Ва­жли­ві аспе­кти під­ви­ще­н­ня при­бу­тко­во­сті ви­ро­щу­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ігор Ко­валь­чук,

Ку­ку­ру­дза — одна з основ­них куль­тур су­ча­сно­го сві­то­во­го зем­ле­роб­ства. Це куль­ту­ра рі­зно­бі­чно­го ви­ко­ри­ста­н­ня з ви­со­кою уро­жай­ні­стю.

Ва­жли­вою скла­до­вою усьо­го зер­но­во­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни є ви­ро­бни­цтво зер­на ку­ку­ру­дзи. Її су­ча­сне на­ро­дно­го­спо­дар­ське зна­че­н­ня і, зокре­ма, за­без­пе­че­н­ня на­дій­но­го зер­но­фу­ра­жно­го ба­лан­су не має аль­тер­на­ти­ви. Ця куль­ту­ра зна­чною мі­рою ви­зна­чає не тіль­ки еко­но­мі­чний стан тва­рин­ни­цтва, але й зер­но­вої га­лу­зі в ці­ло­му. Зав­дя­ки ви­гі­дно­му гео­гра­фі­чно­му роз­та­шу­ван­ню, спри­я­тли­вим при­ро­дно-клі­ма­ти­чним умо­вам для ку­ку­ру­дзи в Укра­ї­ні існу­ють об’єктив­ні умо­ви для її ви­ро­щу­ва­н­ня.

Агро­клі­ма­ти­чні умо­ви зон ку­ку­ру­дзо­сі­я­н­ня у на­шій кра­ї­ні ви­рі­зня­ю­ться над­зви­чай­ною рі­зно­ма­ні­тні­стю, що істо­тно впли­ває на ріст, роз­ви­ток ро­слин і фор­му­ва­н­ня зер­но­вої про­ду­ктив­но­сті куль­ту­ри.

Ку­ку­ру­дза — те­пло­лю­бна куль­ту­ра. Мі­ні­маль­на се­ре­дньо­до­бо­ва тем­пе­ра­ту­ра ґрун­ту для про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня ста­но­вить +8-10 °С, а схо­ди з'яв­ля­ю­ться за +10-12 °С. Ку­ку­ру­дза, ви­сі­я­на в хо­ло­дний і пе­ре­зво­ло­же­ний ґрунт, про­ро­стає ду­же по­віль­но, схо­ди її ча­сто бу­ва­ють зрі­дже­ні, бо на­бу­бня­ві­ле на­сі­н­ня ура­жу­є­ться гри­бни­ми хво­ро­ба­ми і втра­чає по­льо­ву схо­жість.

Не­без­пе­ка по­вер­не­н­ня ве­сня­них при­мо­роз­ків в Укра­ї­ні при­па­дає один раз на 5-6 ро­ків. Най­мен­ші ран­ні при­мо­роз­ки во­се­ни по­шко­джу­ють лис­тки і ро­сли­ну в ці­ло­му. Так, у фа­зі 2-3 лис­тки ку­ку­ру­дза ви­три­мує зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри до -2°С; за­ги­бель схо­дів мо­же спри­чи­ни­ти три­ва­ла дія при­мо­роз­ків по­ту­жні­стю -3°С, а -5°С зни­щить по­сів за кіль­ка го­дин, не­за­ле­жно від фа­зи роз­ви­тку.

В пе­рі­од роз­ви­тку ро­слин ку­ку­ру­дзи від схо­дів до ви­ки­да­н­ня во­ло­тей опти- маль­на тем­пе­ра­ту­ра для ро­сту і роз­ви­тку ста­но­вить +20-23 °С. До по­яви ге­не­ра­тив­них ор­га­нів під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри до +25-30 °С ку­ку­ру­дзі не шко­дить. У фа­зі цві­ті­н­ня під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­ту­ри по­над +30 °С не­га­тив­но впли­ває на за­пи­ле­н­ня ро­слин. Мі­ні­маль­на тем­пе­ра­ту­ра, за якої при­пи­ня­є­ться її ріст, ста­но­вить +10°С, а ма­кси­маль­на — +45 °С.

По­пе­ре­дни­ки. Ку­ку­ру­дза не ду­же ви­мо­гли­ва до по­пе­ре­дни­ків. У Лі­со­сте­пу во­на най­кра­ще ро­сте пі­сля ози­ми­ни, зер­но­бо­бо­вих, гре­чки, кар­то­плі. В зо­ні По­ліс­ся її роз­мі­щу­ють пі­сля лю­пи­ну, ба­га­то­рі­чних трав, льо­ну, зер­но­бо­бо­вих, ози­мих, кар­то­плі.

У ра­йо­нах не­до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня не ре­ко­мен­до­ва­но ви­сі­ва­ти її пі­сля куль­тур, які ви­су­шу­ють ґрунт, зокре­ма пі­сля цукро­вих бу­ря­ків, су­дан­ської тра­ви, со­ня­шни­ку. Не вар­то сі­я­ти ку­ку­ру­дзу пі­сля про­са, щоб за­по­біг­ти по­ши­рен­ню спіль­но­го шкі­дни­ка — ку­ку­ру­дзя­но­го ме­те­ли­ка. Во­на у сі­во­змі­ні є до­брим по­пе­ре­дни­ком для ярих зер­но­вих куль­тур, а при своє­ча­сно­му зби­ран­ні — для ози­мих. Але у пів­ден­них ре­гіо­нах кра­ї­ни її ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ють як про­во­ка­цій­ну куль­ту­ру для вов­чка і по­пе­ре­дник для со­ня­шни­ку.

Ку­ку­ру­дзу мо­жна ви­ро­щу­ва­ти як мо­но­куль­ту­ру. На чор­но­зе­мах без­змін­не ви­ро­щу­ва­н­ня, за умо­ви що­рі­чно­го вне­се­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.