Еле­ва­тор­на ін­фра­стру­кту­ра зро­стає

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ігор Пе­трен­ко Ві­ктор Бор­знен­ко

Для збе­рі­га­н­ня зер­на пі­сля жни­ву­ва­н­ня й до пе­ре­роб­ки по­трі­бна ін­ду­стрія схо­вищ, яка за­раз роз­бу­до­ву­є­ться ви­со­ки­ми тем­па­ми. Еле­ва­то­ри — не­від’єм­на ча­сти­на ін­фра­стру­кту­ри агро­бі­зне­су. На су­ча­сних зер­но­схо­ви­щах фер­ме­рам на­да­ють і су­пу­тні по­слу­ги: су­ші­н­ня, транс­пор­ту­ва­н­ня збіж­жя, за­без­пе­че­н­ня ло­гі­сти­кою.

В ли­пні у мі­сті Го­ла При­стань на Хер­сон­щи­ні за­пра­цю­вав пе­ре­ван­та­жу­валь­ний зер­но­вий тер­мі­нал, по­бу­до­ва­ний хол­дин­гом «Ні­бу­лон» зав­дя­ки спри­ян­ню Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції й роз­ви­тку (ЄБРР) у ко­ро­ткі стро­ки — за 100 днів. У бу­дів­ни­цтві бра­ли участь близь­ко 1,5 тис. осіб із 75 під­ря­дних ор­га­ні­за­цій. «Сіль­ське го­спо­дар­ство є основ­ним мо­мен­том для акти­ві­за­ції усьо­го еко­но­мі­чно­го по­тен­ці­а­лу Укра­ї­ни», — ска­зав ди­ре­ктор ЄБРР Шев­кі Аджу­нер. Він та­кож від­зна­чив, що ЄБРР бу­де під­три­му­ва­ти й на­да­лі роз­ви­ток аграр­ної га­лу­зі Укра­ї­ни.

По­ту­жне ви­ро­бни­цтво зер­на і до­бре ор­га­ні­зо­ва­на ло­гі­сти­ка ро­блять Хер­сон­щи­ну одні­єю із про­від­них у дер­жа­ві з ви­ро­бни­цтва зер­но­вих. Та ж ком­па­нія тро­хи ра­ні­ше, в черв­ні, від­кри­ла вже у За­по­різь­кій обла­сті в се­лі Бі­лень­ке пе­ре­ван­та­жу­валь­ний тер­мі­нал «Хор­ти­ця» для зер­но­вих та олій­них з об­ся­гом збе­рі­га­н­ня 77 тис. т. У ли­пні від­крив до­да­тко­ві по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня зер­но­вих та­кож мор­ський тер­мі­нал «Ні­ка-Те­ра» (Ми­ко­ла­їв). А вза­га­лі за­раз в Укра­ї­ні діє 33 при­пор­то­вих зер­но­вих тер­мі­на­ли, зда­тних за­без­пе­чи­ти пе­ре­вал­ку 50 млн т зер­но­вих на екс­порт, і май­же 800 зер­но­схо­вищ, роз­ра­хо­ва­них на збе­рі­га­н­ня 33,5 млн т зер­на.

Але й цих об­ся­гів пе­ре­вал­ки і збе­рі­га­н­ня вже не­до­ста­тньо, щоб упо­ра­ти­ся з уро­жа­я­ми. За­галь­ний екс­порт зер­но­вих із кра­ї­ни в 2016–2017 МР ста­но­вив 43,8 млн т, і він, ма­буть, зро­ста­ти­ме. Про­тя­гом остан­ніх кіль­кох ро­ків Укра­ї­на ста­ла одним із най­ва­жли­ві­ших грав­ців на сві­то­вих рин­ках зер­на. Од- нак за­без­пе­че­ність еле­ва­то­ра­ми по кра­ї­ні ледь ся­гає 65%.

Ся­ю­чі ба­шти

Пі­сля УРСР за­ли­ши­ло­ся чи­ма­ло бе­тон­них еле­ва­то­рів і зер­но­схо­вищ, які біль­ше на­га­ду­ють бом­бо­схо­ви­ща. Де­які з них ще ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться, а ін­ші за­ро­ста­ють бур’яна­ми, і бі­ля них лі­та­ють хі­ба що го­ло­дні во­ро­ни, зга­ду­ю­чи ми­ну­лі ку­чу­гу­ри пше­ни­ці. Від­так, зер­но­ви­ро­бни­кам до­во­ди­ться, як це від­бу­ва­ло­ся й ра­ні­ше, про­да­ва­ти біль­шу ча­сти­ну вро­жаю «з ко­ліс», з-під зер­но­зби­раль­но­го ком­бай­на, за­ни­жу­ю­чи ці­ну й гу­бля­чи при­бу­ток. Або збе­рі­га­ти збіж­жя у не над­то при­сто­со­ва­них при­мі­ще­н­нях, на­си­пом на під­ло­зі в ста­ро­вин­них ко­мо­рах-кам’яни­цях або на то­ках без на­ле­жно­го те­хні­чно­го осна­ще­н­ня.

