Роз­кри­ли кри­ла для до­брив

Agrobusiness Segodni - - Подія - Во­ло­ди­мир Альо­шин-Вдо­вен­ко

Вар­то звер­ну­ти ува­гу на за­со­би ба­га­то­ка­наль­но­го пнев­мо­роз­по­ді­лу су­хих до­брив із роз­гор­ну­ти­ми стрі­ла­ми­кри­ла­ми, що пра­цю­ють па­ра­лель­но до по­верх­ні ґрун­ту. Якість вне­се­н­ня у них не гір­ша за тра­ди­цій­ні ма­ши­ни.

Ін­же­не­ри-роз­ро­бни­ки про­від­них ком­па­ній, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­бни­цтві ма­шин для вне­се­н­ня до­брив, актив­но шу­ка­ють рі­зні рі­ше­н­ня для збіль­ше­н­ня мо­жли­во­стей ви­ко­на­н­ня цих те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій. Се­ред та­ких ма­ши­ни, що не про­ти­сто­ять сти­хій­ним пе­ре­мі­ще­н­ням по­ві­тря­них мас, а по­збу­ли­ся їх про­стим роз­во­ро­том пло­щи­ни крил штан­ги з вер­ти­каль­ним по­ло­же­н­ням. По­ді­бне рі­ше­н­ня за­без­пе­чує чі­тку па­ра­лель­ність ро­бо­чих ор­га­нів до ґрун­ту, змен­шу­ю­чи гра­тча­стість і ма­су стріл. Під ти­ском по­ві­тря­них по­то­ків від тур­бін вен­ти­ля­то­рів су­хі до­бри­ва рів­но­мір­но ви­си­па­ють із пе­ре­кри­т­тя­ми уздовж ро­бо­чих смуг. Роз­ка­же­мо про де­які з цих мо­де­лей.

AirMax Precision/ Precision2

П н е в м о р о з п од і л ю в а ч і AirMax Precision™/Precision2™ на ме­ха­ні­чних і гі­дро­ша­сі Challenger TerraGator/RoGator зі ста­ле­ви­ми одно-дво­ка­мер­ни­ми роз­по­ді­ля­ють стрі­ла­ми. Ці ма­ши­ни — ефе­ктив­ні за­со­би для вне­се­н­ня не­ве­ли­ких гра­нул до­брив. Агре­га­ти є одни­ми з не­ба­га­тьох пнев­мо­роз­по­ді­лю­ва­чів, які вста­нов­лю­ю­ться і на ша­сі об­при­ску­ва­чів RoGator із ве­ли­ким до­ро­жнім про­сві­том (1,3 м). Ши­ри­на штан­ги цьо­го пнев­ма­ти­чно­го роз­ки­да­ча до­рів­нює 18,3 і 21,3 м. Бун­кер для су­хих гра­ну­льо­ва­них до­брив ви­го­тов­ле­ний із нер­жа­ві­ю­чої ста­лі мар­ки 409. Не­за­ле­жна гі­дро­си­сте­ма ма­ши­ни ком­пле­кту­є­ться окре­мим ба­ком (єм­ні­стю 75,7 л) і си­сте­мою охо­ло­дже­н­ня оли­ви.

По­ча­тко­вий ва­рі­ант роз­по­ді­ляє штан­ги для пре­ци­зій­них си­стем до­зу­ва­н­ня і роз­по­ді­лу AirMax — це здво­є­на дво­ка­мер­на стрі­ло­ва кон­стру­кція, роз­ро­бле­на для ма­ши­ни Precision™ із вну­трі­шнім об’ємом двох вер­сій бун­ке­рів 8,8/10,1м³. У неї вста­нов­ле­ні стрі­ли, які по­здов­жні­ми зов­ні­шні­ми ка­ме­ра- ми отри­му­ють ефект під­хо­пле­н­ня мі­кро­гра­ну­ли фор­су­но­чно­го над­ду­ву по­ві­тря.

Крім то­го, існує одно­ка­мер­на мо­дель, у якій кон­стру­кція роз­по­ді­лу стріл ком­пле­кту­є­ться здво­є­ни­ми (дво­се­кцій­ни­ми) хо­пе­ра­ми з міс­ткі­стю до 8,5/9,8 м³. Стрі­ли цьо­го ти­пу ма­ють по два ви­ве­де­н­ня у ко­жно­му від­га­лу­жен­ні.

В обох ви­пад­ках во­ни роз­та­шо­ва­ні по­за­ду і роз­гор­та­ю­ться па­ра­лель­но ґрун­ту з жи­кле­рів на одній лі­нії, пер­пен­ди­ку­ляр­ній хо­ду ша­сі.

