Укра­ї­на-Азер­бай­джан: спів­пра­ця в агро­сфе­рі

Agrobusiness Segodni - - Подія -

У ли­сто­па­ді в Ба­ку від­бу­де­ться І Укра­ї­но-Азер­бай­джан­ський фо­рум сіль­сько­го го­спо­дар­ства й хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті (BAFF 2017). Яку ме­ту він ста­вить пе­ред со­бою? На пи­та­н­ня «Агро­бі­зне­су Сьо­го­дні» від­по­від­ає Ров­шан Алі­єв, пред­став­ник Corporate Travel Group в Укра­ї­ні — ор­га­ні­за­то­ра цьо­го за­хо­ду.

Ров­шан Алі­єв, пред­став­ник Corporate Travel Group в Укра­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.