Пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня здій­сне­н­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Те­тя­на Ко­ва­лен­ко

За­ко­ном Укра­ї­ни «Про на­сі­н­ня і са­див­ний ма­те­рі­ал» у ре­да­кції від 2 жов­тня 2012 ро­ку ре­гу­лю­ю­ться пи­та­н­ня ви­ро­бни­цтва та обі­гу на­сі­н­ня і са­див­но­го ма­те­рі­а­лу, а та­кож по­ря­док здій­сне­н­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю за ни­ми. Дер­жав­ний на­гляд (кон­троль) — це ді­яль­ність Дер­жав­ної слу­жби з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів у ме­жах її пов­но­ва­жень що­до ви­яв­ле­н­ня та за­по­бі­га­н­ня по­ру­ше­н­ням ви­мог за­ко­но­дав­ства у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва.

Дер­жав­ний на­гляд (кон­троль) у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва здій­снює Дер­жав­на слу­жба з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів та її те­ри­то­рі­аль­ні ор­га­ни в по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му За­ко­на­ми Укра­ї­ни «Про основ­ні за­са­ди дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті» від 5 кві­тня 2007 ро­ку, «Про на­сі­н­ня і са­див­ний ма­те­рі­ал», а та­кож підза­кон­ни­ми нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми.

Не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що За­ко­ном Укра­ї­ни «Про тим­ча­со­ві осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня за­хо­дів дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті» від 3 ли­сто­па­да 2016 ро­ку вста­нов­ле­но мо­ра­то­рій на про­ве­де­н­ня ор­га­на­ми дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) пла­но­вих за­хо­дів із здій­сне­н­ня дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті до 31 гру­дня 2017 ро­ку. Про­те згі­дно зі ст. 6 цьо­го За­ко­ну йо­го дія не по­ши­рю­є­ться на від­но­си­ни, що ви­ни­ка­ють під час про­ве­де­н­ня за­хо­дів на­гля­ду (кон­тро­лю) цен­траль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рах без­пе­чно­сті та окре­мих по­ка­зни­ків яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів, тоб­то Дер­жав­ною слу­жбою Укра­ї­ни з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів.

Здій­сне­н­ня дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва по­кла­да- ється на ін­спе­кто­рів Дер­жав­ної слу­жби з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів. По­са­до­ві осо­би, які здій­сню­ють дер­жав­ний на­гляд (кон­троль) у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва, у ме­жах сво­їх пов­но­ва­жень при здій­снен­ні за­хо­дів дер­жав­но­го кон­тро­лю ма­ють пра­во: кон­тро­лю­ва­ти до­дер­жа­н­ня суб’єкта­ми на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва ви­мог за­ко­но­дав­ства у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва; да­ва­ти обов’яз­ко­ві для ви­ко­на­н­ня суб’єкта­ми на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва вка­зів­ки про усу­не­н­ня по­ру­шень що­до ве­де­н­ня на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва і ви­зна­ча­ти строк усу­не­н­ня ви­яв­ле­них по­ру­шень; без­пе­ре­шко­дно­го до­сту­пу в будь-яке мі­сце ви­ро­щу­ва­н­ня, обро­бле­н­ня та збе­рі­га­н­ня на­сі­н­ня і са­див­но­го ма­те­рі­а­лу від­по­від­но до за­ко­ну; озна­йом­лю­ва­ти­ся з до­ку­мен­та­ці­єю що­до на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва, від­кри­ва­ти будь-яку упа­ков­ку (кон­тей­нер) з на­сі­н­ням чи са­див­ним ма­те­рі­а­лом для від­бо­ру кон­троль­них проб; на­кла­да­ти на вин­них осіб адмі­ні­стра­тив­ні стя­гне­н­ня за по­ру­ше­н­ня ви­мог За­ко­ну Укра­ї­ни «Про на­сі­н­ня і са­див­ний ма­те­рі­ал» та ін­ших нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів, прийня­тих від­по­від­но до цьо­го За­ко­ну; звер­та­ти­ся до су­ду що­до за­сто­су­ва­н­ня за­хо­дів ре­а­гу­ва­н­ня у ви­гля­ді зу­пи­не­н­ня або за­бо­ро­ни ре­а­лі­за­ції на­сі­н­ня і са­див­но­го ма­те­рі­а­лу, якщо під час пе­ре­вір­ки ви­яв­ле­но не­від­по­від­ність їхніх які­сних по­ка­зни­ків ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства; ви­ко­ну­ва­ти ін­ші пов­но­ва­же­н­ня, ви­зна­че­ні за­ко­ном.

По­са­до­ві осо­би суб’єкта на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва в ра­зі про­ве­де­н­ня за­хо­дів дер­жав­но­го кон­тро­лю у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва зо­бов’яза­ні спри­я­ти по­са­до­вим осо­бам, які здій­сню­ють дер­жав­ний кон­троль у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва, у ви­ко­нан­ні їхніх пов­но­ва­жень.

