Ри­нок ні­ше­вих зер­но­бо­бо­вих куль­тур

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Юрій Кер­на­сюк

Ри­нок ні­ше­вих зер­но­бо­бо­вих куль­тур в остан­ні ро­ки де­мон­струє стій­ке зро­ста­н­ня як вну­трі­шньо­го, так і зов­ні­шньо­го по­пи­ту, що спо­ну­кає ві­тчи­зня­них агра­рі­їв збіль­шу­ва­ти по­сів­ні пло­щі під ни­ми та об­ся­ги їх про­по­зи­ції.

Зер­но­бо­бо­ві куль­ту­ри тра­ди­цій­но за­йма­ють осо­бли­ве мі­сце в зер­но­во­му і кор­мо­во­му ба­лан­сі кра­ї­ни, за­без­пе­чу­ю­чи ди­вер­си­фі­ка­цію та стра­ху­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських по­сі­вів на ви­па­док ви­ни­кне­н­ня і дії окре­мих ри­зи­ків вна­слі­док не­спри­я­тли­вих по­го­дно-клі­ма­ти­чних умов ро­ку.

Згі­дно з остан­ні­ми да­ни­ми Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції із сіль­сько­го го­спо­дар­ства і про­до­воль­ства ООН (FAO), зер­но­бо­бо­ві є ва­жли­ви­ми сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми куль­ту­ра­ми з ці­ло­го ря­ду при­чин. Во­ни ба­га­ті на­ту­раль­ни­ми ре­чо­ви­на­ми і ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться ви­со­ким вмі­стом біл­ка, що ро­бить їх іде­аль­ним йо­го дже­ре­лом, осо­бли­во в ре­гіо­нах, де м’ясо та мо­ло­чні про­ду­кти не­до­сту­пні фі­зи­чно або еко­но­мі­чно. При цьо­му в них ма­ло жи­рів, і во­ни ба­га­ті на роз­чин­ну клі­тко­ви­ну, спо­жи­ва­н­ня якої спри­яє зни­жен­ню хо­ле­сте­ри­ну та до­по­ма­гає кон­тро­лю­ва­ти рі­вень цукру в кро­ві.

Без­по­се­ре­дньо до гру­пи зер­но­вих бо­бо­вих куль­тур від­но­сять го­рох, со­че­ви­цю, ква­со­лю, сою, нут та ін­ші. Во­ни від­зна­ча­ю­ться до­сить ви­со­ким вмі­стом біл­ка се­ред зер­но­вих куль­тур, за що ці­ну­ю­ться у всьо­му сві­ті.

З усьо­го пе­ре­лі­ку зер­но­бо­бо­вих куль­тур най­більш ві­до­ми­ми ні­ше­ви­ми їх про­ду­кта­ми на ві­тчи­зня­но­му аграр­но­му рин­ку є пе­ред­усім со­че­ви­ця, ква­со­ля, нут. До ні­ше­вих та­кож мо­жна від­не­сти і го­рох, по­при те, що по­сів­ні пло­щі під ним остан­ні­ми ро­ка­ми різ­ко зро­сли.

Ці куль­ту­ри, як ні­які ін­ші, ви­яв­ля­ють ви­со­ку стій­кість до змі­ни кон’юн­кту­ри рин­ку, за­ли­ша­ю­чись одним із ва­жли- вих стра­те­гі­чних ре­зер­вів зер­но­вої га­лу­зі сіль­сько­го го­спо­дар­ства.

Ві­тчи­зня­ний ри­нок ні­ше­вих зер­но­бо­бо­вих куль­тур цьо­го ро­ку зна­чною мі­рою пред­став­ле­ний го­ро­хом і ква­со­лею, по­сів­ні пло­щі яких у су­ку­пно­сті ста­нов­лять 89% від за­галь­но­го їх під­сум­ку (ді­агр. 1).

