Еко­но­мі­чний про­гноз ви­ро­щу­ва­н­ня ози­мих зер­но­вих на 2018 рік

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Юрій Кер­на­сюк

Аграр­не ви­ро­бни­цтво — це ди­на­мі­чний ком­плекс вза­є­мо­дії рі­зно­ма­ні­тних фа­кто­рів вну­трі­шньо­го і зов­ні­шньо­го се­ре­до­ви­ща, який у ни­ні­шніх скла­дних умо­вах еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку га­лу­зі по­тре­бує рі­зно­ма­ні­тних про­гно­зних оці­нок, зокре­ма, в пи­та­н­нях фор­му­ва­н­ня про­до­воль­чої без­пе­ки дер­жа­ви, по­лі­пше­н­ня ефе­ктив­но­сті аграр­но­го ви­ро­бни­цтва та йо­го те­хні­ко-те­хно­ло­гі­чно­го за­без­пе­че­н­ня.

За еко­но­мі­чни­ми про­гно­за­ми в 2018 р. нор­ма­тив­на со­бі­вар­тість ви­ро­щу­ва­н­ня ози­мої пше­ни­ці бу­де сут­тє­во ва­рі­ю­ва­ти, за­ле­жно від рів­ня її се­ре­дньої уро­жай­но­сті.

У роз­ра­хун­ках прийня­то ста­ном на 1 ве­ре­сня 2017 р.: рин­ко­ва вар­тість 1 кг на­сі­н­ня ози­мої пше­ни­ці й ози­мо­го ячме­ню пер­шої ре­про­ду­кції ся­гає 7,5 грн; се­ре­дньо­зва­же­на вар­тість 1 кг па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів — 23,54 грн; 1 кг ні­тро­а­мо­фо­ски — 9,2 грн; 1 кг амі­а­чної се­лі­три — 7,6 грн; про­гно­зо­ва­на нор­ма­тив­на вар­тість 1 га ріл­лі у ре­гіо­ні — 36000 грн. Екві­ва­лен­тна ці­на 1 тон­ни про­ду­кції для одер­жа­н­ня 15% нор­ми при­бу­тку за умов се­ре­дньої уро­жай­но­сті 4,5 т/га ста­но­вить на осно­ві про­ве­де­них роз­ра­хун­ків 5641,55 грн. Це без­по­се­ре­дньо ці­на, за якої для агра­рія при до­три­ман­ні пев­ної те­хно­ло­гії за­без­пе­чу­є­ться екві­ва­лен­тність.

При про­гно­зо­ва­ній ці­но­вій си­ту­а­ції на рин­ку зер­на без­зби­тко­вим ви­ро­бни­цтво про­ду­кції мо­же бу­ти за умов отри­ма­н­ня уро­жай­но­сті ози­мих зер­но­вих куль­тур на рів­ні не мен­ше 4,0–4,5 т/га. Це до­зво­ляє по­кри­ти основ­ні ви­ро­бни­чі ви­тра­ти та за­без­пе­чи­ти про­сте від­тво­ре­н­ня ка­пі­та­лу у ме­жах 15% нор­ми при­бу­тку.

Істо­тно під­ви­щи­ти рі­вень уро­жай­но­сті зер­но­вих куль­тур в обла­сті мо­жна, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ре­зер­ви ви­ро­бни­цтва, пов’яза­ні з ін­тен­си­фі­ка­ці­єю га­лу­зі, а са­ме: вне­се­н­ня на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­них доз мі­не­раль­них до­брив; за­сто­су­ва­н­ня ін­те­гро­ва­ної си­сте­ми за­со­бів за­хи­сту та ре­гу­ля­то­рів ро­сту ро­слин; ви­ко­ри­ста­н­ня пер­спе­ктив­них ви­со­ко­вро­жай­них сор­тів і гі­бри­дів; до­три­ма­н­ня сі­во­змі­ни та ви­ро­щу­ва­н­ня ози­мих зер­но­вих куль­тур по кра­щих по­пе­ре­дни­ках. За­сто­су­ва­н­ня опти­маль­них доз до­брив під зер­но­ві куль­ту­ри по­вин­но за­без­пе­чи­ти опти­маль­не жив­ле­н­ня ро­слин, ви­со­кий уро­жай зер­на, а та­кож під­ви­ще­н­ня ро­дю­чо­сті ґрун­тів.

Се­ред фа­кто­рів під­ви­ще­н­ня еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті зер­но­вої га­лу­зі слід від­зна­чи­ти зни­же­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва про­ду­кції, що мо­жна до­ся­гну­ти за ра­ху­нок ви­ко­ри­ста­н­ня ком­бі­но­ва­ної ґрун­то­об­ро­бної та су­ча­сної зби­раль­ної те­хні­ки. Це до­зво­ляє за­оща­джу­ва­ти па­лив­но-ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли, ко­шти на ре­монт, ви­тра­ти пра­ці, ско­ро­ти­ти втра­ти зер­на при зби­ран­ні вро­жаю.

У су­ча­сних еко­но­мі­чних умо­вах за­без­пе­чи­ти при­бу­тко­вість ви­ро­бни­цтва зер­но­вих куль­тур мо­жли­во за умов до­три­ма­н­ня агра­рі­єм те­хно­ло­гії їх ви­ро­щу­ва­н­ня, а та­кож при фі­нан­со­вій під­трим­ці з бо­ку дер­жа­ви, яка по­вин­на спря­мо­ву­ва­ти­ся на фор­му­ва­н­ня рів­но­ви­гі­дних від­но­син на рин­ку та екві­ва­лен­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.