Пла­но­ві за­хо­ди зі здій­сне­н­ня дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) здій­сню­ю­ться від­по­від­но до рі­чних пла­нів, що за­твер­джу­ють- ся Дер­жав­ною слу­жбою з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів не пі­зні­ше 1 гру­дня ро­ку, що пе­ре­дує пла­но­во­му. Вне­се­н­ня змін до рі­чних пла­нів здій­сне­н­ня за­хо­дів дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) не до­пу­ска­є­ться, крім ви­пад­ків змі­ни най­ме­ну­ва­н­ня суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня та ви­прав­ле­н­ня те­хні­чних по­ми­лок. Пла­но­вим пе­рі­о­дом вва­жа­є­ться рік, який об­чи­слю­є­ться з 1 сі­чня по 31 гру­дня пла­но­во­го ро­ку. Дер­жав­на слу­жба з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів що­ро­ку ви­зна­чає пе­ре­лік суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, які під­ля­га­ють пла­но­вим за­хо­дам дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у пла­но­во­му пе­рі­о­ді, та не пі­зні­ше 15 жов­тня ро­ку, що пе­ре­дує пла­но­во­му, за­без­пе­чує вне­се­н­ня ві­до­мо­стей про та­ких суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня до ін­те­гро­ва­ної ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) для ав­то­ма­ти­чно­го ви­яв­ле­н­ня нею суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, які під­ля­га­ють ком­пле­ксним пла­но­вим за­хо­дам дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю).

По­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 12 ли­пня 2017 ро­ку № 507 за­твер­дже­но Кри­те­рії, за яки­ми оці­ню­є­ться сту­пінь ри­зи­ку від про­ва­дже­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва та ви­зна­ча­є­ться пе­рі­о­ди­чність здій­сне­н­ня пла­но­вих за­хо­дів дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) Дер­жав­ною слу­жбою з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів.

Кри­те­рі­я­ми, за яки­ми оці­ню­є­ться сту­пінь ри­зи­ку від про­ва­дже­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва, є: до­три­ма­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва; об­сяг ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня та са­див­но­го ма­те­рі­а­лу про­тя­гом пев­но­го пе­рі­о­ду (ви­зна­ча­є­ться для на­сі­н­ня — за ма­сою, кар­то­плі — за ма­сою, для са­див­но­го ма­те­рі­а­лу — за кіль­кі­стю штук); об­сяг ре­а­лі­за­ції на­сі­н­ня та са­див­но­го ма­те­рі­а­лу про­тя­гом пев­но­го пе­рі­о­ду (ви­зна­ча­є­ться для на­сі­н­ня — за ма­сою, для кар­то­плі — за ма­сою, для са­див­но­го ма­те­рі­а­лу — за кіль­кі­стю штук). Від­по­від­но до вста­нов­ле­них кри­те­рі­їв суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня на­ле­жать до одно­го з трьох сту­пе­нів ри­зи­ку — ви­со­ко­го, се­ре­дньо­го та не­зна­чно­го.

До суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня з ви­со­ким сту­пе­нем ри­зи­ку на­ле­жать суб’єкти, які від­по­від­а­ють та­ким кри­те­рі­ям:

1) про­тя­гом ро­ку, що пе­ре­дує пла­но­во­му, об­сяг ви­ро­бни­цтва та/або ре­а­лі­за­ції на­сі­н­ня (за всім асор­ти­мен­том куль­тур) ста­но­вить: для дрі­бно­на­сін­нє­вих куль­тур — 0,2 т на­сі­н­ня та біль­ше; на­сін­нє­вої кар­то­плі — 100 т та біль­ше; для ін­ших куль­тур — 500 т на­сі­н­ня та біль­ше. При цьо­му дрі­бно­на­сін­нє­вою є куль­ту­ра, ва­га 1 тис. на­сі­нин якої ста­но­вить мен­ше 10 г;

2) про­тя­гом ро­ку, що пе­ре­дує пла­но­во­му, об­сяг ви­ро­бни­цтва та/або ре­а­лі­за­ції са­див­но­го ма­те­рі­а­лу (за всім асор­ти­мен­том куль­тур) у суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня ста­но­вить 10 тис. штук та біль­ше;

3) під час здій­сне­н­ня про­тя­гом остан­ніх трьох ро­ків, що пе­ре­ду­ють пла­но­во­му, за­хо­дів дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня ви­яв­ле­но по­ру­ше­н­ня ви­мог за­ко­но­дав­ства у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва за ре­зуль­та­та­ми не менш як двох остан­ніх за­хо­дів дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю);

4) про­тя­гом ро­ку, що пе­ре­дує пла­но­во­му, суб’єкт го­спо­да­рю­ва­н­ня одер­жу­вав під­твер­дже­н­ня цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва, на вве­зе­н­ня на те­ри­то­рію Укра­ї­ни зраз­ків на­сі­н­ня і са­див­но­го ма­те­рі­а­лу сор­тів ро­слин, не вклю­че­них до Ре­є­стру сор­тів ро­слин Укра­ї­ни та/або Пе­ре­лі­ку сор­тів ОЕСР, для про­ве­де­н­ня се­ле­кцій­них, до­слі­дних ро­біт і екс­по­ну­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.