Під­трим­ка фер­ме­рів і ма­ло­го агро­бі­зне­су.

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар -

В Укра­ї­ні стар­ту­вав про­ект АГРОЩИТ на під­трим­ку фер­ме­рів і ма­ло­го агро­бі­зне­су. Ці­ка­вий він, із то­чки зо­ру ор­га­ні­за­то­рів, акту­аль­ні­стю, спе­ктром на­да­н­ня по­слуг і за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних те­хні­чних мо­жли­во­стей.

Що та­ке АГРОЩИТ

Це за­кри­тий про­ект, до­ступ до яко­го ма­ють тіль­ки уча­сни­ки, тоб­то фер­ме­ри й ор­га­ні­за­то­ри. За­по­ча­тко­ва­но йо­го п’ятьма ор­га­ні­за­то­ра­ми на ба­зі мо­біль­но­го до­да­тку AgroUA, що до­сяг май­же за рік сво­го існу­ва­н­ня по­над 7 тис. уста­но­вок на смар­тфо­нах і план­ше­тах. До­да­ток пра­цює на опе­ра­цій­них си­сте­мах Android та iOS, має Ін­тер­нет-вер­сію за адре­сою: http://editor.appformer.com/agroua.

За­снов­ни­ки AgroUA по­зи­ціо­ну­ють свій про­дукт як аграр­ну ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­ну пла­тфор­му. Ши­ро­кий спектр за­сто­су­ва­н­ня до­да­тку — від но­вин і акту­аль­них цін на сіль­госп­про­ду­кцію до роз­мі­ще­н­ня ко­мер­цій­них та ін­фор­ма­цій­них ого­ло­шень — до­зво­ляє го­во­ри­ти про те, що всі ко­ри­сту­ва­чі «ма­ють у ки­ше­ні» аграр­ний ри­нок Укра­ї­ни. Ва­жли­ва ри­са мо­біль­них до­да­тків по­ля­гає у сер­ві­сі Push-по­ві­дом­лень, що до­зво­ляє швид­ко ро­би­ти одно­ча­сну роз­сил­ку ін­фор­ма­ції усім ко­ри­сту­ва­чам. Та­ке по­ві­дом­ле­н­ня ви­сві­чу­є­ться на екра­нах мо­біль­них при­стро­їв, що до­зво­ляє охо­пи­ти усіх без ви­ня­тку або­нен­тів. Push-по­ві­дом­ле­н­ня — по­ту­жний ка­нал пе­ре­да­чі ін­фор­ма­ції ці­льо­вій ау­ди­то­рії. Цей сер­віс ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у про­е­кті АГРОЩИТ для до­по­мо­ги фер­ме­рам у ви­пад­ку рей­дер­ських атак (кно­пка РЕЙДЕРСТВО).

Про ор­га­ні­за­то­рів

Го­лов­на мі­сія АФЗУ в про­е­кті АГРОЩИТ — об’єд­на­ти і згур­ту­ва­ти всіх чле­нів сво­єї асо­ці­а­ції на за­галь­ній укра­їн­ській мо­біль­ній он­лайн пла­тфор­мі мо­біль­но­го до­да­тку AgroUA. Се­ред зав­дань та­кож ко­ор­ди­ну­валь­ні фун­кції, ін­фор­ма­цій­на під­трим­ка та під­трим­ка на рів­ні асо­ці­а­ції.

Ком­па­нія ви­ко­нує фі­нан­со­во-еко­но­мі­чне пла­ну­ва­н­ня го­спо­дар­ської та по­да­тко­вої по­лі­ти­ки ( бух­гал­тер­ський ау­тсор­синг); до­по­мо­га у під­го­тов­ці до­ку­мен­тів на кре­дит, су­про­від у бан­ку; по­шук май­но­вих та фі­нан­со­вих по­ру­чи­те­лів; за­ку­пів­ля сіль­госп­про­ду­кції за най­кра­щи­ми ці­на­ми та з без­пе­кою отри­ма­н­ня опла­ти; по­ста­ча­н­ня ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів (мі­не­раль­ні до­бри­ва, СЗР, ПММ, на­сі­н­ня, те­хні­ка та обла­дна­н­ня); до­по­мо­га у фі­нан­су­ван­ні та за­лу­чен­ні ін­ве­сти­цій; опти­мі­за­ція ло­гі­сти­ки, збе­рі­га­н­ня та пе­ре­роб­ки.