Цьо­го ро­ку зер­но­бо­бо­ві куль­ту­ри по­сі­я­ли на пло­щі 502,7 тис. га, що ся­гає 155,1% від по­ка­зни­ка ми­ну­ло­го ро­ку, в то­му чи­слі го­рох на 410,6 тис. га, або 171,4% до 2016 р., а ква­со­лю на 42,8 тис. га, що, від­по­від­но, ста­но­вить 118,7%. Най­біль­ші по­сів­ні пло­щі зер­но­бо­бо­вих куль­тур зо­се­ре­дже­но в За­по­різь­кій (65,4 тис. га), Оде­ській (56,2 тис. га), Хар­ків­ській (52,3 тис. га) Ми­ко­ла­їв­ській (31,9 тис. га) і Він­ни­цькій (31,3 тис. га) обла­стях. Ці ж ре­гіо­ни най­біль­ше сі­ють го­ро­ху.

На ре­гіо­наль­но­му рів­ні ни­ні до­сить зна­чний при­ріст по­сів­них площ під зер­но­бо­бо­ви­ми куль­ту­ра­ми, що є вдві­чі біль­шим від по­ка­зни­ка 2016 р., спо­сте­рі­га­є­ться пе­ред­усім у го­спо­дар­ствах До­не­цької, Він­ни­цької і Хер­сон­ської обла­стей.

При цьо­му, якщо роз­гля­да­ти окре­мі зер­но­бо­бо­ві куль­ту­ри, то в основ­но­му їх сі­ють у сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах, у то­му чи­слі 96,3% го­ро­ху, то­ді як ква­со­лі ли­ше 24,5%, а ре­шту 75,5% — у го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня.

По­чи­на­ю­чи з 2000 р., по­сів­ні пло­щі під зер­но­бо­бо­ви­ми куль­ту­ра­ми із ро­ку в рік сут­тє­во ко­ли­ва­ли­ся. Теж са­ме сто­су­є­ться і пи­то­мої ва­ги го­ро­ху в стру­кту­рі по­сів­них пло­щі усіх зер­но­бо­бо­вих куль­тур (ді­агр. 2).

По­сів­ні пло­щі дру­гої за зна­че­н­ням ні­ше­вої зер­но­бо­бо­вої куль­ту­ри — ква­со­лі пе­ре­ва­жа­ють у Хмель­ни­цькій (5,2 тис. га), Він­ни­цькій (4,4 тис. га), Іва­но-Фран­ків­ській (4,2 тис. га), Тер­но­піль­ській (4,2 тис. га), Хар­ків­ській (3,7 тис. га) і Чер­ка­ській (3,6 тис. га) обла­стях. Зов­сім не­зна­чні пло­щі під ці­єю куль­ту­рою у Хер­сон­ській, Ми­ко­ла­їв­ській, Лу­ган­ській і Дні­про­пе­тров­ській обла­стях.

На ре­шту зер­но­бо­бо­вих куль­тур, які зде­біль­шо­го пред­став­ле­ні ви­кою, лю­пи­ном со­лод­ким, ну­том і со­че­ви­цею, при­па­дає близь­ко 49,3 тис. га. Ці куль­ту­ри най­біль­ше сі­ють у Чер­ні­гів­ській (11 тис. га), Оде­ській (5,8 тис. га), Жи­то­мир­ській (5,0 тис. га) і Хар­ків­ській (4,7 тис. га) обла­стях.

У по­рів­нян­ні зі всі­ма зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми час­тка зер­но­бо­бо­вих за вка­за­ний пе­рі­од зро­сла із 3% у 2000 р. до 3,4% в 2017 р.

В ці­ло­му зер­но­бо­бо­ві за­ли­ша­ю­ться ва­жли­вим дже­ре­лом хар­чо­во­го біл­ка та цін­ною куль­ту­рою у сі­во­змі­ні. То­му ціл­ком за­ко­но­мір­ним є по­вер­не­н­ня агра­рія до них, адже во­ни ви­гі­дні не ли­ше з еко­но­мі­чної чи

Дже­ре­ло: скла­де­но за да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.