По­то­чний стан та пер­спе­кти­ви рин­ку со­ня­шни­ку

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Оле­ксандр Ма­слак

Со­ня­шник став тра­ди­цій­ною куль­ту­рою для су­ча­сно­го аграр­но­го бі­зне­су в Укра­ї­ні. Цьо­му спри­яв ста­біль­ний по­пит зов­ні­шніх рин­ків на со­ня­шни­ко­ву олію. Як на­слі­док, при­ва­бли­ві за­ку­пі­вель­ні ці­ни вну­трі­шньо­го рин­ку на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку спри­я­ли роз­ши­рен­ню по­сів­них площ та за­про­ва­джен­ню су­ча­сних те­хно­ло­гій йо­го ви­ро­щу­ва­н­ня. Ни­ні­шній се­зон не ви­ня­ток. По­при змен­ше­н­ня вро­жаю по­рів­ня­но з ми­ну­лим се­зо­ном ця куль­ту­ра за­ли­ша­є­ться при­ва­бли­вою для ви­ро­бни­ків.

Ви­ро­бни­цтво

Со­ня­шник на­ле­жить до основ­них сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур Укра­ї­ни. Зав­дя­ки ви­со­ко­му вмі­сту жи­ру та біл­ка про­ду­кти пе­ре­роб­ки йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться у хар­чо­вій та кон­ди­тер­ській про­ми­сло­во­сті, в го­дів­лі тва­рин, ма­ють те­хні­чне за­сто­су­ва­н­ня.

Со­ня­шник вва­жа­є­ться від­но­сно те­пло­лю­бною куль­ту­рою, ви­мо­гли­вою до во­ло­ги, хо­ча вва­жа­є­ться ро­сли­ною по­су­хо­стій­кою. Ця куль­ту­ра ду­же ви­ба­гли­ва до ін­тен­сив­но­го со­ня­чно­го осві­тле­н­ня, до­бре ро­сте на чор­но­зе­мах рі­зних ти­пів та ка­шта­но­вих ґрун­тах, гір­ше на важ­ких гли­ни­стих, схиль­них до за­бо­ло­чу­ва­н­ня та пі­ща­них і су­пі­ща­них. В Укра­ї­ні со­ня­шник ви­ро­щу­ють в усіх ре­гіо­нах, про­те най­біль­ше в пів­ден­них та цен­траль­них обла­стях. Так, у 2017 ро­ці сів­ба со­ня­шни­ку на пло­щах по­над 500 тис. га про­во­ди­ла­ся у Дні­про­пе­тров­ській, За­по­різь­кій, Кі­ро­во­град­ській та Ми­ко­ла­їв­ській обла­стях, на пло­щах по­над 400 тис. га — у Хар­ків­ській та Оде­ській.

Основ­ні пло­щі ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ку зо­се­ре­дже­ні в сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­єм­ствах. Так, за під­сум­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку, в агро­фор­му­ва­н­нях, вра­хо­ву­ю­чи фер­мер­ські го­спо­дар­ства, ма­ли по­над 84% за­галь­них площ під ці­єю куль­ту­рою вро­жаю. Ре­шта — го­спо­дар­ства на­се­ле­н­ня.

За про­гно­за­ми цьо­го­річ очі­ку­є­ться зі­бра­ти 11,4 млн т со­ня­шни­ку, що на 2,1% мен­ше ми­ну­ло­рі­чно­го по­ка­зни­ка. На це ма­ло вплив зни­же­н­ня уро­жай­но­сті та змен­ше­н­ня площ ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри. З одно­го ге­кта­ра в се­ре­дньо­му очі­ку­ють отри­ма­ти 19,4 ц/га, що ниж­че рів­ня по­пе­ре­дньо­го ро­ку на 13,3%. При цьо­му зби­ра­н­ня вро­жаю про­во­ди­ться із пло­щі 5,9 млн га. Ста­ном на 13 жов­тня, за опе­ра­тив­ни­ми дан­ним із ре­гіо­нів, агра­рії зі­бра­ли со­ня­шни­ку 9,8 млн т із пло­щі 5,1 млн га при вро­жай­но­сті 19,4 ц/га. Для по­рів­ня­н­ня: ро­ком ра­ні­ше пло­ща під куль­ту­рою ста­но­ви­ла 6,09 млн га. Ра­зом з тим, фа­хів­ці Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства США (USDA) оці­ни­ли уро­жай со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні на рів­ні 13,5 млн т, тоб­то біль­ше за про­гно­зи ві­тчи­зня­них екс­пер­тів на 2,1 млн т.

Ці­но­ва си­ту­а­ція

На укра­їн­ський аграр­ний ри­нок має зна­чний вплив си­ту­а­ція на сві­то­во­му. То­му що біль­шість зер­на та олій­но­го на­сі­н­ня екс­пор­ту­є­ться за ці­на­ми, які фор­му­ю­ться на між­на­ро­дних бір­жо­вих май­дан­чи­ках, а на їх рі­вень впли­ває за­галь­но-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.