Є не­за­ле­жним са­мов­ря­дним гро­мад­ським об’єд­на­н­ням, ме­тою яко­го є роз­ви­ток під­при­єм­ни­цтва та спри­я­н­ня по­лі­пшен­ню ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в Укра­ї­ні. На­дає все­бі­чну ін­сти­ту­цій­ну, кон­суль­та­цій­но-ме­то­до­ло­гі­чну та ін­фор­ма­цій­ну до­по­мо­гу при ре­а­лі­за­ції ін­ве­сти­цій­них, ін­но­ва­цій­них та бі­зне­со­вих про­е­ктів.

Це ко­му­ні­ка­цій­на пла­тфор­ма для обмі­ну те­хно­ло­гі­я­ми та до­сві­дом у до­роб­ці, збе­рі­ган­ні зер­но­вих, енер­го­ефе­ктив­но­сті аграр­них під­при­ємств. Це май­дан­чик для по­шу­ку пар­тне­рів та ін­ве­сто­рів. Прі­о­ри­те­тні на­пря­ми: за­лу­че­н­ня за­кор­дон­них кон­суль­тан­тів, ви­ро­бни­ків обла­дна­н­ня й екс­плу­а­ту­ю­чих ор­га­ні­за­цій; роз­по­всю­дже­н­ня пе­ре­до­вих до­ся­гнень у сфе­рі збе­рі­га­н­ня й пе­ре­роб­ки сіль­госп­про­ду­кції; ада­пта­ція за­кор­дон­ної пра­кти­ки; ор­га­ні­за­ція що­квар­таль­них кон­фе­рен­цій і се­мі­на­рів із про­бле­ма­ти­ки ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку еле­ва­тор­ної та пе­ре­ро­бної га­лу­зей.

Мо­біль­ний до­да­ток AgroUA

Це мо­біль­на аграр­на ін­фор­ма­цій­но- ко­му­ні­ка­цій­на пла­тфор­ма, яка об’єд­нує всіх уча­сни­ків аграр­но­го рин­ку Укра­ї­ни. До­зво­ляє бу­ти в епі­цен­трі аграр­но­го жи­т­тя кра­ї­ни та в кур­сі но­вих по­дій і те­хно­ло­гій. Мо­жна за­яв­ля­ти про се­бе всім уча­сни­кам рин­ку, пу­блі­ку­ва­тись у ка­та­ло­гах, ре­кла­му­ва­ти се­бе й про­ду­кцію, анон­су­ва­ти по­дії та ін­но­ва­ції. Мо­жна ого­ло­шу­ва­ти тен­де­ри, роз­мі­щу­ва­ти ого­ло­ше­н­ня про ку­пів­лю/ про­даж, спіл­ку­ва­тись у фо­ру­мі, сте­жи­ти за про­по­зи­ці­я­ми та ва­кан­сі­я­ми на рин­ку, за­яв­ля­ти про се­бе ро­бо­то­дав­цям, ді­ли­ти­ся до­сві­дом, сте­жи­ти за тен­де­ра­ми агро­хол­дин­гів, чи­та­ти но­ви­ни, від­ві­ду­ва­ти усі аграр­ні Facebook-гру­пи, за­хо­ди­ти на всі по­пу­ляр­ні агро­сай­ти, ко­ри­сту­ва­ти­ся пу­тів­ни­ка­ми з окре­мих аграр­них за­хо­дів та ба­га­то ін­ших мо­жли­во­стей. Ме­ню ФІЛЬТР до­зво­лить зро­би­ти на­ла­шту­ва­н­ня, щоб від­сі­я­ти зай­ву ін­фор­ма­цію, яка при­хо­дить у ви­гля­ді Push-по­ві­дом­лень.

