Си­ньо­му сло­но­ві — 125 ро­ків

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ігор Пе­трен­ко

У се­лі Про­лі­ски під Ки­є­вом на ран­чо «Крей­зі BBQ» від­бу­ло­ся свя­тку­ва­н­ня 125-лі­т­тя ком­па­нії ТОВ «Шмітц Кар­го­бул Укра­ї­на» (Schmitz Cargobul) — сві­то­во­го лі­де­ра у ви­го­тов­лен­ні рі­зно­ма­ні­тних на­пів­при­че­пів і фур­го­нів. Во­ни вклю­ча­ли прес-кон­фе­рен­цію на чо­лі із спів­вла­сни­ком ком­па­нії Ан­дре­а­сом Шмі­тцом, а та­кож роз­ва­жаль­ну про­гра­му.

Про­тя­гом 125 ро­ків ні­ме­цький кон­церн Schmitz Cargobull ви­бу­до­вує свою істо­рію успі­ху. Вже 15 ро­ків ця ком­па­нія пра­цює і в Укра­ї­ні. На те­ри­то­рії на­шої дер­жа­ви екс­плу­а­ту­є­ться близь­ко 22 тис. те­хні­ки із «си­нім сло­ном» — мар­кою Schmitz Cargobull. Це тен­то­ві на­пів­при­че­пи, ізо­тер­мі­чні ре­фри­же­ра­тор­ні фур­го­ни, са­мо­ски­дні на­пів­при­че­пи та ку­зо­ви, фур­го­ни-на­дбу­до­ви на ша­сі ван­та­жі­вок усіх ві­до­мих ма­ши­но­ви­ро­бни­ків.

Свя­тко­ву прес-кон­фе­рен­цію ком­па­нії-юві­ля­ра від­крив її спів­вла­сник і го­ло­ва прав­лі­н­ня Ан­дре­ас Шмітц, та­кож участь узя­ли ди­ре­ктор «Schmitz Cargobull Укра­ї­на» Ми­хай­ло Те­ре­ля і До­на­тас Кра­сі­цкас, фа­хі-

го­ло­ва прав­лі­н­ня кон­цер­ну Schmitz Cargobull

Ком­па­нія Schmі­tz Cargobull бу­ла у 1882 ро­ці за­сно­ва­на мо­їм пра­пра­пра­ді­дом. Я пред­став­ляю її вже в п'ято­му по­ко­лін­ні вла­сни­ків і пи­ша­ю­ся цим. А у 1983 ро­ці ми ви­йшли за ме­жі Єв­ро­пи і ста­ли сві­то­вою ком­па­ні­єю. У нас пра­цює близь­ко 6000 спів­ро­бі­тни­ків. Ми ба­га­то ін­ве­сту­є­мо в роз­ви­ток те­хно­ло­гій, сер­ві­су, ін­фра­стру­кту­ри. Укра­ї­на для нас ду­же ва­жли­ва, то­му ми тут пра­цю­є­мо з 2002 ро­ку. Зокре­ма, по­ча­ли об­слу­го­ву­ва­ти той рі­зно­вид бі­зне­су, що за­без­пе­чує так зва­ну «остан­ню ми­лю» до­став­ки про­ду­ктів у мі­стах. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що не­за­ба­ром змо­же­мо ви­го­тов­ля­ти ку­зо­ви та­ких фур­го­нів без­по­се­ре­дньо в Укра­ї­ні. Ми ро­зу­мі­є­мо: в усіх бу­ва­ють важ­кі ча­си. Але на на­шу ком­па­нію мо­жна вець під­роз­ді­лу, що від­по­від­ає не тіль­ки за Укра­ї­ну, а й за кра­ї­ни Бал­тії та Скан­ди­на­вії.

Ан­дре­ас Шмітц на­га­дав, що йо­го пра­щур Хайн­ріх Шмітц 125 ро­ків то­му в мі­сте­чку Аль­тен­бер­ге у сво­їй ку­зні по­чав ви­ро­бля­ти во­зи. Зго­дом за­сно­ва­не ним під­при­єм­ство ви­ро­сло у гі­гант­ський кон­церн, про­від­но­го ви­ро­бни­ка на­пів­при­че­пів у Єв­ро­пі.