На та­ких під­при­єм­ствах збе­ре­же­н­ня зер­на по­тре­бує до­да­тко­вих зу­силь і ко­штів на зер­но­су­ші­н­ня, зва­жу­ва­н­ня, пе­ре­ван­та­же­н­ня то­що. Але й ці мі­сця для збе­рі­га­н­ня уро­жаю ко­ри­сту­ю­ться по­пи­том, осо­бли­во у жни­ва.

Їздя­чи Укра­ї­ною, «Агро­бі­знес Сьо­го­дні» спо­сте­рі­гає по­всю­ди де­да­лі біль­ше но­вих еле­ва­то­рів. Во­ни рі­зні: ще фун­кціо­ну­ють де-не-де ста­рі бе­тон­ні «ди­но­зав­ри», під­ре­мон­то­ва­ні й пе­ре­фар­бо­ва­ні у жов­то-бла­ки­тні ко­льо­ри, але вже біль­шає но­вих ме­та­ле­вих башт-си­ло­сів. Ви­бли­ску­ють на сон­ці ре­бри­сті ста­ле­ві ко­ну­си. Та­кі да­хи спри­я­ють від­во­ду кон­ден­са­ту, за­по­бі­га­ють по­тра­плян­ню у се­ре­ди­ну зер­но­схо­ви­ща пта­хів і до­щу.

На укра­їн­сько­му рин­ку ни­ні си­ло­си про­по­ну­ють ба­га­то які­сних ви­ро­бни­ків. Се­ред най­більш ві­до­мих — за­ру­бі­жні фір­ми Riela, Petkus, Tornum, Agrex, Symaga, Neuero, Scafco, Araj, Sukup. Збу­ду­ва­ли вже чи­ма­ло но­вих зер­но­схо­вищ і ві­тчи­зня­ні за­во­ди «Со­кіл», «Агро-Со­юз», КМЗ. Ще один від­но­сно но­вий гра­вець на рин­ку ме­та­ле­вих зер­но­схо­вищ — ком­па­нія «Ал­тин Бе­лек» (Ту­реч­чи­на). Во­на ви­го­тов­ляє си­ло­си з ли­сто­во­го ме­та­лу, зро­бле­но­го на за­во­дах ін­дій­ської ме­та­лур­гій­ної кор­по­ра­ції Arcelor Mittal.

За­фі­ксо­ва­но тен­ден­цію: хол­дин­ги де­що при­пи­ни­ли без­дум­ну кон­со­лі­да­цію зе­мель в обро­бі­тку і кіль­кість обро­блю­ва­них ге­ка­рів, на­то­мість збіль­шу­ють об­сяг по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня зер­но­вих.

Агро­хол­динг «Кер­нел» свої по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня до­вів до 2,8 млн т. Ukrlandfarming во­ло­діє зер­но­схо­ви­ща­ми за­галь­ним об­ся­гом близь­ко 1,1 млн т, «Мрія Агро­хол­динг» має ре­зер­ви для збе­рі­га­н­ня 600 тис. т, «Сва­рог Вест Груп мо­же роз­мі­сти­ти до 500 тис. т зер­на. Ни­ні на­віть ко­жен ма­лий фер­мер мріє по­ста­ви­ти свою не­ве­ли­ку «бан­ку»-си­лос, щоб про­да­ва­ти про­ду­кцію, ко­ли ці­на на неї бу­де якнай­кра­щою.

Очи­ще­н­ня, су­ші­н­ня…

Під­го­тов­ка зер­на до збе­рі­га­н­ня, як ві­до­мо, скла­да­є­ться із де­кіль­кох ета­пів. Спо­ча­тку із зер­но­вої ма­си ви­да­ля­ють смі­т­тя. Да­лі во­но про­хо­дить кіль­ка ста­дій очи­ще­н­ня. Якщо во­но щу­пле чи би­те, мі­стить до­мі­шки, пи­лю­ку — по­вин­но пі­ти у від­хо­ди. Для цих опе­ра­цій на будь-яко­му су­ча­сно­му еле­ва­то­рі по­трі­бні не­об­хі­дні се­па­ра­то­ри, аспі­ра­то­ри — сло­вом, чи­слен­ний парк до­по­мі­жної те­хні­ки. Її ви­ро­бля­ють як за­ру­бі­жні, так і укра­їн­ські ви­ро­бни­ки.

Зер­но­очи­сні се­па­ра­то­ри ви­пу­ска­ють Ravaro, Delta, Buhler, Marot та ін­ші. Се­ред ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків на­зве­мо «Оліс» (Оде­са), «Ае­ро­мех» (Лу­ган­ська обл.), «Агро­се­пмаш» (За­по­ріж­жя).

Уро­жай зби­ра­є­ться во­се­ни іно­ді під до­щем, і во­ло­гість зер­на під­ви­щу­є­ться до 20–25%. А си­ре зер­но збе­рі­га­ти не мо­жна — зі­пріє. Тож су­ча­сний еле­ва­тор не­мо­жли­вий без су­шар­ки. Зно­ву ж та­ки, у цьо­му се­гмен­ті ба­га­то іно­зем­них про­по­зи­цій від ком-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.