Збе­рі­га­н­ня кар­то­плі в осін­ньо-зи­мо­вий пе­рі­од

Agrobusiness Segodni - - Подія - Те­тя­на Ку­прі­я­но­ва

Во­се­ни зав­жди ство­рю­є­ться на­пру­же­на си­ту­а­ція зі зби­ра­н­ням уро­жаю ба­га­тьох сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, у то­му чи­слі кар­то­плі, до­ве­де­н­ня йо­го до то­вар­них кон­ди­цій, транс­пор­ту­ва­н­ня до мі­сця збе­рі­га­н­ня. У цей час про­во­дять під­го­тов­ку ґрун­ту і сі­ють ози­мі хлі­ба, за­го­тов­ля­ють кор­ми, а то­му не ви­ста­чає тру­до­вих ре­сур­сів, сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, транс­пор­ту. Чим пі­зні­ше осінь, тим біль­ше стає не­спри­я­тли­вою по­го­да для зби­ра­н­ня, осо­бли­во кар­то­плі. Ство­рю­ва­ні пі­ко­ві си­ту­а­ції не спри­я­ють за­кла­дан­ню на збе­рі­га­н­ня ви­со­ко­які­сної, цін­ної за сво­ї­ми фі­зи­чни­ми вла­сти­во­стя­ми, про­ду­кції. То­му її ста­ра­ю­ться швид­ше зі­бра­ти і від­пра­ви­ти без то­вар­ної оброб­ки в схо­ви­ща, а взим­ку по­во­лі за­йма­ти­ся до­ве­де­н­ням її до яко­сті, якої ви­ма­га­ють від­по­від­ні стан­дар­ти.

У ви­ро­бни­цтві за­клад­ку кар­то­плі на збе­рі­га­н­ня здій­сню­ють від­по­від­но до умов, що скла­да­ю­ться, за та­ки­ми трьо­ма чин­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми: по­то­ко­вої, пе­ре­ва­ло­чної і пря­мо­то­чної. Ко­жна з них ви­зна­чає рі­вень ме­ха­ні­чних по­шко­джень бульб. За по­то­ко­вою буль­би, зі­бра­ні від­по­від­ною зби­раль­ною те­хні­кою, від­прав­ля­ю­ться до ме­ха­ні­зо­ва­них ста­ціо­нар­них сор­ту­валь­них пун­ктів, де їх сор­ту­ють на фра­кції, від­би­ра­ють гни­лі і хво­рі, по мо­жли­во­сті очи­ща­ють від зем­лі і бур’яно­вих до­мі­шок та за­кла­да­ють на збе­рі­га­н­ня. За та­кою те­хно­ло­гі­єю до­став­ки до схо­ви­ща буль­би ма­ють до 40–60% ме­ха­ні­чних вну­трі­шніх і зов­ні­шніх травм рі­зно­го ха­ра­кте­ру і роз­мі­ру. Втра­ти при збе­рі­ган­ні ся­га­ють 25–40%.

За пе­ре­ва­ло­чною буль­би пі­сля зби­ра­н­ня ви­три­му­ють два- три ти­жні у тим­ча­со­вих бур­тах. За цей час у не­спри­я­тли­вих умо­вах тим­ча­со­во­го збе­рі­га­н­ня ви­яв­ля­є­ться ура­же­на кар­то­пля рі­зни­ми хво­ро­ба­ми. Її пе­ре­би­ра­ють і за­кла­да­ють на збе­рі­га­н­ня у схо­ви­щах. За та­кою те­хно­ло­гі­єю за­кла­да­н­ня кіль­кість ме­ха­ні­чних по­шко­джень у бульб зни­жу­є­ться до 25–35%, але ча­су для за­кла­да­н­ня у схо­ви­ща і ро­бо­чої си­ли для всіх вка­за­них опе­ра­цій тре­ба ма­ти біль­ше. У цьо­му ра­зі ви­хід то­вар­ної про­ду­кції у кін­ці збе­рі­га­н­ня ста­но­вить 75–80%.

За пря­мо­то­чною кар­то­пля з під ком­бай­на зра­зу за­во­зи­ться у схо­ви­ща без сор­ту­ва­н­ня. Кіль­кість ме­ха­ні­чно трав­мо­ва­них бульб змен­шу­є­ться до 18– 25%, але при­су­тні, по­шко­дже­ні шкі­дни­ка­ми, за­гнив­ші, дрі­бні та ін­ші ра­зом із зем­лею і бур’яно­ви­ми до­мі­шка­ми (4–10% і біль­ше), що не спри­яє її які­сно­му збе­рі­ган­ню.

Ме­ха­ні­чні по­шко­дже­н­ня в ці­ло­му та осо­бли­во гли­бо­кі зна­чно збіль­шу­ють кіль­кість очи­сток при при­го­ту­ван­ні страв із кар­то­плі. У бульб, за- кла­де­них на збе­рі­га­н­ня, за по­то­ко­вою те­хно­ло­гі­єю се­ре­дні від­хо­ди під час очи­ще­н­ня ста­нов­лять 25–30%, за пе­ре­ва­ло­чною — 17–23%, за пря­мо­то­чною — 15–17%. Але кіль­кість очи­сток ще й зна­чною мі­рою за­ле­жить і від сор­ту.