Пан Шмітц на­вів де­які ци­фри. За остан­ні 5 ро­ків при­ріст ви­ро­бни­цтва кон­цер­ну ста­но­вить у се­ре­дньо­му 8,5% що­рі­чно. В 2016-2017 фі­нан­со­во­му ро­ці обо­рот Schmі­tz Cargobull до­сяг при­бли­зно € 2,0 млрд. Зро­ста­н­ня де­мон­стру­ва­ли рин­ки Бель­гії, Ні­дер­лан­дів, Іспа­нії, Іта­лії. По­пит збіль­шив­ся та­кож в Угор­щи­ні й Ру­му­нії. Вда­ло­ся за­лу­чи­ти чи­ма­ло но­вих клі­єн­тів на між­на­ро­дних рин­ках. по­кла­да­ти­ся зав­жди, і у та­кі пе­рі­о­ди теж. Я впев­не­ний, що ми впо­ра­є­мо­ся з усі­ма об­ста­ви­на­ми. Ми хо­че­мо ство­рю­ва­ти для вас най­кра­щі транс­порт­ні рі­ше­н­ня, які б до­по­мо­гли вам ве­сти ваш бі­знес.

Ком­па­нія Schmitz Cargobull по­кла­дає ве­ли­кі спо­ді­ва­н­ня на Укра­ї­ну, пла­нує і на­да­лі актив­но на­ро­щу­ва­ти про­да­жі в се­гмен­ті те­хні­ки для агро­бі­зне­су. В лі­ній­ці Schmitz Cargobull є кіль­ка за­тре­бу­ва­них укра­їн­ця­ми на­длег­ких зер­но­во­зів. Це й са­мо­ски­дні алю­мі­ні­є­ві на­пів­при­че­пи для аграр­но­го се­кто­ра об­ся­гом 48-60 куб. м., і ста­ле­ві са­мо­ски­дні на­пів­при­че­пи на 24-31 куб. м.

Го­стям до сво­го 125-річ­чя ком­па­нія вла­шту­ва­ла роз­ва­жаль­ну про­гра­му в сти­лі «Окто­бер­фест». Це ба­вар­ське на­ро­дне свя­то із фер­мер­ським ухи­лом, ни­ні до­бре ві­до­ме й у нас. От­же, най­біль­ший єв­ро­пей­ський ви­ро­бник при­чі­пної те­хні­ки Schmitz Cargobull си­стем­но під­кре­слює свою при­су­тність в Укра­ї­ні.

ди­ре­ктор ТОВ «Шмітц Кар­го­бул Укра­ї­на»

Укра­ї­на – аграр­на дер­жа­ва, вро­жаї що­ро­ку збіль­шу­ю­ться, і, від­по­від­но, по­пит на на­шу те­хні­ку теж. Ми ви­го­тов­ля­є­мо, зокре­ма, і на­пів­при­че­пи для агро­се­кто­ру, без­по­се­ре­дньо за­для пе­ре­ве­зе­н­ня си­пу­чих ма­те­рі­а­лів, зокре­ма зер­но­вих. Ду­же по­пу­ляр­ні на­ші са­мо­ски­ди. Що­до час­тки рин­ку при­че­пів за­га­лом по Укра­ї­ні, то на Schmitz Cargobull во­на при­па­дає десь у ме­жає 45-48%. У 2014 ро­ці ми за­пу­сти­ли від­діл із про­да­жів те­хні­ки «се­конд хенд». І ста­біль­но зро­ста­ють про­да­жі як но­вої те­хні­ки, так і вжи­ва­ної. Якщо у Єв­ро­пі тіль­ки Schmitz Cargobull про­дає 9000 оди­ниць вжи­ва­ної те­хні- ки, то в Укра­ї­ну за­во­зи­ться до 6000. Що­до за­галь­но­го об­ся­гу про­да­жів, цьо­го ро­ку тут ма­ти­ме­мо при­бли­зно €11-12 млн. Ци­фри го­во­рять, що ми на пра­виль­но­му шля­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.