Ви­мі­рю­валь­но-до­зу­ю­ча си­сте­ма Precision™ має у сво­є­му скла­ді два па­ра­лель­них стрі­чко­во-гні­здо­вих транс­пор­те­ри в ви­хі­дних ві­кнах під дни­щем бун­ке­ра, які ви­но­сять ма­те­рі­ал на­зад і ви­си­па­ють йо­го за до­по­мо­гою під­до­нів у гор­ло­ви­ни тру­бок. Є та­кож мо­жли­вість ви­бо­ру в си­сте­мі кон­фі­гу­ра­ції здво­є­но­го бун­ке­ра по спів­від­но­шен­ню об­ся­гів вну­трі­шніх се­кцій. Вар­то пам’ята­ти при цьо­му, що ве­ли­кий об­сяг за­дньо­го хо­пе­ра (50:50%, 60:40%) ча­сто ви­ма­гає за­мі­ни до­зу­валь­них ро­ли­ків на дру­гий ком­плект па­ри транс­пор­те­рів, які за­хо­плю­ють ма­те­рі­ал.

SALFORD Valmar се­рії Air

Пнев­мо­ма­ні­фоль­ди SALFORD Valmar се­рії AirFlo з го­ри­зон­таль­ним роз­мі­ще­н­ням ста­ле­вих тру­бних кон­стру­кцій та­кож є ці­ка­ви­ми рі­ше­н­ня­ми. На від­мі­ну від ін­ших ма­шин цьо­го ви­ро­бни­ка з вер­ти­каль­ним («ві­триль­ним») роз­мі­ще­н­ням ста­ле­вих тру­бних кон­стру­кцій, пнев­мо­ма­ні­фоль­ди Salford/ AirFlo 7600, 8600 і 9620 ком­пле­кту­ю­ться штан­го­ви­ми стрі­ла­ми, які пі­сля роз­гор­та­н­ня роз­та­шо­ву­ю­ться па­ра­лель­но до ґрун­ту. Усу­нув­ши при цьо­му зай­ву па­ру­сність і обва­жне­н­ня кон­стру­кцій, що при­зво­дить до пе­ре­ви­тра­ти паль­но­го.

Мен­ше ко­штів у ма­ши­ні ін­ве­сто­ва­но на кон­стру­кції крил, ви­ко­на­них із нер­жа­ві­ю­чої ста­лі (тип 309). Це по­ясню­є­ться тим, що вже не­має не­об­хі­дно­сті для під­трим­ки ко­ли­шньої жорс­тко­сті стріл, що про­ти­сто­ять пе­ре­су­ва­н­ням по­ві­тря­них мас. Ма­ши­ни Salford се­рії 8600 ма­ють у сво­є­му скла­ді одно- або дво­се­кцій­ний бун­кер (муль­ти­хо­пер). Зокре­ма, у мо­де­лі 8608 за­галь­на єм­ність йо­го ста­но­вить 7362,38 л/7,36 м³ (допу­сти­ма ма­са 8 т), який роз­ді­ле­ний на основ­ну се­кцію (6314,66 л/6,31 м³) і мі­кро­хоп­пер (1047,72 л/1,05 м³). А більш су­ча­сна мо­дель 8611 ві­до­ма тіль­ки за­галь­ною єм­ні­стю на 10109 л/10,11 м³ (допу­сти­ма ма­са 11 т).

П н е в м о р о з п од і л ю в а ч і AirFlo 8608/8611 ком­пле­кту­ю­ться одні­єю із чо­ти­рьох мо­де­лей штанг ши­ри­ною 20,12; 18,29; 17,37 і 16,46 м із труб­ка­ми Ø 7,62 см. Стрі­ли роз­мі­ще­ні під пе­ре­дньою ча­сти­ною бун­ке­ра, по­руч із вен­ти­ля­то­ром на пе­ре­дньо­му бор­ту. Для від­ми­ка­н­ня се­кцій ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться кла­па­ни PWM. А для ви­ве­де­н­ня ма­те­рі­а­лів — на­ко­не­чни­ки. По-пер­ше, остан­ні у ви­гля­ді го­ри­зон­таль­но роз­та­шо­ва­них роз­тру­бів, звер­не­них у за­дню пів­сфе­ру і при­кри­тих сталь­ни­ми пла­сти­на­ми по­ши­ре­н­ня, ви­ко­на­ні з «нер­жа­вій­ки». І по-дру­ге, ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на­ко­не­чни­ки у ви­гля­ді труб, звер­не­них до ґрун­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.