Ві­тер

Agrobusiness Segodni - - Подія - Ле­ся Ру­дик

Ко­мер­цій­не ви­ко­ри­ста­н­ня ві­тро­вої енер­гії до­зво­лить сут­тє­во збіль­ши­ти ефе­ктив­ність ве­де­н­ня ви­ро­бни­цтва про­ду­кції на се­лі.

В Укра­ї­ні се­ре­дня швид­кість ру­ху по­ві­тря ста­но­вить 4,5 м/с, при­чо­му до­ста­тньо те­ри­то­рій із по­стій­ним силь­ним ві­тром. По­при біль­шу вар­тість ві­тро­вої енер­гії (у по­рів­нян­ні з тра­ди­цій­ною, ви­ро­бле­ною з ви­ко­пних ре­сур­сів) ви­ко­ри­ста­н­ня енер­гії ві­тру є еко­но­мі­чно ви­прав­да­ним у сте­по­вих (зокре­ма, при­мор­ських) та гір­ських ра­йо­нах кра­ї­ни (Оде­ська, Ми­ко­ла­їв­ська, Хар­ків­ська, Лу­ган­ська і До­не­цька обла­сті, а та­кож гір­ські ра­йо­ни Кар­пат). За під­ра­хун­ка­ми ана­лі­ти­ків, ві­тро­ва енер­ге­ти­ка мо­же за­без­пе­чи­ти Укра­ї­ну на 15% від за­галь­них по­треб еле­ктро­енер­гії.

Ти­пи ві­тро­уста­но­вок го­ри­зон­таль­ною та вер­ти­каль­ною віс­сю обер­та­н­ня

До ві­тро­уста­но­вок із го­ри­зон­таль­ною віс­сю обер­та­н­ня на­ле­жать: ло­па­те­ві (одно-, дво, три- та ба­га­то ло­па­те­ві), агре­га­ти з па­ру­сним кри­лом, ба­га­то­ві­тря­ко­ві, ба­ра­бан­не ко­ле­со, спі­раль­но гвин­то­ві та ін­ші.

Основ­ним не­до­лі­ком го­ри­зон­таль­но-осьо­вих ві­тро­ге­не­ра­то­рів є не­об­хі­дність орі­єн­та­ції ро­то­ра на ві­тер, що по­тре­бує впро­ва­дже­н­ня до­да­тко­вих ме­ха­ні­змів або спосо­бів орі­єн­та­ції.

Ба­га­то­ло­па­сні ві­тро­ге­не­ра­то­ри ма­ють ве­ли­ку кіль­кість ло­па­тей, що у де­яких мо­де­лях мо­же до­сяг­ти 50 оди­ниць. Ро­тор цих ві­тро­ге­не­ра­то­рів має ве­ли­кий мо­мент інер­ції, що за­без­пе­чує низь­ку швид­кість обер­та­н­ня, але за та­ких умов роз­ви­ває ви­щий кру­тний мо­мент. Уста­нов­ки з па­ру­сним кри­лом ві­до­мі дав­но, але м’які по­ло­тни­ща йо­го ло­па­тей по­ча­ли ви­го­тов­ля­ти з по­явою ви­со­ко­мі­цних зно­со­стій­ких син­те­ти­чних тка­нин і плі­вок.

Ба­га­то­ло­па­те­ві ві­тря­ки з жорс­тки­ми ві­три­ла­ми ши­ро- ко­го роз­по­всю­дже­н­ня по сві­ту як при­від ма­ло­по­ту­жних ав­то­ма­ти­чних во­до­пі­ді­ймаль­них уста­но­вок, але їх те­хні­чні да­ні ниж­чі на­віть, ніж у ка­ру­се­лей.

Де­які мо­де­лі уста­но­вок на сві­то­во­му рин­ку

До спі­раль­но-гвин­то­вих уста­но­вок від­но­ся­ться та­кі як Liam F1 та ро­тор Оні­пко. Гол­ланд­ські ін­же­не­ри взя­ли­ся за ви­рі­ше­н­ня двох основ­них про­блем ві­тря­ків: шум­ність та низь­ка ефе­ктив­ність. Та вда­ло­ся їм ви­рі­ши­ти цю про­бле­му зав­дя­ки ство­рен­ню Liam F1 тур­бі­ни, яка мо­же ге­не­ру­ва­ти від 1500 кВт-год. енер­гії у рік за швид­ко­сті ві­тру 5 м/с.

За ра­ху­нок ори­гі­наль­но­го ае­ро­ди­на­мі­чно­го ди­зай­ну тур­бі­на пра­кти­чно без­шум­на (45 Дб) та ефе­ктив­на в пе­ре­тво­рен­ні енер­гії, а ком­па­ктний роз­мір 1,5 м у ді­а­ме­трі до­зво­ляє роз­та­шу­ва­ти її на да­ху пра­кти­чно рі­зних за кон­стру­кці­єю бу­ді­вель або окре­мих щогл.

Ко­ну­сна ае­ро­ди­на­мі­ка ло­па­тей дає ще одну пе­ре­ва­гу — тур­бі­на не ство­рює за­ви­хре­н­ня, які мо­гли б за­ва­жа­ти су­сі­днім тур­бі­нам ефе­ктив­но пе­ре­тво­рю­ва­ти ві­тер в еле­ктро­енер­гію, то­му по­руч мо­жна роз­мі­щу­ва­ти від­ра­зу де­кіль­ка ві­тря­ків.

До ві­тро­уста­но­вок із вер­ти­каль­ною віс­сю обер­та­н­ня на­ле­жать: ро­тор із пря­ми­ми кри­ло­ви­ми ло­па­тя­ми (ор­то­го­наль­ний), ро­тор Са­во­ні­у­са, ге­лі­ко­ї­даль­ний ро­тор, ро­тор Дар’є, уста­нов­ка з па­ру­сним кри­лом, ба­га­то­ло­па­те­вий агре­гат із на­прав­ля­ю­чим апа­ра­том, ро­тор пла­стин­ча­тий, ча­ше­чний.

Ві­тро­уста­нов­ка ба­га­то­ло­па­те­ва з вер­ти­каль­ним ро­то­ром та на­прав­ля­ю­чим апа­ра­том у про­ми­сло­во­му ви­ко­нан­ні зу­стрі­ча­є­ться рід­ко, оскіль­ки до­ро­ге від­ве­де­н­ня зем­лі не ком­пен­сує при­ро­сту по­ту­жно­сті, а ма­те­рі­а­ло­міс­ткість і скла­дність ви­ро­бни­цтва ве­ли­кі, але якщо по­трі­бно не біль­ше 0,5–

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.