Окре­мі вче­ні ре­ко­мен­ду­ють за­кла­да­ти на три­ва­ле збе­рі­га­н­ня (8 мі­ся­ців) кар­то­плю із ви­зна­чаль­ни­ми до­пу­ска­ми на по­хі­дну якість, при якій за­без­пе­чу­є­ться збе­рі­га­н­ня із мі­ні­маль­но не­від­во­ро­тни­ми втра­та­ми, а са­ме: су­мар­ний вміст бульб, ура­же­них фі­то­фто­ро­зом, за­ду­хою, су­хи­ми гни­ля­ми — не біль­ше 2,0–2,5%; з ме­ха­ні­чни­ми по­шко­дже­н­ня­ми м’яко­ті гли­би­ною більш як 5 мм і дов­жи­ною по­над 10 мм (по­рі­зи, ви­ри­ви, трі­щи­ни) — май­же 5%; бульб з обі­дра­ною шкір­кою біль­ше 50% по­верх­ні — близь­ко 8–10%; буль­би, ура­же­ні мо­крою, кіль­це­вою, ґу­дзи­ко­вою та ін­ши­ми ба­кте­рі­аль­ни­ми гни­ля­ми, а та­кож роз­дав­ле­ні, під­мо­ро- же­ні і ма­то­чні ви­бра­ко­ву­ю­ться; не до­пу­ска­є­ться на­яв­ність со­ло­ми, ба­ди­л­ля та ін­ших ро­слин­них ре­шток. Пе­ред за­кла­да­н­ням на збе­рі­га­н­ня кар­то­плю ко­ри­сно об­су­ши­ти на по­ві­трі про­тя­гом 2–3 го­дин. Об­су­шку мо­жна про­во­ди­ти і у схо­ви­щах за до­по­мо­гою по­си­ле­но­го вен­ти­лю­ва­н­ня. Це спри­яє опроб­ко­він­ню шкір­ки, під­ви­щує стій­кість їх до ме­ха­ні­чних на­ван­та­жень, галь­мує роз­ви­ток збу­дни­ків хво­роб і по­лег­шує від­ді­ле­н­ня ґрун­то­вих до­мі­шок. Об­су­шу­ва­н­ня бульб мо­жна про­во­ди­ти у тим­ча­со­вих ка­га­тах, обла­дна­них актив­ним вен­ти­лю­ва­н­ням.

У Да­нії для цьо­го пе­ред за­кла­да­н­ням на три­ва­ле збе­рі­га­н­ня роз­ро­бле­на спе­ці­аль­на кон­стру­кція ку­зо­ва-кон­тей­не­ра з ре­ші­тча­стим дни­щем міс­ткі­стю 14 т. У за­дню стін­ку вмон­то­ва­ний вен­ти­ля­тор з обла­дна­н­ням для пі­ді­грі­ву по­ві­тря. Та­кі кон­тей­не­ри вста­нов­лю­ють бі­ля схо­ви­ща і під­клю­ча­ють до еле­ктро­ме­ре­жі. Під­су­шу­ють їх при ви­тра­ті те­пло­го по­ві­тря до 2 тис. м3/ год. на 1 т про­ду­кції про­тя­гом 6–18 го­дин. Ре­жим під­су­шу­ва­н­ня вста­нов­лю­ють у від­по­від­но­сті з по­ка­зни­ка­ми при­ла­ду, який ре­є­струє во­ло­гість бульб у на­си­пу на гли­би­ні 20–30 см. Ці кон­тей­не­ри мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти і для обі­грі­ву бульб пе­ред під­го­тов­кою їх до ре­а­лі­за­ції.

Об­су­шу­ва­н­ня кар­то­плі лег­ше здій­сни­ти при кон­тей­нер­ній те­хно­ло­гії зби­ра­н­ня, пе­ре­ве­зе­н­ня і збе­рі­га­н­ня, яка ши­ро­ко за­сто­со­ву­є­ться в Укра­ї­ні. В цьо­му ви­пад­ку буль­би про­су­шу­ють про­тя­гом 10 днів під на­ві­са­ми або у схо­ви­щі. Про­цес об­су­шки мо­жна при­ско­ри­ти при ви­ко­ри­стан­ні роз­ро­бле­них мо­дуль­них кон­тей­не­рів.

При над­хо­джен­ні від ком­бай­на силь­но за­бру­дне­но­го во­ро­ху не­об­хі­дною опе­ра­ці­єю стає їх від­ді­ле­н­ня за до­по­мо­гою спе­ці­аль­них ме­ха­ні­змів, на­при­клад, ди­ско­во­го пе­ре­сув­но­го во­ро­хо­очи­сни­ка, який від­ді­ляє дрі­бні буль­би, ґрун­то­ві та ро­слин­ні до­мі­шки. Він ви-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.