Ма­лий ван­та­жний мо­то­транс­порт

Agrobusiness Segodni - - Подія - Гри­го­рій Ме­реф’ян­ський Ігор Пе­трен­ко

В аграр­но­му і хар­чо­во­му бі­зне­сі, осо­бли­во ма­ло­му і се­ре­дньо­му, по всьо­му сві­ті ши­ро­ко за­сто­со­ву­ю­ться не­до­ро­гі мо­то­ри­зо­ва­ні або еле­ктри­зо­ва­ні за­со­би транс­пор­ту­ва­н­ня: мо­то­ци­кли, три­ци­кли і ква­дро­ци­кли. Осо­бли­во по­ши­ре­ні во­ни в гу­сто­на­се­ле­них кра­ї­нах: Ки­таї, Ін­дії, Ту­реч­чи­ні то­що. В Укра­ї­ні мо­то­ци­кли й мо­то­ро­ле­ри теж за­сто­со­ву­ва­ли­ся, хоч і не так ши­ро­ко. А ни­ні про­по­зи­ція та­ких транс­порт­них за­со­бів на рин­ку оче­ви­дно зро­стає і, су­дя­чи з усьо­го, збіль­шу­ва­ти­ме­ться.

Де­да­лі ча­сті­ше у сфе­рі ма­ло­го й се­ре­дньо­го бі­зне­су ми ба­чи­мо аль­тер­на­ти­ву ван­та­жним ав­то­мо­бі­лям — рі­зно­ма­ні­тні мо­то­ри­зо­ва­ні за­со­би транс­пор­ту­ва­н­ня, які зда­тні пе­ре­во­зи­ти ван­та­жі ва­гою близь­ко одні­єї тон­ни. Це ван­та­жні мо­то­ци­кли, три­ци­кли, ква­дро­ци­кли. Ці агре­га­ти є вда­лим рі­ше­н­ням для тих, хто пі­клу­є­ться про еко­но­мію й ефе­ктив­ність сво­го бі­зне­су.

Мо­то­ци­кли із при­че­пом

По­пу­ляр­ни­ми по­мі­чни­ка­ми у сіль­сько­му го­спо­дар­стві ни­ні ста­ють ван­та­жні мо­то­ци­кли із ку­зо­вом або із са­мо­ски­дним при­че­пом. Цей уні­вер­саль­ний не­до­ро­гий за­сіб пе­ре­ве­зе­н­ня ван­та­жів, у прин­ци­пі, дав­но ві­до­мий укра­їн­цям. «Ки­їв­ський мо­то­ци­кле­тний за­вод» ви­пу­стив за час сво­го існу­ва­н­ня близь­ко 3 млн мо­то­ци­клів, а та­кож не мен­шу кіль­кість при­че­пів до них. Се­ред них та­кі по­пу­ляр­ні, в то­му чи­слі у сіль­ській мі­сце­во­сті, мо­де­лі як «Дні­про-11 М» — до­ро­жній мо­то­цикл із бі­чним при­че­пом (ко­ля­скою) та «Дні­про-16 М» — мо­то­цикл із бі­чним при­че­пом під­ви­ще­ної про­хі­дно­сті. Ви­пу­ска­ли­ся ра­дян­ськи­ми мо­то­ци­кле­тни­ми за­во­да­ми й три­ко­лі­сні мо­то­ко­ля­ски СМЗ С-1Л спе­ці­аль­но для ін­ва­лі­дів Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Не так дав­но на ба­зі три­ци­кла «Дні­про-310» на Ки­їв­сько­му мо­то­ци­кле­тно­му за­во­ді був роз­ро­бле­ний пар­ко­вий мо­то­цикл, спе­ці­аль­но при­зна­че­ний для ро­біт з до­гля­ду за зе­ле­ни­ми на­са­дже­н­ня­ми ван­та­жо­пі­д­йом­ні­стю 500 кг. Тоб­то та­ко­го ти­пу те­хні­ка укра­їн­цям біль­шменш зна­йо­ма.

На­ра­зі на рин­ку пе­ре­ва­жа­ють мо­то­за­со­би ки­тай­сько­го по­хо­дже­н­ня. На­при­клад, ві­зьме­мо ван­та­жний мо­то­цикл Europard FT 110 ZY із при­че­пом-са­мо­ски­дом. По­ту­жність йо­го бен­зи­но­во­го дви­гу­на — 8 к. с. «Єв­ро­пард» — єв­ро­пей­ський ле­о­пард? На­справ­ді, зві­сно, це ма­ши­на-звір із кра­ї­ни дра­ко­нів. Так са­мо, як і тра­кто­ри Foton, мо­то­ци­кли ці­єї мар­ки ви­ро­бляє та са­ма ма­ши­но­бу­дів­на кор­по­ра­ція із КНР. І швид­кість він роз­ви­ває усьо­го ли­ше 55 км/год. Втім, для ма­ло­го бі­зне­су цьо­го до­ста­тньо. Ще одна ціл­ком «в’ючна тва­ри­на», яку мо­жна за­раз при­дба­ти в Укра­ї­ні, це три­цикл «Му­станг» (Musstang MT150–4V). Теж ро­дом із Ки­таю, йо­го ви­ро­бляє ком­па­нія Kaitong. Во­на є одним із най­біль­ших ви­ро­бни­ків ску­те­рів у Азії. Але дбає і про сіль­сько­го­спо­дар­ських ви­ро­бни­ків, яким по­стій­но тре­ба щось пе­ре­во­зи­ти. Ван­та­жний мо­то­цикл Musstang MT150– 4V осна­ще­ний ку­зо­вом, ко­трий під­ні­ма­є­ться. Роз­ви­ває ти­по­ву для та­ких мо­то­ци­клів швид­кість 55 км/год. Дви­гун бен­зи­но­вий, ки­тай­ський, ви- ро­бни­цтва Lifan по­ту­жні­стю 13 к.с. Ван­та­жо­пі­д­йом­ність ма­ши­ни — 500 кг. За­дня під­ві­ска обла­дна­на ре­со­ра­ми з до­да­тко­ви­ми пру­жи­на­ми.

