Кар­то­пля — чом не ца­ри­ця по­лів?

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ко­стян­тин Рє­пін

Якось див­но уяви­ти со­бі на­ше жи­т­тя без кар­то­плі, про­те ви­ро­щу­ва­ти її на укра­їн­ських зем­лях роз­по­ча­ли тро­хи біль­ше, ніж два сто­лі­т­тя то­му, а ши­ро­ко­го по­ши­ре­н­ня во­на на­бу­ла зна­чно пі­зні­ше.

При­хід на на­ші по­ля кар­то­плі озна­ме­ну­вав за­кін­че­н­ня ери «ца­ря Го­ро­ха» як основ­но­го дже­ре­ла ву­гле­во­днів, но­ва «ца­ри­ця» по­ті­сни­ла йо­го не тіль­ки на по­лях, а й у ме­ню укра­їн­ців, за­ли­шив­ши ли­ше мі­фі­чну згад­ку про ста­ре па­ну­ва­н­ня. Ма­буть, із се­ре­ди­ни ХІХ ст. біль­шість із нас за­бу­ли, що кар­то­пля в Укра­ї­ні ро­сла не зав­жди. Ду­же швид­ко во­на ста­ла основ­ним хар­чо­вим про­ду­ктом, об­ся­ги ви­ро­щу­ва­н­ня яко­го ціл­ком ви­зна­ча­ли­ся по­тре­бою та по­го­дни­ми умо­ва­ми.

На від­мі­ну від пе­ре­ва­жної біль­шо­сті сіль­госп­про­ду­кції, кар­то­пля є то­ва­ром вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня — об­ся­ги зов­ні­шньої тор­гів­лі нею ви­мі­рю­ю­ться со­ти­ми від­со­тка від то­го, що зі­бра­но. Го­лов­ним зов­ні­шнім по­ку­пцем укра­їн­ської кар­то­плі є Бі­ло­русь — про­сто буль­ба ран­ньо­го збо­ру до­сти­гає у нас ра­ні­ше, ці об­ся­ги ціл­ком за­ле­жать від по­го­дної си­ту­а­ції. Та­кож Укра­ї­на за­ку­по­вує не­зна­чні об­ся­ги (від­но­сно вро­жаю) на­сін­нє­вої кар­то­плі у ті­єї ж Бі­ло­ру­сі та кра­ї­нах Єв­ро­пи — Ні­дер­лан­дах, Ні­меч­чи­ні, Фран­ції.

Ми­ну­ло­го ро­ку в Укра­ї­ні бу­ло зі­бра­но тро­хи мен­ше 22 млн т кар­то­плі. Про­те рі­чні об­ся­ги ви­ро­бни­цтва до­сить мін­ли­ві, во­ни за­ле­жать від роз­мі­рів по­сів­них площ, по­го­дних умов то­що.

В Укра­ї­ні тра­ди­цій­но чи­ма­ла час­тка кар­то­плі ви­ро­щу­є­ться не у сіль­госп­під­при­єм­ствах, а у го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня. Так бу­ло і «за кол­го­спів», ко­ли пла­ну­ва­н­ня вро­жа­їв і по­сі­вів здій­сню­ва­лось цен­тра­лі­зо­ва­но, так є і за­раз, де ко­жен пла­нує сам.

Якщо до 1990 ро­ку в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня ви­ро­щу­ва­лось близь­ко 70% всьо­го об­ся­гу вро­жаю кар­то­плі, то за 10 ро­ків си­ту­а­ція істо­тно змі­ни­ла­ся — на сіль­госп­під­при­єм­ства при­па­да­ло ли­ше 1–2% ва­лу. Про­те по­чи­на­ю­чи з 2010 ро­ку, спо­сте­рі­га­лась тен­ден­ція до збіль­ше­н­ня час­тки сіль­госп­під­при­ємств. Та це ви­яви­лось тим­ча­со­ве яви­ще.

За да­ни­ми 2016 ро­ку час­тка по­сів­них площ, на яких ви­ро­щу­ю­ться ко­ре­не­пло­ди та буль­бо­пло­ди, куль­ту­ри ово­че­ві та ба­штан­ні про­до­воль­чі у сіль- госп­під­при­єм­ствах ся­га­ла мен­ше 0,5%, а у го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня май­же 22%.

Це все при­зво­дить до то­го, що основ­ни­ми грав­ця­ми на рин­ку кар­то­плі є се­ре­дні ви­ро­бни­ки, а ве­ли­ким по­се­ре­дни­кам не­ці­ка­во че­рез її низь­ку екс­порт­ну зна­чу­щість.

Ви­ро­щу­ва­н­ня за ре­гіо­на­ми та ка­те­го­рі­я­ми го­спо­дарств

Ви­ро­щу­ва­н­ня кар­то­плі за ре­гіо­на­ми є ду­же від­мін­ним як за стру­кту­рою ви­ро­бни­ків, так і за об­ся­га­ми ви­ро­бни­цтва. Час­тка го­спо­дарств на­се­ле­н­ня у ви­ро­бни­цтві кар­то­плі ста­но­вить від 90% у Чер­ні­гів­ській обла­сті до май­же 100% у Хар­ків­ській та Лу­ган­ській (табл. 1).

Про­те, якщо роз­гля­да­ти ре­гіо­ни за об­ся­га­ми вро­жаю на ду­шу на­се­ле­н­ня, то се­ред лі­де­рів ми по­ба­чи­мо сут­тє­во від­мін­ні (за по­пе­ре­дньою озна­кою) ре­гіо­ни, це: Він­ни­цька, Чер­ні­гів­ська, Во­лин­ська, Рів­нен­ська, Жи­то­мир­ська, Хмель­ни­цька, Сум­ська та Тер­но­піль­ська обла­сті, тоб­то все По­ді­л­ля та, за ви­ня­тком Ки­їв­щи­ни, все По­ліс­ся. У цих ре­гіо­нах кар­то­плі ви­ро­бля­є­ться в се­ред-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.