Не­за­мін­ний «ві­слюк»

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ві­ктор Бор­знен­ко

Мо­то­тра­ктор є щось се­ре­днім між мо­то­бло­ком та зви­чай­ним тра­кто­ром. Їх ви­го­тов­ля­ють як на ві­тчи­зня­них за­во­дах, так і за­во­зять з-за кор­до­ну. Цей ма­лий за­сіб ме­ха­ні­за­ції є не­за­мін­ним для фер­ме­рів.

Ці ма­ши­ни на­зи­ва­ють так: «но­вий вид сіль­гос­пте­хні­ки», або тро­хи скром­ні­ше: «но­ва аль­тер­на­ти­ва мо­то­бло­ку і тра­кто­ру». Зві­сно, ре­клам­ні пе­ре­біль­ше­н­ня — це спра­ва зро­зумі­ла. Однак на­справ­ді мо­то­тра­ктор стає де­да­лі по­пу­ляр­ні­шим і на­віть мо­дним у се­ре­до­ви­щі ма­ло­го агро­бі­зне­су. За­раз їх з’яви­ло­ся на рин­ку чи­ма­ло. Що це за те­хні­ка? Щось се­ре­днє між ру­чним мо­то­бло­ком та «до­ро­слим» тра­кто­ром, не­за­мін­ний за­сіб ви­ро­бни­цтва для не­ве­ли­кої ді­лян­ки.

Фер­мер Ми­ко­ла Ща­ден­ко з Хмель­нич­чи­ни, який обро­бляє усьо­го 2,5 га, ви­сло­вив­ся так: «Мо­то­тра­ктор — це ішак, пра­цьо­ви­тий ві­слю­чок. Він має пе­ре­ва­ги як пе­ред ма­лень­ким по­ні (тоб­то мо­то­бло­ком), так і пе­ред ко­ня­кою чи сло­ном — тра­кто­ра­ми рі­зної по­ту­жно­сті». Плю­си мо­то­тра­кто­ра пе­ред мо­то­бло­ком зро­зумі­лі: біль­ша по­ту­жність (до 18 к. с.), від­так, і про­ду­ктив­ність. А пе­ред тра­кто­ром? На ма­лій ді­лян­ці во­ни теж оче­ви­дні: «ві­слюк» ма­нев­ре­ні­ший, про­сті­ший у ке­ру­ван­ні та об­слу­го­ву­ван­ні, еко­ном­ні­ший.

Та­кі мо­то­тра­кто­ри, як пра­ви­ло, агре­га­ту­ю­ться з усім не- об­хі­дним на­ві­сним і при­чі­пним уста­тку­ва­н­ням ма­лої ме­ха­ні­за­ції: ко­сар­ка­ми, плу­га­ми, куль­ти­ва­то­ра­ми, сі­вал­ка­ми, ко­пал­ка­ми й са­джал­ка­ми, об­при­ску­ва­ча­ми, при­че­па­ми, сні­го­при­би­ра­ча­ми. А ґрун­то­ва фре­за за­зви­чай вхо­дить у стан­дар­тний ком­плект по­ста­ча­н­ня ко­жно­го «ві­слю­ка».

У са­мо­го Ща­ден­ка в ко­ри­сту­ван­ні ДМТЗ-160 по­ту­жні­стю 16 к.с. від ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка ТОВ «Дні­пров­ський Ме­ха­но-Тра­ктор­ний За­вод». Тоб­то ці мо­то­тра­кто­ри зби­ра­ють на за­во­ді у Дні­прі. Які­сні і зро­зумі­лі укра­їн­сько­му фер­ме­ру ком­пле­кту­ю­чі, ба­га­то­сту­пін­ча­стий кон­троль яко­сті, пе­ре­д­про­да­жна під­го­тов­ка, без­ко­штов­на до­став­ка — це те, чо­го має пра­во очі­ку­ва­ти по­ку­пець від ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка. Іно­ді ДМТЗ плу­та­ють з ін­шим ви­ро­бни­ком із то­го ж Дні­пра — ДТЗ (Дні­пров­ським тра­ктор­ним за­во­дом). На­зви схо­жі, як і асор­ти­мент ви­ро­бів. Ди­ву­ва­ти­ся не вар­то. В Опі­шно­му всі лі­плять гле­чи­ки, в Ти­сме­ни­ці все мі­сте­чко ви­чи­няє ху­тро, Ко­сів сла­ви­ться ки­ли­ма­ми, ну а в Дні­прі усі ро­блять схо­жі ма­ши­ни. Та­кі ре­гіо­наль­ні тра­ди­ції.

«Дні­пров­ський тра­ктор­ний за­вод» (ДТЗ) є під­роз­ді­лом ві­до­мо­го під­при­єм­ства «Пів­ден­ний ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод» («Пів­ден­маш»). Во­но здав­на ви­го­тов­ля­ло не ли­ше ра­ке­ти, а й тро­лей­бу­си, тра­кто­ри ЮМЗ, тож тра­ди­ція і те­хні­чні на­ви­чки у дні­прян є.

От­же, за­вод ДТЗ ро­бить ма­лу сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку, в то­му чи­слі й мо­то­тра­кто­ри, однак в основ­но­му зби­рає її з ки­тай­ських ком­пле­кту­ю­чих. Мо­то­тра­кто­ри на цьо­му під­при­єм­стві ви­го­тов­ля­ю­ться під кіль­ко­ма мар­ка­ми. На­при­клад, за­жив по­пу­ляр­но­сті «ві­слю­чок» DW 160GX по­ту­жні­стю 16 к. с., Garden Scout T15 на 15. к. с., Fighter Т-18 на 13 к. с. Зна­ють в Укра­ї­ні і тра­кто­рець Zubr JR-Q12E із ди­зель­ним дви­гу­ном на 12 к. с. Цей «Зубр» роз­ро­би­ла й про­су­ває на рин­ках не Бі­ло­русь, як мо­жна бу­ло по­ду­ма­ти, а той-та­ки Ки­тай, між­на­ро­дна кор­по­ра­ція, яка пра­цює у 46 дер­жа­вах по всьо­му сві­ті.

Ми за­зна­чи­ли да­ле­ко не всі мар­ки мо­то­тра­ктор­ців. Се­ред по­пу­ляр­них мо­де­лей ще на­зве­мо Agromeh Т-18 із дви­гу­ном 18,0 к. с., Forte T-161 на 15 к. с. Об’єд­нує їх усіх ки­тай­ське по­хо­дже­н­ня.

Усі ці тра­ктор­ці з Дні­пра мо­жна при­дба­ти че­рез Ін­тер­нет у будь-яко­му ку­то­чку Укра­ї­ни, не ви­хо­дя­чи з ха­ти, на­при­клад, на сай­тах Dneprtraktor, Tractor-zavod, Zirkashop. Як пра­ви­ло, за­мов­ни­ко­ві до­став­ля­ють те­хні­ку, ку­ди він за­ба­жає. Ви­бір зап­ча­стин до них до­во­лі ши­ро­кий, що зав­жди по­до­ба­є­ться по­ку­пцям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.