Під­ви­ще­н­ня уро­жай­но­сті зав­дя­ки агро­хі­мі­чно­му сер­ві­су сві­то­во­го рів­ня

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

Ком­па­нія « Тер­ра­Тар­са » ві­до­ма зав­дя­ки по­стій­ним ін­но­ва­ці­ям. З мо­мен­ту сво­го за­сну­ва­н­ня (1997 рік) во­на не сто­їть на мі­сці, по­стій­но ро­зви­ва­є­ться і вдо­ско­на­лює сер­віс для сво­їх клі­єн­тів. Силь­ний на­у­ко­вий по­тен­ці­ал — у ком­па­нії пра­цює 4 кан­ди­да­ти на­ук, до­свід­че­ні агро­но­ми та хі­мі­ки, крім то­го, за­снов­ник і ге­не­раль­ний ди­рек- тор Ан­дрій Го­го­лев є спад­ко­вим вче­ним ґрун­то­знав­цем, — до­зво­ляє ком­па­нії успі­шно пра­цю­ва­ти і в кри­зо­ві ча­си та зав­жди йти по­пе­ре­ду у сво­їй сфе­рі ді­яль­но­сті.

Ство­ре­н­ня но­вої ла­бо­ра­то­рії « Тер­ра­Лаб » — це чер­го­вий мас­шта­бний про­ект ком­па­нії, адже во­на уком­пле­кто­ва­на най­су­ча­сні­шою апа­ра­ту­рою, що ро- бить її уні­каль­ною не ли­ше в Укра­ї­ні, але і се­ред кра­їн СНД. Во­на спів­пра­цює із про­від­ни­ми на­у­ко­ви­ми уста­но­ва­ми у сфе­рі агро­хі­мії і ґрун­то­знав­ства. У не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му « Тер­ра­Лаб » ста­не ча­сти­ною за­во­ду з ви­ро­бни­цтва хі­мі­чно чи­стих до­брив, який на­ра­зі бу­дує « Тер­ра­Тар­са » у Ка­хов­ці.

Клю­чо­ві пе­ре­ва­ги ла­бо­ра­то­рії « »:

уль­тра­су­ча­сне обла­дна­н­ня; ма­кси­маль­на ав­то­ма­ти­за­ція про­це­сів до­слі­дже­н­ня; які­сні ре­акти­ви; за­сто­су­ва­н­ня між­на­ро­дних стан­дар­тів при про­ве­ден­ні ана­лі­зів;

до­свід спе­ці­а­лі­стів.

У чо­му уні­каль­ність « »?

Ке­рів­ни­цтво « Тер­ра­Тар­са Укра­ї­ни » мрі­я­ло, щоб на­ші агра­рії мо­гли ро­би­ти су­ча­сні ана­лі­зи у се­бе в кра­ї­ні, а не ви­тра­ча­ли час, нер­ви та ко­шти на від­прав­ку зраз­ків до іно­зем­них уста­нов. Про­тя­гом кіль­кох ро­ків до­слі­джу­ва­ли­ся сві­то­ві те­хно­ло­гії та роз­роб­ки, за­ку­по­ву­ва­лось обла­дна­н­ня, спе­ці­а­лі­сти про­хо­ди­ли від­по­від­не на­вча­н­ня за­кор­до­ном. І ось вже ці­єї осе­ні « Тер­ра­Лаб » го­то­ва прийня­ти пер­ші зраз­ки на до­слі­дже­н­ня. Ма­кси­маль­на то­чність та ста­біль­ність ре­зуль­та­тів ана­лі­зів га­ран­то­ва­на!

Ана­лі­зи, які про­во­дить ла­бо­ра­то­рія, до­зво­лять ви­зна­чи­ти вміст до­сту­пних форм еле­мен­тів жив­ле­н­ня для ро­слин у ґрун­ті, з’ясу­ва­ти за­без­пе­че­ність їх по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми про­тя­гом їх ве­ге­та­ції та роз­ро­би­ти на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­ну си­сте­му жив­ле­н­ня всіх сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур.

Оскіль­ки ла­бо­ра­то­рія роз­та­шо­ва­на в цен­трі зро­шу­валь­но­го зем­ле­роб­ства Укра­ї­ни (м. Ка­хов­ка), то во­на та­кож бу­де під­три­му­ва­ти мі­сце­вих ви­ро­бни­ків, які ви­ро­щу­ють про­ду­кцію на зро­шен­ні. Оцін­ка яко­сті зро­шу­валь­ної во­ди як дже­ре­ла зро­ше­н­ня є

Уро­чи­сте від­кри­т­тя ла­бо­ра­то­рії «Тер­ра­Лаб». На фо­то злі­ва на пра­во: ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Тер­ра­Тар­са» Го­го­лев А.І., гу­бер­на­тор Хер­сон­ської обла­сті Гор­дє­єв А.А., ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «До­ктор Тар­са» Алі Озман

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.