Ро­сли­ни, що ря­ту­ють ґрунт

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ген­на­дій Го­луб

Агро­про­ми­сло­ве на­ван­та­же­н­ня на ґрун­ти в Укра­ї­ні — одне з най­ви­щих у сві­ті. Рі­вень роз­ора­но­сті те­ри­то­рії кра­ї­ни ста­но­вить 55%, а сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь — май­же 80%. Ін­тен­сив­ний ан­тро­по­ген­ний вплив на ґрун­то­ве се­ре­до­ви­ще при­зво­дить до йо­го де­гра­да­ції. По­тре­бу­ють удо­ско­на­ле­н­ня су­ча­сні те­хно­ло­гії ме­ха­ні­зо­ва­но­го обро­бі­тку ґрун­ту.

одно­рі­чний (табл. 1). В се­ре­дньо­му за три ро­ки він за­без­пе­чив 606 ц/га. Бур­кун жов­тий і бі­лий дру­го­го ро­ку жи­т­тя — від­по­від­но, 506 і 540 ц/га біо­ма­си. Із не­бо­бо­вих куль­тур мо­жна ви­ді­ли­ти редь­ку ма­сля­ну.

Та­ким чи­ном, мо­жна ви­ді­ли­ти на­сту­пне при­зна­че­н­ня си­де­ра­тів: на­ко­пи­че­н­ня азо­ту (N) і гу­му­су (по­лі­пше­н­ня по­ві­тря­но­го та во­дно­го ре­жи­мів ґрун­ту); мен­ше ви­ми­ва­н­ня мі­не­раль­них ре­чо­вин; більш ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня опа­дів для фор­му­ва­н­ня вро­жаю; змен­ше­н­ня еро­зії (укрі­пле­н­ня ґрун­ту); за­ті­не­н­ня ґрун­ту (ґрун­то­за­хист) та йо­го остру­кту­рю­ва­н­ня (біо­ло­гі­чний обро­бі­ток ґрун­ту); ри­хле­н­ня і під­ґрун­тя; бо­роть­ба з бур’яна­ми (за ра­ху­нок за­ті­не­н­ня та ан­та­го­ні­сти­чної дії); бо­роть­ба зі шкі­дни­ка­ми (зни­же­н­ня чи­сель­но­сті не­ма­тод) та хво­ро­ба­ми.

В ці­ло­му під­ви­ще­н­ня уро­жа­їв на­сту­пної куль­ту­ри за­без­пе­чу­є­ться при мен­шо­му роз­хо­ді азо­ту чи біль­шій ефе­ктив­но­сті впли­ву за­хо­дів (вне­се­н­ня до­брив, обро­бі­ток ґрун­ту) на вро­жаї за ниж­чої ін­тен­сив­но­сті обро­бі­тку ґрун­ту та де­що мен­шим за­сто­су­ва­н­ням пе­сти­ци­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.