Ри­нок сої: роз­ви­ток, тен­ден­ції і про­гно­зи

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Юрій Кер­на­сюк

канд. еко­ном. на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ла­бо­ра­то­рії мар­ке­тин­гу, еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу та за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Кі­ро­во­град­ської дер­жав­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської до­слі­дної стан­ції НААН

На ві­тчи­зня­но­му аграр­но­му рин­ку соя вже ба­га­то ро­ків по­ряд із зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми за­ймає про­від­ні по­зи­ції в екс­пор­ті і пе­ре­роб­ці на хар­чо­ві та кор­мо­ві ці­лі, а та­кож має стра­те­гі­чно ва­жли­ве зна­че­н­ня у за­без­пе­чен­ні про­до­воль­чої і еко­но­мі­чної без­пе­ки кра­ї­ни.

Куль­ту­ра ХХІ сто­лі­т­тя

Сою тра­ди­цій­но від­но­сять до одні­єї із най­більш роз­по­всю­дже­них у сві­ті зер­но­бо­бо­вих сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур, яку що­ро­ку сі­ють на пло­щі по­над 120 млн га. У сві­то­во­му аграр­но­му мас­шта­бі ви­ро­бни­цтва во­на за­ймає та­кож про­від­ні по­зи­ції одні­єї із ва­жли­вих олій­них куль­тур. Зна­чне по­ши­ре­н­ня зу­мов­ле­не осо­бли­во цін­ним вмі­стом у її скла­ді по­жив­них ре­чо­вин, ви­со­кою еко­но­мі­чною ефе­ктив­ні­стю ви­ро­бни­цтва, а та­кож уні­вер­саль­ним ха­ра­кте­ром ви­ко­ри­ста­н­ня у хар­чо­вих, кор­мо­вих і те­хні­чних ці­лях. Соя ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у ви­гля­ді на­сі­н­ня, шро­ту, олії, со­є­во­го біл­ко­во­го кон­цен­тра­ту з вмі­стом близь­ко 60–65% про­те­ї­ну, со­є­во­го біл­ко­во­го ізо­ля­ту з на­яв­ні­стю 90–92% про­те­ї­ну, су­хо­го со­є­во­го мо­ло­ка та ін­ших ви­дів про­ду­ктів її пе­ре­роб­ки. Та­ким чи­ном, це без ви­ня­тку стра­те­гі­чна сіль­сько­го­спо­дар­ська куль­ту­ра як сві­то­во­го, так і ві­тчи­зня­но­го аграр­но­го се­кто­ру.

Основ­ни­ми пе­ред­умо­ва­ми, які зу­мо­ви­ли змі­ну ста­но­ви­ща ці­єї куль­ту­ри в сві­ті за остан­ні 20 ро­ків, ста­ли зру­ше­н­ня у стру­кту­рі хар­чу­ва­н­ня на­се­ле­н­ня роз­ви­не­них кра­їн, що пов’яза­ні із пе­ре­хо­дом від ви­ко­ри­ста­н­ня тва­рин­них жи­рів на ро­слин­ні та олію; а та­кож збіль­ше­н­ня йо­го чи­сель­но­сті в кра­ї­нах Азії і стрім­кий роз­ви­ток га­лу­зі тва­рин­ни­цтва у ЄС. У су­ку­пно­сті це зу­мо­ви­ло зро­ста­н­ня гло­баль­но­го по- пи­ту на сою та пе­ре­орі­єн­та­цію ба­га­тьох кра­їн на її ви­ро­щу­ва­н­ня, се­ред яких опи­ни­ла­ся і на­ша кра­ї­на.

В Укра­ї­ні соя на­бу­ла зна­чно­го по­ши­ре­н­ня на по­ча­тку ХХI ст. Вна­слі­док зро­ста­н­ня по­сів­них площ ця сіль­сько­го­спо­дар­ська куль­ту­ра ста­ла одні­єю із най­більш ва­жли­вих у га­лу­зі ро­слин­ни­цтва та еко­но­мі­ці ба­га­тьох аграр­них

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.