За­хи­ща­є­мо ози­мі куль­ту­ри від хво­роб

Agrobusiness Segodni - - Еко­но­мі­чний ге­ктар - Іван Мар­ков

Ефе­ктив­ний за­хист ози­мих зер­но­вих від хво­роб бу­де успі­шним ли­ше за умов, ко­ли за­хо­ди во­се­ни бу­дуть на­прав­ле­ні пе­ред­усім на ра­ди­каль­не обме­же­н­ня або зни­ще­н­ня дже­ре­ла ін­фе­кції, бло­ку­ва­н­ня або упо­віль­не­н­ня шля­хів по­ши­ре­н­ня ін­фе­кції у пе­рі­од по­ча­тку ве­ге­та­ції ро­слин.

Ва­жли­вим ме­то­дом за­хи­сту ро­слин є до­три­ма­н­ня у го­спо­дар­ствах сі­во­змін, роз­ро­бле­них для ко­жної еко­ло­го-гео­гра­фі­чної зо­ни, за­ле­жно від ґрун­то­вих і клі­ма­ти­чних умов, стру­кту­ри по­сів­них площ. Ви­ко­на­н­ня ці­єї ви­мо­ги є по­ту­жним фі­то­са­ні­тар­ним за­хо­дом, який за­по­бі­гає ви­ни­кнен­ню епі­фі­то­тій хво­роб на по­сі­вах пше­ни­ці. У ра­зі на­дмір­но­го на­си­че­н­ня сі­во­змі­ни одні­єю куль­ту­рою під­ви­щу­є­ться шкі­дли­вість ко­ре­не­вих гни­лей, бу­рої ли­сто­вої ір­жі, се­пто­рі­о­зу, бо­ро­шни­стої ро­си, ба­кте­рі­аль­них і ві­ру­сних хво­роб. Слід за­ува­жи­ти, що за­галь­ні ви­тра­ти на про­ве­де­н­ня за­хи­сних за­хо­дів про­ти хво­роб на по­лях та­ких сі­во­змін зро­ста­ють у 3–5 ра­зів.

За­ле­жно від по­пе­ре­дни­ка, умо­ви ро­сту і роз­ви­тку пше­ни­ці скла­да­ю­ться по-рі­зно­му. Осо­бли­ву ува­гу слід при­ді­ли­ти не­д­опу­щен­ню у ран­ні фа­зи роз­ви­тку ро­слин в осін­ній пе­рі­од ко­ре­не­вих гни­лей, бо­ро­шни­стої ро­си, бу­рої лис­тко­вої ір­жі і се­пто­рі­о­зу. У зв’яз­ку з цим ви­ро­щу­ва­н­ня стій­ких сор­тів до на­зва­них хво­роб, осо­бли­во у ра­зі сів­би пше­ни­ці пі­сля стер­ньо­вих по­пе­ре­дни­ків, має пер­шо­чер­го­ве зна­че­н­ня.

При скла­дан­ні сі­во­змі­ни по­трі­бно не до­пу­ска­ти близь­ко­го роз­та­шу­ва­н­ня по­сі­вів пше­ни­ці ози­мої і ярої і по мо­жли­во­сті ін­ших зер­но­вих куль­тур, щоб не спри­я­ти швид­ко­му пе­ре­но­су ін­фе­кції збу­дни­ків хво­роб. На­сін­нє­ві ді­лян­ки не­об­хі­дно роз­та­шо­ву­ва­ти на від­да­лі не мен­ше 1 км від то­вар­них по­сі­вів. Чим мен­ше на­си­че­н­ня сі­во­змі­ни одні­єю куль­ту­рою, тим біль­ше про­сто­ро­ва ізо­ля­ція між ро­сли­ною-жи­ви­те­лем, дже­ре­лом ін­фе­кції па­то­ге­на.