Де­які з ана­ло­гів ки­тай­ських мо­то­ци­клів зби­ра­ю­ться в Укра­ї­ні. На­при­клад, ТОВ «Агро­ма­штрейд» із Дні­пра ви­го­тов­ляє ван­та­жний три­ко­лі­сний Spark. Ця мо­то­те­хні­ка, спе­ці­аль­но при­сто­со­ва­на для ви­ко­ри­ста­н­ня в умо­вах Укра­ї­ни, на­шо­му ма­ло­му агро­бі­зне­су до­сту­пна за ці­ною.

Мо­то­рі­кши по-укра­їн­ськи

Не над­то за­мо­жні, але ха­зяй­но­ви­ті се­ля­ни, у ко­го об­сяг ро­біт у го­спо­дар­стві не та­кий зна­чний, вже дав­но за­сто­со­ву­ють як за­сіб транс­пор­ту ван­та­жний мо­то­ро­лер. Ко­лись по­пу­ляр­ним був мо­то­ро­лер із ку­зо­вом «Му­ра­вей», що ви­пу­скав­ся у СРСР на «Ту­ла­ма­шза­во­ді». Як і біль­шість ра­дян­ських те­хні­чних роз­ро­бок, він мав­пу­вав за­хі­дні зраз­ки. Су­ча­сний тип ван­та­жно­го три­ци­кла на­ро­див­ся пі­сля Пер­шої сві­то­вої вій­ни в Іта­лії як не­до­ро­га за­мі­на ав­то­мо­бі­лям. Це три­ко­лі­сні мо­то­ро­ле­ри Pі­aggіo або три­ци­кли, які вже ба­га­то ро­ків у Єв­ро­пі є се­ред лі­де­рів у цьо­му се­гмен­ті мо­то­те­хні­ки. Ві­до­мі та­кож зраз­ки ці­єї те­хні­ки Mazda япон­сько­го ви­ро­бни­цтва й ні­ме­цькі три­ци­кли Goliath.

Ну, а ни­ні по­ді­бний транс­порт ду­же по­пу­ляр­ний у кра­ї­нах Азії й Ки­таї, де жи­ве ба­га­то лю­дей, але су­спіль­ство не над­то за­мо­жне. Тож не­до­ро­гі мо­то­за­со­би є чи не основ­ним за­со­бом пе­ре­су­ва­н­ня як ван­та­жів, так і па­са­жи­рів. В Ін­дії три­ци­кли ви­ко­ри­сто­ву­ють як мі­ське та­ксі. Там три­ко­лі­сний мо­то­цикл або мо­то­ро­лер на­зи­ва­ють мо­то­рі­кшею. Та­кож ван­та­жні мо­то­ци­кли ши­ро­ко роз­по­всю­дже­ні у та­ких аграр­но роз­ви­не­них кра­ї­нах, як Ар­ген­ти­на і Бра­зи­лія.

На­ші ві­тчи­зня­ні уміль­ці-ку­лі­бі­ни ін­ко­ли ви­го­тов­ля­ють «рі­кшу» са­мо­туж­ки на ба­зі мо­то­ро­ле­ра або мо­то­ци­кла, до­бу­до­ву­ю­чи ка­бі­ну і збіль­шу­ю­чи бор­ти ку­зо­ва. Однак та­кі ван­та­жні мо­то­за­со­би ви­го­тов­ля­ю­ться в Укра­ї­ні вже й се­рій­но. На­при­клад, три­цикл Hercules ( « Гер­ку­лес » ) ви­пу­ска­є­ться в Оде­сі — кіль­ка мо­ди­фі­ка­цій Hercules J7 250 із при­че­пом. При­ва­блює по­ку­пців на­яв­ність у ньо­го ка­бі­ни на два мі­сця, як в ав­то­мо­бі­ля, а та­кож кру­гле, а не мо­то­ци­кле­тне кер­мо, груб­ка опа­ле­н­ня на зи­му. Роз­мір ку­зо­ва ці­єї ма­ши­ни — 2200 х 1400 мм, а ван­та­жо­міс­ткість — до 1000 кг. Hercules J7 250 — май­же пов­но­цін­ний ав­то­мо­біль, але на три­ко­лі­сно­му ша­сі та із мо­то­ци­кле­тним дви­гу­ном. Ця мо­дель три­ци­кла пі­ді­йде для пе­ре­ве­зе­н­ня рі­зних ван­та­жів ва­гою до 1000 кг. Ним під­во­зи­ти ово­чі або сир у ма­га­зи­ни ве­ли­ких міст. Три­цикл — ре­спе­кта­бель­ний і ле­галь­ний уча­сник до­ро­жньо­го ру­ху, тож для ке­ру­ва­н­ня ним по­трі­бні пра­ва ка­те­го­рії «А» або «B1». Вла­сни­ки най­по-

Всю­ди­хід Hummer ван­та­жної мо­ди­фі­ка­ції

Три­ко­лі­сний Spark ви­го­тов­ля­є­ться в Укра­ї­ні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.