У рам­ках АГРОЩИТа основ­ним зав­да­н­ням до­да­тку є під­трим­ка і ко­ор­ди­на­ція про­е­кту. Для за­без­пе­че­н­ня ро­бо­ти про­е­кту Аgго­UА ство­рює усі не­об­хі­дні про­грам­ні мо­ду­лі, се­ред яких і кно­пка РЕЙДЕРСТВО.

Ра­зом усі ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту до­пов­ню­ють один одно­го і на­да­ють ком­пле­ксний спектр по­слуг для фер­ме­рів і ма­ло­го агро­бі­зне­су. За­лу­ча­ю­ться й пар­тне­ри-одно­дум­ці, які в рам­ках АГРОЩИТа ви­ко­ну­ють до­да­тко­ві по­слу­ги та ре­а­лі­зу­ють ТМЦ за аде­ква­тни­ми ці­на­ми, ро­бля­чи і свій вне­сок у роз­ви­ток фер­мер­ства.

Ме­та про­е­кту

Та­ким чи­ном, АГРОЩИТ за­слу­го­вує на ува­гу і є по­ту­жним ін­стру­мен­том для роз­ви­тку фер­мер­ства і йо­го без­пе­ки в Укра­ї­ні.

Зі слів ор­га­ні­за­то­рів, це ли­ше пер­ші кро­ки в їх стра­те­гі­чно­му пла­ні з ви­ве­де­н­ня фер­ме­рів до рів­ня роз­ви­не­них кра­їн і ство­ре­н­ня від­по­від­них ме­ха­ні­змів їх ста­біль­но при­бу­тко­вої і без­пе­чної ді­яль­но­сті. Всю стра­те­гію ор­га­ні­за­то­ри не по­спі­ша­ють опри­лю­дню­ва­ти, однак під­кре­сли­ли: чим біль­ше фер­ме­рів об’єд­на­є­ться нав­ко­ло про­е­кту, тим шир­шим бу­де спектр по­слуг пар­тне­рів, і тим ди­на­мі­чні­ше бу­де вті­лю­ва­тись у жи­т­тя ця стра­те­гія.

Про­ект за­кри­тий, не­за­ле­жний і об’єд­нує про­фе­сіо­на­лів із рі­зних сфер агро­рин­ку. Ор­га­ні­за­то­ри ро­зу­мі­ють: по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти мо­жли­ві в об’єд­нан­ні зу­силь і ре­сур­сів. Са­ме то­му до про­е­кту АГРОЩИТ за­про­шу­ю­ться но­ві пар­тне­ри-одно­дум­ці.

Ви­го­ди уча­сті в про­е­кті

Як за­пев­ня­ють ор­га­ні­за­то­ри, вже на по­ча­тко­во­му ета­пі є аб­со­лю­тні фі­нан­со­ві ви­го­ди для фер­ме­рів від уча­сті в про­е­кті, а са­ме: до­да­тко­вий при­бу­ток від 500,00 грн/ га; про­ти­сто­я­н­ня рей­дер­ству; до­по­мо­га в фі­нан­су­ван­ні та за­лу­чен­ні ін­ве­сти­цій; участь у кон­фе­рен­ці­ях і се­мі­на­рах з но­вих агро­те­хно­ло­гій за най­ниж­чою ці­ною; до­по­мо­га у ви­хо­ді на но­ві рин­ки збу­ту. Бу­де на­да­на мо­жли­вість за при­ва­бли­ви­ми ці­на­ми здій­сни­ти про­даж сіль­госп­про­ду­кції; при­дба­ти смар­тфо­ни/ план­ше­ти SAMSUNG; по­ста­ча­ти ма­те­рі­аль­но-те­хні­чні ре­сур­си. Бу­ло під­ра­хо­ва­но, що при абон­пла­ті від 200 грн/ міс. фі­нан­со­ві ви­го­ди від уча­сті в про­е­кті у ра­зи ви­щі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.