Впро­ва­дже­н­ня во­ло­го­збе­рі­галь­ної си­сте­ми обро­бі­тку ґрун­ту з ура­ху­ва­н­ням зо­наль- них умов є га­ран­том зни­же­н­ня шкі­дли­во­сті хво­роб. Без­по­ли­це­вий і пло­ско­рі­зний обро­бі­тки ґрун­ту до­зво­ля­ють за­оща­джу­ва­ти во­ло­гу, зни­жу­ва­ти енер­го­ви­тра­ти, під­ви­щу­ва­ти уро­жай­ність куль­ту­ри. Про­те за та­ко­го спосо­бу обро­бі­тку ґрун­ту всі ро­слин­ні реш­тки від по­пе­ре­дньої куль­ту­ри ра­зом із збу­дни­ка­ми хво­роб за­ли­ша­ю­ться на йо­го по­верх­ні, на­ко­пи­че­н­ня ін­фе­кції зро­стає, що при­зво­дить на на­сту­пний рік до більш ін­тен­сив­но­го ура­же­н­ня ро­слин за­хво­рю­ва­н­ня­ми і сут­тє­вих фі­нан­со­вих ви­трат на про­ве­де­н­ня хі­мі­чно­го за­хи­сту куль­ту­ри. Зя­бле­вий обро­бі­ток ґрун­ту від­чу­тно зни­жує за­пас ін­фе­кції збу­дни­ків хво­роб у ґрун­ті.

Лу­ще­н­ня стер­ні по­кра­щує мі­не­ра­лі­за­цію ура­же­них ро­слин­них ре­шток, спри­яє по­яві па­да­ли­ці зер­но­вих куль­тур, на якій мо­жуть роз­ви­ва­тись ір­жа­сті хво­ро­би, бо­ро­шни­ста ро­са, се­пто­рі­оз, ко­ре­не­ві гни­лі, ба­кте­рі­аль­ні і ві­ру­сні за­хво­рю­ва­н­ня. Для при­ско­ре­н­ня роз­кла­да­н­ня ро­слин­них за­ли­шків і оздо­ров­ле­н­ня ґрун­ту ре­ко­мен­ду­є­ться об­при­ску­ва­ти стер­ню пе­ред ди­ску­ва­н­ням по­ля одним із біо­пре­па­ра­тів: ДЦ (де­стру­ктор це­лю­ло­зи), п., 0,5 кг/ га; Бі­о­ком­плекс-БТУ, р. (1,0–5,0 л/ га); Еко­стерн, р. (0,2– 2,5 л/ га); Еф­фект Біо, р. (2,5– 3,5 л/ га) та ін. Цей за­хід сут­тє­во при­ско­рює біо­ло­гі­чну і фер­мен­та­тив­ну актив­ність ґрун­то­вих мі­кро­ор­га­ні­змів, ґрунт від­чу­тно оздо­ров­лю­є­ться від стру­ктур фі­то­па­то­ге­нів, що спо­чи­ва­ють, у то­му чи­слі від збу­дни­ків ко­ре­не­вих гни­лей. На­сту­пна оран­ка спри­чи­няє сут­тє­ве зни­же­н­ня за­па­су ін­фе­кції збу­дни­ків хво­роб і мі­ні­маль­ний їх роз­ви­ток на схо­дах пше­ни­ці ози­мої.

Рі­зни­ми при­йо­ма­ми обро­бі­тку ґрун­ту мо­жна сут­тє­во зни­зи­ти чи­сель­ність шкі­дни­ків і бур’янів, се­ред яких є ба­га­то пе­ре­но­сни­ків ві­ру­сних і ба­кте­рі­аль­них хво­роб, а та­кож не­га­тив­ний вплив фа­кто­рів, не­спри­я­тли­вих для ро­сту і роз­ви­тку ро­слин.

За­го­тів­ля і ви­ко­ри­ста­н­ня на­сін­нє­во­го ма­те­рі­а­лу з ви­со­ки­ми по­сів­ни­ми яко­стя­ми. Це до­ся­га­є­ться ре­тель­ним пі­сля­зби­раль­ним очи­ще­н­ням, су­ші­н­ням і сор­ту­ва­н­ням на­сі­н­ня, до­ве­де­н­ня йо­го до кон­ди­цій згі­дно з ви­мо­га­ми чин­них ДСТУ. У во­ло­гих ре­гіо­нах, де сві­жо­зі­бра­не на­сі­н­ня не всти­гає прой­ти пі­сля­зби­раль­не до­зрі­ва­н­ня і ха­ра­кте­ри­зу­є­ться низь­кою схо­жі­стю й енер­гі­єю про­ро­ста­н­ня, ефе­ктив­ним за­хо­дом є йо­го по­ві­тря­но-те­пло­вий обі­грів на сон­ці про­тя­гом 5–7 днів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.