти жорс­ткі­шим або м’які­шим, на­ла­што­ву­ва­ти по ви­со­ті, ру­ха­ти впе­ред-на­зад, так, як зру­чні­ше во­ді­є­ві.

Кон­ди­ціо­нер із на­прав­ле­ним по­то­ком по­ві­тря. У хо­ло­дну по­ру, нав­па­ки, мо­жна вклю­чи­ти пі­ді­грів си­ді­н­ня. Кру­їз-кон­троль. Ба­га­то ні­би не­по­мі­тних дрі­бниць — штор­ки від сон­ця, під­став­ка під мо­біль­ний те­ле­фон — які ство­рю­ють ком­форт і ра­дість про­тя­гом усьо­го ча­су пе­ре­бу­ва­н­ня за кер­мом.

Ро­бо­чі ор­га­ни роз­та­шо­ва­ні ду­же зру­чно. І на­віть на кри­лі над ко­ле­сом є до­да­тко­ві ор­га­ни управ­лі­н­ня: сто­я­чи у по­лі бі­ля тра­кто­ра, мо­жна ке­ру­ва­ти на­ві­скою, вми­ка­ти-ви­ми­ка­ти ВВП і гі­дро­ци­лін­дри.

Fendt 936 Vario — тра­ктор пре­мі­ум-се­гмен­ту: те­хні­ка до­ро­га, але й най­кра­ща. Йо­го під­ви­ще­на тя­го­ва по­ту­жність ра­зом із мо­жли­ві­стю ви­ко­ри­ста­н­ня ду­же рі­зно­ма­ні­тних при­чі­пних і на­ві­сних зна­рядь за­без­пе­чу­ють ма­ши­ні Fendt якнай­шир­шу уні­вер­саль­ність. За­дня три­то­чко­ва на­ві­ска має до­во­лі ви­со­ку ван­та­жо­пі­д­йом­ність — 11 т. Fendt 936 Vario має та­кож пе­ре­дню актив­ну на­ві­ску. Спе­ре­ду мо­жна агре­га­ту­ва­ти на­ві­сну те­хні­ку: ко­сар­ку, сі­вал­ку, фре­зу, сні­го­вий від­вал або­що. А при ви­ко­ри­стан­ні до­да­тко­во­го ван­та­жу ва­гою до 2,5 т це дає у по­лі кра­щу тя­гу, змен­ше­н­ня бу­ксу­ва­н­ня, еко­но­мію па­ли­ва. А вза­га­лі Fendt про­по­нує біль­ше 24 при­єд­нань, зру­чно роз­мі­ще­них як у пе­ре­дній, так і у за­дній ча­сти­ні тра­кто­ра.

Пе­ре­дні ко­ле­са роз­мі­ром 650/65 мм, за­дні — 710/75 мм . Це най­шир­ші на рин­ку се­ред тра­ди­цій­них тра­кто­рів та­ко­го кла­су. Зав­дя­ки їм Fendt ру­ха­є­ться по­лем, не знає зай­вих

Тра­ктор Fendt 939 Vario — один із най­по­пу­ляр­ні­ших у Єв­ро­со­ю­зі

Куль­ти­ва­тор Challenger 5731 до­бре пра­цює на по­лях із ве­ли­кою кіль­кі­стю по­жнив­них за­ли­шків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.